ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Prognosis of Patients in a Medical Intensive Care Unit [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 189-195 | DOI: 10.14744/nci.2015.79188

Prognosis of Patients in a Medical Intensive Care Unit

Ali Uğur Ünal1, Osman Köstek1, Mümtaz Takır2, Özge Çaklılı1, Mehmet Uzunlulu1, Aytekin Oğuz1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Division Of Endocrinology And Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the demographic characteristics of critically ill patients and to determine intensive care unit (ICU) mortality and its predictors.
METHODS: This study was undertaken in the Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital Medical ICU. Between May 2012 and January 2013, 111 patients (53 female, 58 male; mean age was 73.79± 14.73, mean ICU lenght stay was 9.1±10.7; prevalence of geriatric patients was 77.5% ) were admitted to the ICU. The common indications for ICU admission, prevalence of mechanical ventilation support, hematological and biochemical parameters and their effects on mortality were assessed.
RESULTS: The common indications for ICU admission were hemodynamic instability (48.6%), respiratory failure (27.9%) and sepsis (15.3%). Hypertension (46.8%) was the most common comorbidity. Heart failure and diabetes mellitus prevalance were 32.4% and 25.2% respectively. Mortality rate was 52.3% in all patients. Approximately 80% of all mortality was observed in first fifteen-day. In additon, mortality rate (85.7%) was prominent within patients in need of the mechanical ventilation support. Mechanical ventilation requirement, increased ferritin and vitamin B12 levels were independent risk factors for mortality in critically ill patients (p<0.01, for all)
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Mortality rate was higher in medical ICU. Herein, increased prevalence of geriatric population, concomitant comorbidities and mechanical ventilation requirements may play role.

Keywords: Medical intensive care unit, mechanical ventilation, comorbidity, morbidity

Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Prognostik Faktörler

Ali Uğur Ünal1, Osman Köstek1, Mümtaz Takır2, Özge Çaklılı1, Mehmet Uzunlulu1, Aytekin Oğuz1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ve Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatan hastaların demografik özelliklerini değerlendirmek, mortalite sıklığını ve mortalite üzerinde etkili parametreleri belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları yoğun bakım ünitesinin açılış tarihi olan 2 Mayıs 2012 ile 1 Ocak 2013 tarihleri arasında yatışı olan 18 yaş ve üzeri 111 hasta (53 kadın, 58 erkek, yaş ortalaması 73.79± 14.73, ortalama yatış süresi 9.1±10.7, geriatrik hasta sıklığı % 77.5) alındı. Mortalite sıklığı, en sık yatış tanıları, komorbidite sıklığı, invaziv mekanik ventilasyon (İMV) uygulanan hasta sıklığı, hematolojik ve biyokimyasal veriler ve bunların mortalite ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: En sık yatış nedenleri; hemodinamik bozukluk (%48.6), solunum yetmezliği (%27.9) ve sepsis (%15.3), en sık eşlik eden komorbiditeler; hipertansiyon (%46.8), kalp yetmezliği (%32.4) ve diabetes mellitus (%25.2) idi. Mortalite sıklığı % 52.3 (ilk 15 gün içerisinde % 79.3), İMV ihtiyacı sıklığı %44.1, IMV desteği alan hastalarda mortalite sıklığı % 85.7 idi. İMV ihtiyacı olması, artmış ferritin ve vitamin B12 düzeyleri mortalite ile ilişkili idi (tümü için p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Bu çalışmada İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda mortalite sıklığının yüksek bulunduğu görülmüştür. Bunda geriatrik hasta sıklığının, eşlik eden komorbiditelerin ve İMV ihtiyacı olan hasta sıklığının yüksek bulunmasının rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: İç hastalıkları yoğun bakım ünitesi, mekanik ventilasyon, komorbidite, mortalite

Ali Uğur Ünal, Osman Köstek, Mümtaz Takır, Özge Çaklılı, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz. Prognosis of Patients in a Medical Intensive Care Unit. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 189-195

Corresponding Author: Mümtaz Takır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale