ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Four Years' Retrospective Look For Acute Scrotal Pathologies [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 182-188 | DOI: 10.14744/nci.2016.16768

Four Years' Retrospective Look For Acute Scrotal Pathologies

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Cerrah Celayir, Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı, Osman Zeki Pektaş, Ahmet Koray Pelin, Şefik Çaman
Zeynep Kamil Maternity And Children’s Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: A group of diseases in the scrotum setting forth by the sudden swelling, and redness, and pain consist of acute scrotal pathologies. The most common causes of acute scrotum in children are epididymitis / epididymoorchitis / orchitis, testicular torsion, torsion of the appendix testis, incarcerated inguinal hernia, traumatic hydro / hematocele. In this study; we aim that to evaulate of patients with acut scrotal pathologies which interned to our department.
METHODS: All hospital datas of cases which interned at our deparment due to acute scrotum in between June 2010-June 2014 were evaluated retrospectively. Cases with incarcerated inguinal herni were excluded in this study
RESULTS: In 4-year period 114 cases were interned to our department with acute scrotum. Mean age was 7,6±4,577years (min: 1m-max: 18yrs). Doppler US was performed in 112 patients to evaluate the blood flow while in 2 patients applied on-Call without Doppler US. Two patients were operated under circumstance emergency surgical intervention. Diagnosis was made in 83 cases (%72,8) with epididymitis/ epididymoorchitis/ orchitis, and in 24 cases (%21,1) with testicular torsion, and in 2 cases (%1,8) with torsion of the appendix testis and in 5 cases (%4,4) with traumatic hydrocele/ hematocele. While detorsion was made in 18 cases (%75) with testicular torsion, orchiectomy was performed in 6cases (%25). Histopathological evaluation of orchiectomy specimens were revealed hemorrhagic necrosis and hemorrhagic infarction or ischemic changes. Normal testicular size and vascularity were detected in 11cases (%61,1) with the detorsioned testis by follow-up Doppler US; late orchiectomy was performed in 7cases (%38,9) with complete atrophy due to lack of blood supply.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although Doppler US is very helpful for differential diagnosis of patients with acute scrotum who applied early period; If Doppler US will lead to a waste of time, direct surgery to be done would be reduced the loss of the testicles.

Keywords: Acute scrotum, testicular torsion, testicular loss, doppler ultrasound

Akut Skrotal Patolojilere 4 Yıllık Retrospektif Bakış

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Cerrah Celayir, Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı, Osman Zeki Pektaş, Ahmet Koray Pelin, Şefik Çaman
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Skrotumda ani gelişen şişlik, kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkan bir grup hastalık akut skrotum patolojilerini oluşturmaktadır. Çocuklarda akut skrotumun en sık nedenleri epididimit/epididimoorşit/orşit, testis torsiyonu, appendiks testis torsiyonu, boğulmuş kasık fıtığı, travmatik hidro/hematosel’dir. Bu çalışmada; kliniğimizde boğulmuş kasık fıtığı dışındaki akut skrotum nedeniyle interne edilen olguların değerlendirmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2010- Haziran 2014 tarihleri arasında akut skrotum nedeniyle interne edilen hastaların tüm özellikleri geriyedönük olarak değerlendirildi. Boğulmuş kasık fıtığı tanılı hastalar çalışma dışında bırakıldı.
BULGULAR: 4 yıllık süreçte akut skrotum nedeniyle interne edilen 114 olgunun yaş ortalaması 7,6± 4,577 yaş (min: 1ay-max: 18yaş) idi. Doppler US ile kan akımı değerlendirilmesi 112 olguda yapılırken, 2 hastada mesai dışı müracaat nedeniyle Doppler US yaptırılmadan acil cerrahi müdahale yapıldı. Hastaların 83’ü (%72,8) epididimoorşit, 24’ü (%21,1) testis torsiyonu, 2’si (% 1,8) appendiks testis torsiyonu, 5’i (%4,4 ) ise travmaya sekonder kontüzyon, hidro/hematosel tanısı almıştı. Testis torsiyonu tanısı alan 18 hastada (%75) detorsiyon yapılırken, 6 hastada (%25) orşiektomi yapıldı. Orşiektomi olgularının histopatolojik değerlendirmelerinde; hemorajik nekroz, hemorajik infarktüs ve iskemik değişiklikler saaptandı. Detorsiyone edilen testislerin kontrol Doppler US’lerinde 11 olgunun (%61,1) testis boyutları ve kanlanmaları normal bulundu. Kanlanması olmayan ve tamamen atrofiye giden 7 olguda ( %38,9) geç orşiektomi yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken müracaat eden akut skrotum olgularında Doppler US ayırıcı tanı için çok yararlı olmakla beraber, Doppler US yaptırmak zaman kaybına yol açacak ise hastanın doğrudan ameliyata alınması testis kaybını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut skrotum, testis torsiyonu, testis kaybı, doppler ultrason

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Cerrah Celayir, Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı, Osman Zeki Pektaş, Ahmet Koray Pelin, Şefik Çaman. Four Years' Retrospective Look For Acute Scrotal Pathologies. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 182-188

Corresponding Author: Olga Devrim Ayvaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale