ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The impact of diabetes mellitus on left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 177-181 | DOI: 10.14744/nci.2015.55477

The impact of diabetes mellitus on left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension

Murat Araz1, Ayşen Bayraç2, Hilmi Çiftçi3
1Department Of Medical Oncology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey
2Department Of İnternal Medicine, Ersoy Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of İnternal Medicine, Medeniyet University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to analyse the impact of diabetes mellitus on left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension.
METHODS: Between July 2007 and July 2008, we enrolled applicant 7.-8. internal medicine polyclinics of Goztepe Education and Training Hospital who had ≥ 40 years hypertensive patients with or without type 2 diabetes mellitus unknown history of coronary artery disease. Transthoracic echocardiography was used to asses the diastolic function.If patients with positive treadmill effort test and/or EF≤%50 in transthoracic echocardiography were excluded.
RESULTS: A total 110 patients were included in the analysis. Of these, 62 patients had hypertension without diabetes and 48 patients had diabetes and hypertension. Mean age was 60.78 (std. Dev. 10.627). Diastolic dysfunction was significantly more prevalent in diabetes (81.25 %) than in without diabetes group(62.9 %) (p < 0.05). In men, 35.9 %in the DM(+) group and 41.1 %in the DM(-) group had diastolic dysfunction; In women, 64.1 %in the DM(+) group and 58.29 %in the DM(-) group had diastolic dysfunction. The difference between men and women was not significant (p > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The addition of diabetes to hypertension has a negative effect on left ventricular diastolic function. This effect appears similar in men and women.

Keywords: diastolic dysfunction, diabetes mellitus, hypertension

Hipertansiyonlu hastalarda diabetes mellitusun sol ventrikül diastolik fonksiyonu üzerine etkisi

Murat Araz1, Ayşen Bayraç2, Hilmi Çiftçi3
1Malatya Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Malatya
2Ersoy Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Kurtköy, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İç Hastalıkları Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; hipertansif hastalarda diabetin sol ventrikül diastolik fonksiyonu üzerine etkisini araştırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2007-temmuz 2008 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. ve 8. dahiliye polikliniklerine başvuran ≥ 40 yaş, bilinen koroner arter hastalığı olmayan, hipertansiyonu veya hipertansiyon ve diabeti olan hastalar çalışmaya alındı. Yapılan efor testi (+) saptanan ve/veya transtorasik ekokardiografisinde EF ≤ %50 olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ortalama yaşları 60.78 (Std. Dev.: 10.627) olan, 42 si erkek (%38.2) 68 si kadın (%61.8), toplam 110 hasta çalışmaya dahil edildi. İstatistiksel analizler için SPSS 12.0 programı ve verilerin karşılaştırılmasında Chi Square testi kullanıldı.
BULGULAR: Diastolik disfonksiyon diabetiklerde (%81.25), diabetik olmayanlarla (%62.9) karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek sıklıkta saptandı (p < 0.05). Erkeklerde, DM(+) grupta %35.9 ve DM(-) grupta %41.1; kadınlarda, DM(+) grupta %64.1 ve DM(-) grupta %58.29 diastolik disfonksiyon vardı. Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede kadın ve erkek arasında anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipertansiyona diabet eklendiğinde sol ventrikül diastolik fonksiyonları olumsuz olarak etkilenir. Bu etki, kadınlarda ve erkeklerde benzer görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: diastolik disfonksiyon, diabetes mellitus, hipertansiyon

Murat Araz, Ayşen Bayraç, Hilmi Çiftçi. The impact of diabetes mellitus on left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 177-181

Corresponding Author: Murat Araz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale