ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of İstanbul - North Clin Istanb: 2 (3)
Volume: 2  Issue: 3 - 2015
RESEARCH ARTICLE
1.The impact of diabetes mellitus on left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension
Murat Araz, Ayşen Bayraç, Hilmi Çiftçi
PMID: 28058364  PMCID: PMC5175103  doi: 10.14744/nci.2015.55477  Pages 177 - 181
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; hipertansif hastalarda diabetin sol ventrikül diastolik fonksiyonu üzerine etkisini araştırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2007-temmuz 2008 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. ve 8. dahiliye polikliniklerine başvuran ≥ 40 yaş, bilinen koroner arter hastalığı olmayan, hipertansiyonu veya hipertansiyon ve diabeti olan hastalar çalışmaya alındı. Yapılan efor testi (+) saptanan ve/veya transtorasik ekokardiografisinde EF ≤ %50 olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ortalama yaşları 60.78 (Std. Dev.: 10.627) olan, 42 si erkek (%38.2) 68 si kadın (%61.8), toplam 110 hasta çalışmaya dahil edildi. İstatistiksel analizler için SPSS 12.0 programı ve verilerin karşılaştırılmasında Chi Square testi kullanıldı.
BULGULAR: Diastolik disfonksiyon diabetiklerde (%81.25), diabetik olmayanlarla (%62.9) karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek sıklıkta saptandı (p < 0.05). Erkeklerde, DM(+) grupta %35.9 ve DM(-) grupta %41.1; kadınlarda, DM(+) grupta %64.1 ve DM(-) grupta %58.29 diastolik disfonksiyon vardı. Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede kadın ve erkek arasında anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipertansiyona diabet eklendiğinde sol ventrikül diastolik fonksiyonları olumsuz olarak etkilenir. Bu etki, kadınlarda ve erkeklerde benzer görünmektedir.
INTRODUCTION: The aim of this study was to analyse the impact of diabetes mellitus on left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension.
METHODS: Between July 2007 and July 2008, we enrolled applicant 7.-8. internal medicine polyclinics of Goztepe Education and Training Hospital who had ≥ 40 years hypertensive patients with or without type 2 diabetes mellitus unknown history of coronary artery disease. Transthoracic echocardiography was used to asses the diastolic function.If patients with positive treadmill effort test and/or EF≤%50 in transthoracic echocardiography were excluded.
RESULTS: A total 110 patients were included in the analysis. Of these, 62 patients had hypertension without diabetes and 48 patients had diabetes and hypertension. Mean age was 60.78 (std. Dev. 10.627). Diastolic dysfunction was significantly more prevalent in diabetes (81.25 %) than in without diabetes group(62.9 %) (p < 0.05). In men, 35.9 %in the DM(+) group and 41.1 %in the DM(-) group had diastolic dysfunction; In women, 64.1 %in the DM(+) group and 58.29 %in the DM(-) group had diastolic dysfunction. The difference between men and women was not significant (p > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The addition of diabetes to hypertension has a negative effect on left ventricular diastolic function. This effect appears similar in men and women.

2.Four Years' Retrospective Look For Acute Scrotal Pathologies
Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Cerrah Celayir, Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı, Osman Zeki Pektaş, Ahmet Koray Pelin, Şefik Çaman
PMID: 28058365  PMCID: PMC5175104  doi: 10.14744/nci.2016.16768  Pages 182 - 188
GİRİŞ ve AMAÇ: Skrotumda ani gelişen şişlik, kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkan bir grup hastalık akut skrotum patolojilerini oluşturmaktadır. Çocuklarda akut skrotumun en sık nedenleri epididimit/epididimoorşit/orşit, testis torsiyonu, appendiks testis torsiyonu, boğulmuş kasık fıtığı, travmatik hidro/hematosel’dir. Bu çalışmada; kliniğimizde boğulmuş kasık fıtığı dışındaki akut skrotum nedeniyle interne edilen olguların değerlendirmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2010- Haziran 2014 tarihleri arasında akut skrotum nedeniyle interne edilen hastaların tüm özellikleri geriyedönük olarak değerlendirildi. Boğulmuş kasık fıtığı tanılı hastalar çalışma dışında bırakıldı.
BULGULAR: 4 yıllık süreçte akut skrotum nedeniyle interne edilen 114 olgunun yaş ortalaması 7,6± 4,577 yaş (min: 1ay-max: 18yaş) idi. Doppler US ile kan akımı değerlendirilmesi 112 olguda yapılırken, 2 hastada mesai dışı müracaat nedeniyle Doppler US yaptırılmadan acil cerrahi müdahale yapıldı. Hastaların 83’ü (%72,8) epididimoorşit, 24’ü (%21,1) testis torsiyonu, 2’si (% 1,8) appendiks testis torsiyonu, 5’i (%4,4 ) ise travmaya sekonder kontüzyon, hidro/hematosel tanısı almıştı. Testis torsiyonu tanısı alan 18 hastada (%75) detorsiyon yapılırken, 6 hastada (%25) orşiektomi yapıldı. Orşiektomi olgularının histopatolojik değerlendirmelerinde; hemorajik nekroz, hemorajik infarktüs ve iskemik değişiklikler saaptandı. Detorsiyone edilen testislerin kontrol Doppler US’lerinde 11 olgunun (%61,1) testis boyutları ve kanlanmaları normal bulundu. Kanlanması olmayan ve tamamen atrofiye giden 7 olguda ( %38,9) geç orşiektomi yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken müracaat eden akut skrotum olgularında Doppler US ayırıcı tanı için çok yararlı olmakla beraber, Doppler US yaptırmak zaman kaybına yol açacak ise hastanın doğrudan ameliyata alınması testis kaybını azaltabilir.
INTRODUCTION: A group of diseases in the scrotum setting forth by the sudden swelling, and redness, and pain consist of acute scrotal pathologies. The most common causes of acute scrotum in children are epididymitis / epididymoorchitis / orchitis, testicular torsion, torsion of the appendix testis, incarcerated inguinal hernia, traumatic hydro / hematocele. In this study; we aim that to evaulate of patients with acut scrotal pathologies which interned to our department.
METHODS: All hospital datas of cases which interned at our deparment due to acute scrotum in between June 2010-June 2014 were evaluated retrospectively. Cases with incarcerated inguinal herni were excluded in this study
RESULTS: In 4-year period 114 cases were interned to our department with acute scrotum. Mean age was 7,6±4,577years (min: 1m-max: 18yrs). Doppler US was performed in 112 patients to evaluate the blood flow while in 2 patients applied on-Call without Doppler US. Two patients were operated under circumstance emergency surgical intervention. Diagnosis was made in 83 cases (%72,8) with epididymitis/ epididymoorchitis/ orchitis, and in 24 cases (%21,1) with testicular torsion, and in 2 cases (%1,8) with torsion of the appendix testis and in 5 cases (%4,4) with traumatic hydrocele/ hematocele. While detorsion was made in 18 cases (%75) with testicular torsion, orchiectomy was performed in 6cases (%25). Histopathological evaluation of orchiectomy specimens were revealed hemorrhagic necrosis and hemorrhagic infarction or ischemic changes. Normal testicular size and vascularity were detected in 11cases (%61,1) with the detorsioned testis by follow-up Doppler US; late orchiectomy was performed in 7cases (%38,9) with complete atrophy due to lack of blood supply.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although Doppler US is very helpful for differential diagnosis of patients with acute scrotum who applied early period; If Doppler US will lead to a waste of time, direct surgery to be done would be reduced the loss of the testicles.

3.Prognosis of Patients in a Medical Intensive Care Unit
Ali Uğur Ünal, Osman Köstek, Mümtaz Takır, Özge Çaklılı, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz
PMID: 28058366  PMCID: PMC5175105  doi: 10.14744/nci.2015.79188  Pages 189 - 195
GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatan hastaların demografik özelliklerini değerlendirmek, mortalite sıklığını ve mortalite üzerinde etkili parametreleri belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları yoğun bakım ünitesinin açılış tarihi olan 2 Mayıs 2012 ile 1 Ocak 2013 tarihleri arasında yatışı olan 18 yaş ve üzeri 111 hasta (53 kadın, 58 erkek, yaş ortalaması 73.79± 14.73, ortalama yatış süresi 9.1±10.7, geriatrik hasta sıklığı % 77.5) alındı. Mortalite sıklığı, en sık yatış tanıları, komorbidite sıklığı, invaziv mekanik ventilasyon (İMV) uygulanan hasta sıklığı, hematolojik ve biyokimyasal veriler ve bunların mortalite ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: En sık yatış nedenleri; hemodinamik bozukluk (%48.6), solunum yetmezliği (%27.9) ve sepsis (%15.3), en sık eşlik eden komorbiditeler; hipertansiyon (%46.8), kalp yetmezliği (%32.4) ve diabetes mellitus (%25.2) idi. Mortalite sıklığı % 52.3 (ilk 15 gün içerisinde % 79.3), İMV ihtiyacı sıklığı %44.1, IMV desteği alan hastalarda mortalite sıklığı % 85.7 idi. İMV ihtiyacı olması, artmış ferritin ve vitamin B12 düzeyleri mortalite ile ilişkili idi (tümü için p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Bu çalışmada İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda mortalite sıklığının yüksek bulunduğu görülmüştür. Bunda geriatrik hasta sıklığının, eşlik eden komorbiditelerin ve İMV ihtiyacı olan hasta sıklığının yüksek bulunmasının rolü olabilir.
INTRODUCTION: OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the demographic characteristics of critically ill patients and to determine intensive care unit (ICU) mortality and its predictors.
METHODS: This study was undertaken in the Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital Medical ICU. Between May 2012 and January 2013, 111 patients (53 female, 58 male; mean age was 73.79± 14.73, mean ICU lenght stay was 9.1±10.7; prevalence of geriatric patients was 77.5% ) were admitted to the ICU. The common indications for ICU admission, prevalence of mechanical ventilation support, hematological and biochemical parameters and their effects on mortality were assessed.
RESULTS: The common indications for ICU admission were hemodynamic instability (48.6%), respiratory failure (27.9%) and sepsis (15.3%). Hypertension (46.8%) was the most common comorbidity. Heart failure and diabetes mellitus prevalance were 32.4% and 25.2% respectively. Mortality rate was 52.3% in all patients. Approximately 80% of all mortality was observed in first fifteen-day. In additon, mortality rate (85.7%) was prominent within patients in need of the mechanical ventilation support. Mechanical ventilation requirement, increased ferritin and vitamin B12 levels were independent risk factors for mortality in critically ill patients (p<0.01, for all)
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Mortality rate was higher in medical ICU. Herein, increased prevalence of geriatric population, concomitant comorbidities and mechanical ventilation requirements may play role.

4.Rural surgery in Guinea Bissau: An experience of Doctors Worldwide Turkey
Orhan Alimoğlu, Julide Sağıroğlu, Tunç Eren, Kerem Kınık
PMID: 28058367  PMCID: PMC5175106  doi: 10.14744/nci.2015.10327  Pages 196 - 202
INTRODUCTION: In Africa, there is critical shortage of surgeons. Majority of the surgeons work in urban centers, there is almost none working in the rural side. This study documents surgical interventions performed in Guinea-Bissau by Doctors Worldwide Turkey.
METHODS: A group of surgeons from the Doctors Worldwide Turkey performed various procedures in the Simao Mendes, Gabu and Bafata community hospitals. Demographics, surgical methods, anesthesia techniques, and complications were recorded.
RESULTS: Sixty four procedures were undertaken between 5-16 february 2010 and 6-11 may 2011. Mean age was 44,5 (range: 6-81) for 47 male (85,5%) and 10 female (17.5%) patients. Five cases were emergency. Hartmann procedure for rectal carcinoma; modified radical mastectomy for breast carcinoma; 2 right total thyroidectomy, 1 bilateral subtotal thyroidectomy; 2 incisionel hernia repairs with mesh, 1 breast lumpectomy, 3 mass excisions, and 2 keloidectomies, various techniques of hernia repair for 35 inguinal hernias (4 bilateral, 3 strangulated and 2 coexisting with hydrocele), Winkelman procedure for 5 hydroceles (1 bilateral), and unilateral orchiectomy for 1 bilateral hydrocele were recorded. Sixteen patients (28,1%) had general, 24 (42,1%) spinal, l5 (8,8%) epidural, 10 (17,5%) local, and 2 patients (3,5%) had IM ketalar anesthesia. There was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical diseases, majority of which are hernias, are threatening public health in underdeveloped regions of Africa. Blitz surgery may be an efficient temporary solution.

5.TORCH Seroprevalence Among Patients Attending Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association
Onur Numan, Fisun Vural, Nurettin Aka, Murat Alpay, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
PMID: 28058368  PMCID: PMC5175107  doi: 10.14744/nci.2015.55376  Pages 203 - 209
GİRİŞ ve AMAÇ: Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus (CMV) ve Herpes simplex, fetüste konjenital enfeksiyonlara en sık neden olan mikroorganizmalar olup “TORCH” kısaltması ile anılırlar. Ülkemizde doğurgan yaştaki kadınların TORCH enfeksiyonları açısından taranması yüksek maliyeti sebebiyle halen tartışmalı birkonudur. Bir testin tarama amaçlı uygulanması için o hastalığın ya da etkenin o toplumdaki prevalansının bilinmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran gebelerdeki TORCH seroprevalansının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Eylül 2013- Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Gebe Polikliniği’ne ayaktan başvuran toplam 1101 hastanın laboratuvar kayıtlarının retrospektif taranmasıyla yapılmıştır. TORCH grubu enfeksiyöz ajanlarına karşı gelişen IgM ve IgG anitkorlarının seropozitiflik oranları araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaşları 17 ile 47 yaş arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 30.3±5.8 olarak bulunmuştur. Çalışma populasyonunun % 99.5’i anti-CMV Ig G (+), %94.2’si anti-Rubella Ig G (+), %31’i ise anti-Toxoplasma IgG (+)’tir. Anti-Ig M seropozitifliği sırasıyla CMV için % 0.5, Rubella için ise % 0.2’tür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toxoplasma gondii’nin toplumdaki seroprevalansı düşük olduğu için antenatal taranması önerilebilir. CMV’nin yüksek seroprevalans oranları sebebiyle taranması anlamlı değildir. Rubella seroprevalansı da yüksektir ancak; Ulusal aşılama programından önce doğan 20 yaş üstü kadınlarda prekonsepsiyonel tarama, gebelik öncesi aşılama yapılması için önerilebilir.
INTRODUCTION: Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus and Herpes simplex viruses are microorganism that make congenital infections, and they all called briefly as TORCH. There is an ongoing argument for the screening of reproductive age women due to the high cost of tests. For a test to be used in screening, prevalence of disease in this population should be known. The aim of this study was to investigate TORCH seroprevalence among women attending a teaching hospital İn Istanbul.
METHODS: A total of 1101 patients was attending outpatient Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association, between September 2013 to January 2015, and their laboratory data were evaluated retrospectively. We investigated Ig G and M seropositivity rates against TORCH.
RESULTS: The age of the patients ranges between 17-47 years with a mean age of 30.3±5.8 years. Pregnant population had 99.5% anti-CMV Ig G (+), %94.2 anti-Rubella Ig G (+), %31 anti-Toxoplasma IgG (+). Seroprevalence for Anti IgM was 0.5% for CMV, 0.2% for rubella.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The screening of Toxoplasma gondii may be suggested since the prevalence is not high in the population. The screening of CMV is not meaningful, due to high seroprevalence. Although seroprevalence of rubella is also high, it may be suggested for preconception vaccination especially in women above 20 years of age and birth date prior to National Vaccine programme

6.Causes of asymptomatic trocar site hernia: How to prevent
Oğuzhan Dinçel, Fatih Başak, Mustafa Göksu
PMID: 28058369  PMCID: PMC5175108  doi: 10.14744/nci.2015.50479  Pages 210 - 214
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında trokar yeri herni oluşumunu tetikleyen faktörleri irdelemek ve bunu önlemek için ne yapılması gerektiğini tartışmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011-2013 yılları arasında laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yapılan olgular değerlendirildi. Ameliyat sonrası 12.ay değerlendirmek için kontrole çağrıldı. Kontrolde hastalara fizik muayene ve ultrasonografi yapıldı. Trokar yeri hernisi tespit edilen hastaların hangi kolaylaştırıcı etkenlere bağlı olarak geliştiği incelendi
BULGULAR: Çalışma dönemide 190 elektif laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Postop 12.ay kontrolde değerlendirilen 132 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların yaş ortalaması 50,64±11,86 (18-76) olup kadın erkek oranı beş idi. Dört tane hastada umblikal trokar yeri hernisi gözlendi. Herni gelişen bir hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer iki hastada diyabet ve üç hastada ise obezite mevcut idi. Trokar yeri hernisi tespit edilen hastalarda ileri yaş ve obesite varlığı istatistiki olarak anlamlı bulundu (p değeri sırasıyla 0,007, 0,008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik ameliyatlarda trokar yeri hernisi gelişimini engellemek için defektlerin onarımı ileri yaş ve obezite gibi bazı risk faktörleri göz önünde tutularak yapılmalıdır. 
INTRODUCTION: Main aim of this study is to evalute risk factors of development of trocar site hernia after elective laparoscopic cholecystectomy operation, and to discuss what needs to be done to prevent it.
METHODS: The patients operated with laparoscopic cholecystectomy between 2011 and 2013 were evaluated. Patients were informed for follow-up at 12 month after operation. Physical examination and ultrasound were performed at follow-up. Factors that facilitate herni development were evaluated by the help of patients who diagnosed as trocar site hernia.
RESULTS: One-hundred-ninty patients were operated in study period. One-hundred-thirty-two patients who have been examined at follow-up period were included into study. Mean age of patients was 50,64±11,86 (18-76), and female male ratio was five. Trocar site herni was detected in four patients at umblical trocar site. One of these patients had chronic lung disease, other two of them had diabetes, and three of them had obesity. Advanced age and obesity were found to be significant in patients having trocar site hernia (p value: 0,007, 0,008, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Development of trocar site hernia after laparoscopic surgery may be prevented by repair of trocar site in patients who have risk factors such as advanced age and obesity.

7.Relation of physical activity level with quality of life, sleep and depression in patients with knee osteoarthritis
Erkan Mesci, Afitap İçağasıoğlu, Nilgün Mesci, Selin Turan Turgut
PMID: 28058370  PMCID: PMC5175109  doi: 10.14744/nci.2015.95867  Pages 215 - 221
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada yaşlı diz osteoartritli (OA) hastalarda fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesi, depresyon, uyku kalitesi ve fonksiyonel kapasite üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya altmışbeş yaş üstü diz osteoartritli 55 hasta (yaş aralığı 65-84) alındı. Hastalar Uluslar Arası Fiziksel Aktivite Anketi ile değerlendirilerek yetersiz aktivite grubu (IAG) ve fiziksel aktif grup (PAG) olarak iki gruba ayrıldı. Kellgren-Lawrence skalası ile radyolojik OA evrelemesi yapıldı. Hastalar Short-Form 36 (SF-36) anketi, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Pittsburgh Uyku Kalite Ölçeği(PSQI) ve Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) ile değerlendirildiler.
BULGULAR: Yaş ortalamaları, vücut kitle indeksleri, ortalama ağrı skorları ve cinsiyet dağılımı açısından iki grup benzerdi. WOMAC fiziksel fonksiyon skorları fiziksel aktif grupta düşük bulundu (p=0,01). Ortalama PSQI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,242). PAG’un ortalama BDÖ skoru IAG’a göre anlamlı düzeyde düşüktü (p=0,015). Fiziksel aktif grubun ortalama SF-36 fiziksel fonksiyon (p=0,044), fiziksel rol (p=0,008) ve fiziksel komponent (p=0,016) skorları yetersiz aktivite grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaştaki diz osteoartritli hastalarda fiziksel aktivite düzeyinin yüksek tutulması depresyon olasılığını azaltmakta, hastaların yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasitelerini artırmaktadır.
INTRODUCTION: In the present study, we aimed to investigate the effects of physical activity level on the quality of life, depression, sleep quality and functional capacity in elderly patients with knee osteoarthritis (OA).
METHODS: Fifty-five patients over 65 years of age (age range: 65-84 years) with knee osteoarthritis were enrolled in the study. Patients were divided into two groups including Insufficient Activity Group (IAG) and Physically Active Group (PAG) according to their responses to the International Physical Activity Questionnaire. Radiological OA grading was performed using Kellgren-Lawrence classification system. Patients were evaluated using Short-Form 36 (SF-36) questionnaire, Beck Depression Inventory (BDI), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).
RESULTS: Mean age, body mass index, mean pain scores and gender distribution were comparable between the two groups. WOMAC physical function scores were lower in the Physically Active Group (p=0.01). Mean PSQI scores did not differ statistically significantly between the two groups (p=0.242). Mean BDI score of PAG was significantly lower compared to that of IAG (p=0.015). Mean SF-36 physical function (p=0.044), physical role (p=0.008) and physical component (p=0.016) scores of the Physically Active Group were significantly higher versus Insufficient Activity Group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Maintaining a high physical activity level reduces the possibility of depression and improves the quality of life and functional capacity in geriatric patients with knee osteoarthritis.

8.Neck abscess: 79 cases
Suphi Bulğurcu, İlker Burak Arslan, Erhan Demirhan, Süreyya Hikmet Kozcu, İbrahim Çukurova
PMID: 28058371  PMCID: PMC5175110  doi: 10.14744/nci.2015.50023  Pages 222 - 226
GİRİŞ ve AMAÇ: Boyun apseleri, acil müdahale edilmezse ciddi morbidite ve mortalitelere sebep olabilen hastalıklardır. Bu çalışmamızda kliniğimizde boyun apsesi tanılı olgular retrospektif olarak incelenerek literatür eşliğinde sunuldu.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2008 ile Ocak 2015 arasında yatarak tedavi gören 79 boyun apseli olgunun yaş dağılımı, enfeksiyon kaynağı, sistemik hastalığı, tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleri, drenaj esnasında tercih edilen anestezi, apse lokalizasyonu, apse materyalinin kültür sonuçları, tedavi sürecinde görülen komplikasyonlar, başvuru öncesi antibiyoterapi alıp almadığı ve hastanede yatış süreleri incelenmiştir
BULGULAR: Çalışmamızdaki olgular 1 ile 79 yaşları arasında(ortalama28,3yıl) olup 43’ü kadın,36’sı erkekten oluşmaktadır. Olguların 19’unda sistemik hastalık saptandı. Sistemik hastalıklarından en sık diyabetis mellitus saptandı. Apse lokalizasyonu en çok peritonsiller alan olarak saptandı ve tüm boyun apselerini 13’ünde apse birden çok lokalizayonda iken müdahale edilmiştir. 74 olguya lokal anestezi altında drenaj uygulanırken 5 olguya genel anestezi altında drenaj uygulandı. Bu 5 olgunun 4’ü retrofarengeal apse ile sınırlıyken 1 olguda birden çok alanda yaygın apse mevcuttu. Kültür sonuçlarında en sık stafilokokkus aures saptandı. 3 yetişkin olguda mediastinit gelişmesi üzerine yoğun bakım koşullarında takip edildi. Bu 3 olgunun 1’inde sepsis nedeniyle kaybedildi. Yetmiş dokuz olgunun hastanede kalış süreleri 2 ile 21 gün arasında(ortalama7,64 gün) izlendi. Sistemik hastalığı olan 19 olgunun yatış süresinin ortalama 9,47 gün olduğu (p<0,05) ve istatiksel olarak sistemik hastalığı olmayanlara göre daha uzun süre yatış süresine sahip olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Boyun apseleri, ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğinden erken teşhis edilip cerrahi drenaj ve parenteral tedavi uygulanmalıdır.
INTRODUCTION: Neck abscess is a disease that might cause severe morbidities and mortalities if it’s not treated immediately. In our study, patients that get neck abscess diagnosis in our clinic were analyzed retrospectively and presented with literature.
METHODS: In our clinic, age distribution, enfection source, systemic disease, imaging methods that were used in diagnosis, prefered anaesthesia during drainage, abcsess localization, culture results of abscess metarial, complications during treatment procedure, any antibiotic treatments before admittance and duration of hospitalization of 79 cases with neck abscess between January 2008 and January 2015 were assessed.
RESULTS: Cases in our study were aged between 1-79 (mean 28.3) and 43 of them were females and 36 were males. Systemic diseases were determined in 19 of the cases. The most common systemic disease was diabetes mellitus. Abscess localization was mostly peritonsillar and 13 of the cases were interfered when abscess were in multipl localizations. In 74 of the cases, drainage was performed under local anaesthesia and in 5 cases it was performed under general anaesthesia. 4 of that 5 cases were limited with retropharyngeal abscess and 1 of them had multipl exessive abscess. Staphylococcus aereus was the most detected in culture results. 3 adult cases were fallowed up in intensive care because of mediastinitis. Exitus occured in 1 of that 3 cases because of sepsis. The hospitalization periods of 79 cases were between 2-21 days (mean 7.64 days). Hospitalization period of 19 cases with systemic diseases were 9.47 days (p<0.05) and statistically, they had more hospitalization period than those with no systemic disease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Neck abscess must be diagnosed early and treated with surgical drainage and parenteral therapy because it might cause severe complications.

CASE REPORT
9.Treatment of chylothorax developing after congenital heart disease surgery: A case report
Ozgul Bulut, Doruk Gul, Sibel Sevuk, Ilke Mungan, Derya Buyukkayhan
PMID: 28058372  PMCID: PMC5175111  doi: 10.14744/nci.2015.58569  Pages 227 - 230
Şilotoraks, plevral boşlukta lenfatik sıvının veya şilöz karakterde mayinin birikmesidir. Şilotoraks tedavisinde plevral drenaj, enteral beslenmenin kesilmesi, total parenteral nutrisyon, orta zincirli trigliserid ile beslenme gibi konservatif yaklaşımlar ve duktus torasikus ligasyonu, pleuro-peritoneal şant veya plörodesis gibi cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde konservatif yaklaşımlarla sonuç alınamayan olgularda, oktreotid tedavisi ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Konjenital kalp hastalığı nedeni ile cerrahi işlem sonrası şilotoraks gelişen ve intravenöz oktreotid verilerek başarı ile tedavi edilen bir olgu sunuldu.
Chylothorax is defined as the accumulation of lymphatic fluid or chyle in the pleural space. Chylothorax treatment is composed of conservative; pleural drainage, termination of enteral feeding, total parenteral nutrition and supplementation with medium- chain triglycerides and surgical therapies; ductus thoracicus ligation, pleuroperitoneal shunts or pleuredesis. Nowadays, for cases among which conservative therapies fail, treatment with octreotide has been reported to be beneficial with promising results. A neonate with chylothorax developing after surgery for congenital heart disease was treated successfully with octreotide.

10.Pustular eruption induced by etanercept in ankylosing spondylitis patient: a rare side effect
Asude Kara, Emine Tuğba Alataş, Hilal Semra Çelebi, Gürsoy Doğan, Yelda Dere
PMID: 28058373  PMCID: PMC5175112  doi: 10.14744/nci.2015.95914  Pages 231 - 235
Etanersept antiinflamatuar etkiye sahip tümör nekrozis faktör alfa (TNF- α) antagonistidir. Romatoid artrit, poliartriküler juvenil romatoid artrit, psoriatik artrit ve ankilozan spondilit gibi romatolojik ve dermatolojik hastalıklarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte Etanersept kullanımına bağlı kutanöz ve sistemik yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Ankilozan spondiliti olan hastamızda etanersept kullanımından sonra gövde ve palmoplantar bölgede yaygın püstüler erüpsiyon gözlendi. Burada ankilozan spondiliti olan hastada etanersept kullanımına bağlı nadir gelişen püstüler erüpsiyon tartışılmaktadır.
Etanercept has anti-inflammatory effects of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) antagonist. It is used in rheumatologic and dermatologic diseases such as rheumatoid arthritis, polyarticular juvenile rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis. However cutaneous and systemic side effects arises with the use of etanercept. After the use of etanercept in ankylosing spondylitis patient generalized pustular eruption was observed on the trunk, palms and soles. We discussed pustular eruption that is a rare side effect induced by etanercept in ankylosing spondylitis patient in here.

11.Non-classified type duodenal atresia: Case report
Emrah Aydın
PMID: 28058374  PMCID: PMC5175113  doi: 10.14744/nci.2015.86548  Pages 236 - 238
Amaç:
Kliniğimizde duodenal atrezi ön tanısı ile opere edilen ve kombine atrezi saptanan olguyu sunmak.

Olgu:
Prenatal duodenal atrezi şüphesi olan olgunun yapılan laparatomisinde duodenum ikinci kısımda atretik segment ve bunun da distalinde web saptandı. Olguya web eksizyonu ve duodenoduodenostomi yapıldı. Olgunun ek başka bir anomalisi bulunmamaktaydı.

Sonuç:
Duodenal atrezi çocuk cerrahlarınca iyi bilinen bir patoloji olmasına karşın nadir de olsa klasik sınıflama dışı olgularla karşılaşılabilir. Bu nedenle ikincil atrezi olasılığı akılda tutulmalı ve duodenoduodenostomi yapılmadan önce mutlaka duodenumun distal ve proksimal segmentleri ve intestinal pasaj atrezi açısından araştırılmalıdır.
Aim:
Our aim is to present a case with non-classified type duodenal atresia operated in our clinic.

Case:
A patient with prenatally suspected to be duodenal atresia was explored. At laparotomy type 3 duodenal atresia was found between 2nd and 3rd parts of duodenum; in addition a web under the atresia was determined in non-dilated distal part. Diamond shape duodenoduodenostomy was performed with together web excision.

Conclusion:
Sometimes a non-classified type duodenal atresia could be seen; even mostly duodenal atresia very well known pathology by pediatric surgeons. Due to possibilityo a second atresia proximal and distal segments of duodenum and intestinal passage must be explored carefully before the duodenoduodenostomy.

12.A rare cause of gastric obstruction: Lighters swallowing
Ulaş Aday, Ali Tardu, Mehmet Ali Yağcı, Hüseyin Yönder
PMID: 28058375  PMCID: PMC5175114  doi: 10.14744/nci.2015.97268  Pages 239 - 242
Yutulan yabancı cisimlerin büyük kısmı sindirim sisteminde komplikasyon oluşturmadan spontan olarak atılır. Psikiyatrik hasta grubunda yutulan cisimler çok sayıda olabilir ve bu grupta tanıda gecikme ve komplikasyon oranında artma ile sonuçlanır. Uzun ve sert cisimler pilordan geçmeyerek; obstrüksiyon, ülser, kanama ve perforasyon oluşturabilir. Endoskopi bu tür olgularda efektif olarak kullanılır. Multipl sigara çakmağı yutma nedeniyle; gastrik çıkış obstrüksiyonu gelişen şizofreni tanılı 28 yaşındaki erkek hastaya yapılan endoskopide yabancı cisimlerin çıkarılamaması üzerine gastrotomi yapılarak 10 adet çakmak mideden, bir adet çakmak inen kolondan sağılarak anal kanaldan çıkarılmıştır. Bu olgu sunumu ile yabancı cisim yutma nedeniyle cerrahi yapılan psikiyatrik hastalarda karşılaşılan zorluklar irdelenmeye çalışıldı.
The majority of ingested foreign bodies thrown spontaneously without causing complications in the digestive system. Ingested foreign bodies may be a large number in psychiatric patients resulting delay diagnosis and an increase of the complication rate. Long and hard objects cannot pass through the pylorus, and may cause obstruction, ulceration, bleeding and perforation. Endoscopy is used as an effective method in such cases. An exploratory laparatomy was performed after unsuccessful endoscopic removal in a 28-year-old schizophrenia patient with gastric outlet obstruction due to multiple cigarette lighter swallowing. Ten lighters were removed from stomach with gastrotomy and one more lighter was removed from descending colon by milking through the anus. The aim of this paper is to argue encountered difficulties in psychiatric patients who underwent surgery due to ingestion of foreign bodies.

13.Parkinsonism by using duloxetine: A case report
Arzu Bayrak, Buğra Çetin, Handan Meteris, Sermin Kesebir
PMID: 28058376  PMCID: PMC5175115  doi: 10.14744/nci.2015.63634  Pages 243 - 246
Literatüre bakıldığında SSRI kullanımı ile gelişen yüzden fazla EPS olgusu varken SNRI lar ile EPS gelişen olgu bildirimi oldukça az sayıdadır (3). Duloksetin SNRI grubundan, 2004 yılından beri major depresyon endikasyonu ile kullanılan seratonin ve noradrenalin gerialımını bloke ederek etkinlik gösterdiği bilinen çift etkili bir antidepresandır (1, 6). Duloksetin D2 reseptörüne afinitesi düşük olması nedeniyle ekstrapramidal sisem üzerinden yan etki beklenmemektedir. Bu olguda major depresyon nedeni ile duloksetin kullanımı olan hastada gelişen parkinsonizm tablosu sunulmaktadır. Duloksetin ile ilgili böyle bir tablonun bildirilmemesi nedeniyle literatüre katkıda bulunacağı düşünülmüştür.
İn the literature there are more than one hundred cases of extrapyramidal symptoms (EPS) associated with selective serotonin reuptake intibitors (SSRI) whereas serotonin noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) induced EPS case reports are in a relatively small number (3). An SNRI group drug duloxetine that is used for indication of major depression since 2004 is a double acting antidepressant that acts as serotonin and noradrenaline inhibitor (1,6). Side effects of duloxetine on extrapyramidal system are not expected due to low affinity on D2 receptors. İn this case a patient developing parkinsonism by using duloxetine for major depression is presented. Since any duloxetine induced EPS case has not reported before, this case can contribute to the literature.

INVITED REVIEW
14.What is hippotherapy? The endications and effectiveness of Hippotherapy
Tuba Tülay Koca, Hilmi Ataseven
PMID: 28058377  PMCID: PMC5175116  doi: 10.14744/nci.2016.71601  Pages 247 - 252
Hipoterapi terapistin bir atın karakteristik hareketlerini kademeli motor ve duysal uyarı sağlamak için kullandığı fiziksel, eğitici ve dil terapisi formudur. Günlük hayatımızda çeşitli aktivitelerde nörolojik fonksiyon ve duysal süreçleri iyileştirmek amacı esas alınmaktadır. Hipoterapide, terapötik at binmekden farklı olarak (burada spesifik at binme teknikleri öğretilmektedir), atın hareketi bir tedavi hedefi olmanın dışında bir tedavi strajedisi olarak fayda sağlamaktadır.

Hipoterapi otizm, serebral palsi, artrit, multipl skleroz, kafa travması, inme, spinal kord hasarı, davranış bozuklukları ve psikiyatrik bozukluklar gibi nörolojik veya diğer engellilikleri bulunan hastaların tedavisi için kullanılmaktadır. Hipoterapinin çok sayıdakİ endikasyonlarındaki etkinliği net değildir ve daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır. Burada pek çok hekim ve sağlık çalışanı tarafından yeterince bilinmeyen hipoterapi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktayız.
Hippotherapy is a form of physical, occupational and speech therapy in which a therapist uses the characteristic movements of a horse to provide carefully graded motor and sensory input. A foundation is established to improve neurological function and sensory processing, which can be generalizedto a widerange of dailyactivities. Unlike therapeutic horse backriding (where specific riding skills ar etaught), the movement of thehorse is a meansto a treatment goal when utilizing hippotherapy as a treatment strategy.
Hippotherapy has been used to treat patients with neurological or other disabilities, such as autism, cerebral palsy, arthritis, multiple sclerosis, head injury, stroke, spinalcord injury, behavioral disorders and psychiatric disorders. The effectiveness of hippotherapy for many of these indications is unclear, and more research has been recommended. Here, we purpose to give information about hippotherapy which is not enough known by many clinicians and health workers.

LookUs & Online Makale