ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Causes of asymptomatic trocar site hernia: How to prevent [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 210-214 | DOI: 10.14744/nci.2015.50479

Causes of asymptomatic trocar site hernia: How to prevent

Oğuzhan Dinçel1, Fatih Başak2, Mustafa Göksu1
1Department Of General Surgery, Adıyaman University, Faculty Of Medicine, Adıyaman, Turkey
2Department Of General Surgery, Umraniye Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Main aim of this study is to evalute risk factors of development of trocar site hernia after elective laparoscopic cholecystectomy operation, and to discuss what needs to be done to prevent it.
METHODS: The patients operated with laparoscopic cholecystectomy between 2011 and 2013 were evaluated. Patients were informed for follow-up at 12 month after operation. Physical examination and ultrasound were performed at follow-up. Factors that facilitate herni development were evaluated by the help of patients who diagnosed as trocar site hernia.
RESULTS: One-hundred-ninty patients were operated in study period. One-hundred-thirty-two patients who have been examined at follow-up period were included into study. Mean age of patients was 50,64±11,86 (18-76), and female male ratio was five. Trocar site herni was detected in four patients at umblical trocar site. One of these patients had chronic lung disease, other two of them had diabetes, and three of them had obesity. Advanced age and obesity were found to be significant in patients having trocar site hernia (p value: 0,007, 0,008, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Development of trocar site hernia after laparoscopic surgery may be prevented by repair of trocar site in patients who have risk factors such as advanced age and obesity.

Keywords: Hernia, Laparoscopic Cholecystectomy, Trocar site

Asemptomatik trokar yeri fıtıklarının nedenleri: Nasıl önlenebilir

Oğuzhan Dinçel1, Fatih Başak2, Mustafa Göksu1
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Bölümü,istanbul,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında trokar yeri herni oluşumunu tetikleyen faktörleri irdelemek ve bunu önlemek için ne yapılması gerektiğini tartışmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011-2013 yılları arasında laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yapılan olgular değerlendirildi. Ameliyat sonrası 12.ay değerlendirmek için kontrole çağrıldı. Kontrolde hastalara fizik muayene ve ultrasonografi yapıldı. Trokar yeri hernisi tespit edilen hastaların hangi kolaylaştırıcı etkenlere bağlı olarak geliştiği incelendi
BULGULAR: Çalışma dönemide 190 elektif laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Postop 12.ay kontrolde değerlendirilen 132 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların yaş ortalaması 50,64±11,86 (18-76) olup kadın erkek oranı beş idi. Dört tane hastada umblikal trokar yeri hernisi gözlendi. Herni gelişen bir hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer iki hastada diyabet ve üç hastada ise obezite mevcut idi. Trokar yeri hernisi tespit edilen hastalarda ileri yaş ve obesite varlığı istatistiki olarak anlamlı bulundu (p değeri sırasıyla 0,007, 0,008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik ameliyatlarda trokar yeri hernisi gelişimini engellemek için defektlerin onarımı ileri yaş ve obezite gibi bazı risk faktörleri göz önünde tutularak yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fıtık, Laparoskopik Kolesistektomi, Trokar yeri

Oğuzhan Dinçel, Fatih Başak, Mustafa Göksu. Causes of asymptomatic trocar site hernia: How to prevent. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 210-214

Corresponding Author: Oğuzhan Dinçel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale