ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul TORCH Seroprevalence Among Patients Attending Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 203-209 | DOI: 10.14744/nci.2015.55376

TORCH Seroprevalence Among Patients Attending Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association

Onur Numan, Fisun Vural, Nurettin Aka, Murat Alpay, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
Haydarpaşa Numune Teaching Hospital

INTRODUCTION: Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus and Herpes simplex viruses are microorganism that make congenital infections, and they all called briefly as TORCH. There is an ongoing argument for the screening of reproductive age women due to the high cost of tests. For a test to be used in screening, prevalence of disease in this population should be known. The aim of this study was to investigate TORCH seroprevalence among women attending a teaching hospital İn Istanbul.
METHODS: A total of 1101 patients was attending outpatient Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association, between September 2013 to January 2015, and their laboratory data were evaluated retrospectively. We investigated Ig G and M seropositivity rates against TORCH.
RESULTS: The age of the patients ranges between 17-47 years with a mean age of 30.3±5.8 years. Pregnant population had 99.5% anti-CMV Ig G (+), %94.2 anti-Rubella Ig G (+), %31 anti-Toxoplasma IgG (+). Seroprevalence for Anti IgM was 0.5% for CMV, 0.2% for rubella.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The screening of Toxoplasma gondii may be suggested since the prevalence is not high in the population. The screening of CMV is not meaningful, due to high seroprevalence. Although seroprevalence of rubella is also high, it may be suggested for preconception vaccination especially in women above 20 years of age and birth date prior to National Vaccine programme

Keywords: TORCH, rubella, toxoplasma, CMV, pregnancy, screening tests

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Polikliniği ’ne Başvuran Hastalarda TORCH Seroprevalansının Araştırılması

Onur Numan, Fisun Vural, Nurettin Aka, Murat Alpay, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus (CMV) ve Herpes simplex, fetüste konjenital enfeksiyonlara en sık neden olan mikroorganizmalar olup “TORCH” kısaltması ile anılırlar. Ülkemizde doğurgan yaştaki kadınların TORCH enfeksiyonları açısından taranması yüksek maliyeti sebebiyle halen tartışmalı birkonudur. Bir testin tarama amaçlı uygulanması için o hastalığın ya da etkenin o toplumdaki prevalansının bilinmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran gebelerdeki TORCH seroprevalansının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Eylül 2013- Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Gebe Polikliniği’ne ayaktan başvuran toplam 1101 hastanın laboratuvar kayıtlarının retrospektif taranmasıyla yapılmıştır. TORCH grubu enfeksiyöz ajanlarına karşı gelişen IgM ve IgG anitkorlarının seropozitiflik oranları araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaşları 17 ile 47 yaş arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 30.3±5.8 olarak bulunmuştur. Çalışma populasyonunun % 99.5’i anti-CMV Ig G (+), %94.2’si anti-Rubella Ig G (+), %31’i ise anti-Toxoplasma IgG (+)’tir. Anti-Ig M seropozitifliği sırasıyla CMV için % 0.5, Rubella için ise % 0.2’tür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toxoplasma gondii’nin toplumdaki seroprevalansı düşük olduğu için antenatal taranması önerilebilir. CMV’nin yüksek seroprevalans oranları sebebiyle taranması anlamlı değildir. Rubella seroprevalansı da yüksektir ancak; Ulusal aşılama programından önce doğan 20 yaş üstü kadınlarda prekonsepsiyonel tarama, gebelik öncesi aşılama yapılması için önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: TORCH, rubella, toxoplazma, CMV, gebelik, tarama testleri

Onur Numan, Fisun Vural, Nurettin Aka, Murat Alpay, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun. TORCH Seroprevalence Among Patients Attending Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 203-209

Corresponding Author: Fisun Vural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale