ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Should we rely on frozen section during the reimplantation stage of revision knee arthroplasty? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(2): 99-104 | DOI: 10.14744/nci.2023.90699

Should we rely on frozen section during the reimplantation stage of revision knee arthroplasty?

Aydan Kilicarslan1, Kaan Yuksel2, Nuran Sungu1
1Department of Pathology, Yildirim Beyazit University, Ankara City Hospital, Ankara, Turkiye
2Department of Orthopedics, Mamak State Hospital, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: To compare Frozen Section (FS) results during the reimplantation stage of revision knee arthroplasty, in patients without clinical signs of infection but with preoperative inconclusive serum inflammatory markers.
METHODS: Sections were revisited the day after surgery. Intraoperative FS (iFS) was accepted as positive when the presence of >5 polymorphonuclear neutrophils (PMNLs) in 5 separate high-power fields was determined according to the consensus criteria of the International Consensus on Musculoskeletal Infection. The clinical outcomes, cultures and diagnostic values of iFS and review FS (rFS) were analyzed.
RESULTS: No complications developed after reimplantation in 66 (84.6%) of the 78 evaluated patients. Complications developed in 12 patients, six of whom were treated with re-explantation, four with arthrodesis and two with above-the-knee amputation. Both iFS and rFS yielded insignificant sensitivity and specificity (25% and 45.5%, 25% and 45%, respectively). There was no statistically significant difference between definitive culture and iFS and rFS.
CONCLUSION: iFS evaluation is insufficient to exclude recovery from periprosthetic joint infection (PJI). Diagnosis of recurrence of infection in patients with indefinite serum inflammatory markers between the explantation and reimplantation interval remains challenging due to massive fibrosis that makes proper tissue sampling difficult. The attending physician should closely monitor clinical findings.

Keywords: C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, frozen, reimplantation.

Revizyon diz artroplastisinin yeniden implant koyma safhasında frozen değerlendirmeye güvenebilir miyiz?

Aydan Kilicarslan1, Kaan Yuksel2, Nuran Sungu1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara
2Mamak Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Ankara

Giriş: Periprostetik eklem enfeksiyonunun (PEE) hem tanısı hem de tedavisi zordur. PEE için en yaygın kabul gören tedavi, iki aşamalı replasman artroplastisiyken, tanısı için laboratuvar hem de intraoperatif patolojik bulgular esastır. Bu çalışmanın amacı, revizyon diz artroplastisinin reimplantasyon aşamasında, klinik enfeksiyon belirtileri olmayan ancak preoperatif serum inflamatuar belirteçleri yetersiz olan hastalarda Frozen kesitler (FS) sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Yöntem: Ameliyattan sonraki gün, frozene giren doku rutin doku takibe alındı ve hazırlanan kesitler tekrar gözden geçirildi (rFS). İntraoperatif FS (iFS), International Consensus on Musculoskeletal Infection konsensus kriterlerine göre 5 ayrı yüksek güçlü alanda >5 PMN'nin varlığı belirlendiğinde pozitif olarak kabul edildi. iFS ve rFx klinik sonuçları, kültürleri ve tanısal değerleri analiz edildi.
Bulgular: Değerlendirilen 78 hastanın 66'sında (%84.6) reimplantasyon sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. 12 hastada komplikasyon gelişti. Bunların 6'sı reexplantation, 4'ü artrodez ve 2'si diz üstü amputasyon ile tedavi edildi. Hem iFS hem de rFS önemsiz duyarlılık ve özgüllük sağladı (sırasıyla %25 ve %45,5, %25 ve %45). Kesin kültür ile iFS ve rFS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: İntraoperatif frozen kesit değerlendirmesi, periprostatik eklem enfeksiyonundan iyileşmeyi dışlamak için yetersizdir. Eksplantasyon ve reimplantasyon aralığı arasında belirsiz serum enflamatuvar belirteçleri olan hastalarda enfeksiyonun nüksünün teşhisinde, uygun doku örneklemesi masif fibroz nedeniyle zor olmaya devam etmektedir. İlgili doktor klinik bulguları yakından izlemelidir. (NCI-2022-12-8)

Anahtar Kelimeler: C-reactive protein, eritrosit sedimantasyon hızı, frozen, reimplantation.

Aydan Kilicarslan, Kaan Yuksel, Nuran Sungu. Should we rely on frozen section during the reimplantation stage of revision knee arthroplasty?. North Clin Istanb. 2024; 11(2): 99-104

Corresponding Author: Aydan Kilicarslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale