ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Rates and correlates of post-traumatic stress disorder and symptoms during the immediate onset of COVID-19 pandemic in a sample of patients from an outpatient psychiatric clinic in Turkiye [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 514-523 | DOI: 10.14744/nci.2022.89983

Rates and correlates of post-traumatic stress disorder and symptoms during the immediate onset of COVID-19 pandemic in a sample of patients from an outpatient psychiatric clinic in Turkiye

Yusuf Ozay Ozdemir1, Gokce Elif Saridogan1, Filiz Kulacaoglu2, Cemre Ozdemir1, Aylin Evecen1, Ilke Sertler1, Esra Aydin Sunbul1, Duygu Kubra Gocmen Yigit1, Cengiz Gokce1, Sumeyye Calli1
1Department of Psychiatry, University of Health Sciences, Erenkoy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Psychiatry, University of Health Sciences Prof. Dr. Mazhar Osman Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry and Mental Health, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study was designed to investigate the traumatic stress levels, participants demonstrating higher than posttraumatic stress disorder (PTSD) cutoff, thus PTSD possibility, levels, and related factors of patients who felt the need to apply to the outpatient clinic for the 1st time during the first period of the outbreak of the pandemic as a traumatic event, when many psychiatry outpatient clinics were mostly closed to face-to-face admissions. In our research, we targeted three objectives. First, we evaluated PTSD as indicated with measure cutoff points and post-traumatic stress symptom (PTSS) rates among the individuals who were admitted to an outpatient psychiatric clinic for the 1st time, 3 months after the first COVID-19 case was reported in Turkiye. Second, we investigated the relationship between PTSS and PTSD cutoff with anxiety, stress, depression, hopelessness, fear of COVID-19, and disability levels. Third, we aimed to explore the sociodemographic data and risk factors related to PTSD cutoff and PTSS controlling levels of disability, hopelessness, fear of COVID-19, anxiety, depression, and stress.
METHODS: For our study, a total number of 85 cases were recruited. Post-traumatic Stress Diagnostic Scale (PDS), Beck Hopelessness Scale (BHS), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), Sheehan Disability Scale (SDS), and Fear of COVID-19 Scale (FCS) were administered to each patient.
RESULTS: The rates of possible PTSD and PTSSs were found to be 25.9% and 88.2%. The majority of participants were women (65.9%) who have been presenting complaints with anxiety symptoms (60.1%) and social media users (74.1%). The mean DASS-21 all subscales (anxiety, depression, and stress) (p<0.01), BHS (p<0.01), FCS (p=0.03), and SDS family life/home responsibilities subscale (p<0.01) scores of PTSD cutoff subgroup (n=22) were higher than non-PTSD group (n=63). We observed significant positive correlations between the FCS scores and DASS-21 anxiety subscale (p<0.01), SDS family life/home responsibilities and social life/leisure activities subscales (p<0.05), and PDS symptom severity subscale (p<0.01) scores.
CONCLUSION: These results demonstrate that a COVID-19 pandemic is a traumatic life event that causes high rates of possible PTSD, PTSS, anxiety, depression, hopelessness, and disability and leads to admissions to psychiatric outpatient clinics.

Keywords: Anxiety, depression; disability; hopelessness; social media.

COVID-19 Pandemisi Başlangıcında Türkiye’deki Bir Poliklinik Örnekleminde Travma Sonrası Stres Bozukluğunun ve Belirtilerinin Oran ve Korelasyonları

Yusuf Ozay Ozdemir1, Gokce Elif Saridogan1, Filiz Kulacaoglu2, Cemre Ozdemir1, Aylin Evecen1, Ilke Sertler1, Esra Aydin Sunbul1, Duygu Kubra Gocmen Yigit1, Cengiz Gokce1, Sumeyye Calli1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof Dr Mazhar Osman Bakırköy Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Amaçlar: Bu çalışma, bir travmatik olay olarak pandeminin ortaya çıkışının ilk döneminde, pek çok psikiyatri poliklinik ünitesinin yüzyüze başvurulara çoğunlukla kapalı olduğu dönemde ilk defa ayaktan polikliniğe başvurma ihtiyacı hisseden hastaların travmatik stres düzeyleri, TSSB kesme puanı üstünde bulunan düzeyler ve ilişkili faktörleri araştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmamızda üç hedef belirledik. İlk olarak, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının bildirilmesinden üç ay sonra, polikliniğine ilk kez başvuran bireylerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olasılığı ve travma sonrası stres belirtileri (TSSBe) oranlarını değerlendirdik. İkincil olarak PTSB olasılığı ve PTSBe, kaygı, stres, depresyon, umutsuzluk, COVID-19 korkusu ve engellilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdık. Üçüncü olarak, engellilik, umutsuzluk, COVID-19 korkusu, anksiyete, depresyon ve stres düzeyleriyle ile TSSB olasılığı ve TSSBe ile ilişkili sosyodemografik verileri ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamızda 85 gönüllü yer almıştır. Her hastaya Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği (TSSTÖ), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-21), Sheehan Yeti Yitimi
Ölçeği (SYYÖ), COVID-19 Korku Ölçeği (CKÖ) uygulandı.
Bulgular: TSSB kesme puanı üstü ve travma sonrası stres belirtileri (TSSBe) oranları %25.9 ve %88.2 olarak bulundu.
Katılımcıların çoğunluğunu anksiyete belirtileri nedeniyle başvuran kadınlar (%65,9) (%60,1), sosyal medya kullanıcıları (%74,1) oluşturmuştur. DASS-21 tüm alt ölçeklerinin (anksiyete, depresyon ve stres)
(p<.01), BUÖ (p<.01), CKÖ (p=.03) ve SYYÖ aile yaşamı/ev sorumlulukları alt ölçeğinin (p<. 01) TSSB kesme puanı üstü alt grubundaki (N = 22) puanları, TSSB kesme puanı altı gruba (N = 63) göre daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada CKÖ puanları ile DASS-21 anksiyete alt ölçeği (p<.01), SYYÖ aile yaşamı/ev sorumlulukları ve sosyal yaşam/boş zaman aktiviteleri alt ölçeği (p<.05), TSSTÖ belirti şiddeti alt ölçeği (p<. 01) puanları arasında belirgin korelasyon saptanmıştır.
Sonuç: Bu sonuçlar, bir COVID-19 pandemisinin yüksek oranda PTSB olasılığı, PTSBe, anksiyete, depresyon, umutsuzluk, yeti yitimine neden olan ve psikiyatri polikliniklerine başvurulara yol açan travmatik bir yaşam olayı olduğunu göstermektedir. (NCI-2022-4-1/R1)

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, umutsuzluk, yeti yitimi, sosyal medya

Yusuf Ozay Ozdemir, Gokce Elif Saridogan, Filiz Kulacaoglu, Cemre Ozdemir, Aylin Evecen, Ilke Sertler, Esra Aydin Sunbul, Duygu Kubra Gocmen Yigit, Cengiz Gokce, Sumeyye Calli. Rates and correlates of post-traumatic stress disorder and symptoms during the immediate onset of COVID-19 pandemic in a sample of patients from an outpatient psychiatric clinic in Turkiye. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 514-523

Corresponding Author: Gokce Elif Saridogan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale