ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of the relationship between the mean platelet volume and the neutrophil/lymphocyte ratio with progression of chronic kidney disease in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 317-322 | DOI: 10.14744/nci.2021.89657

Evaluation of the relationship between the mean platelet volume and the neutrophil/lymphocyte ratio with progression of chronic kidney disease in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease

Mahmut Gok
Department of Nephrology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Increased inflammation is known to cause higher mortality and morbidity in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). At the same time, inflammation has been shown to contribute in chronic kidney disease (CKD) progression pathogenesis. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and mean platelet volume (MPV) have been lately found to be related with systemic inflammation. Therefore, in this study, it was intended to evaluate any correlation between the NLR and MPV degree and poor prognosis in ADPKD patients.
METHODS: The study sample comprised 86 adult patients (male: 80.2%, mean age: 35.35 years) screened in the Nephrology Outpatient Clinic with the diagnosis of ADPKD. Data were obtained from the electronic database of the hospital. Two groups were made from the patients: Group I included ADPKD patients with CKD Stages I–II and Group II included ADPKD patients with CKD Stages III–V. The relationships between CKD stage and laboratory parameters were analyzed.
RESULTS: Significantly higher NLR (2.64±1.43 vs. 2.02±0.89, p=0.024), MPV (9.84±1.65 vs. 9.08±1.17, p=0.045), and hs-CRP (10.7±2.2 vs. 22.4±8.3, p=0.001) values were determined in Group II than in those with Group I. Positive correlations were statistically significative observed between hs-CRP and MPV and NLR in the patients with ADPKD.
CONCLUSION: The study results demonstrated that significantly NLR and MPV are increased in ADPKD patients with progression of CKD. Therefore, lowering the NLR and MPV level could be new, therapeutic, and preventive alternatives for patients with ADPKD.

Keywords: C-reactive protein, inflammation; mean platelet volume; polycystic kidney disease.

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil / lenfosit oranı ile kronik böbrek hastalığına ilerlemesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Mahmut Gok
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında (ODPKBH) artmış inflamasyonun daha yüksek mortalite ve morbiditeye neden olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda, inflamasyonun kronik böbrek hastalığı(KBH) progresyon patogenezine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) son zamanlarda sistemik inflamasyon ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle, bu çalışmada ODPKBH hastalarında NLO ve MPV derecesi ile kötü prognoz arasındaki korelasyonu değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışma grubu, ODPKBH tanısı ile Nefroloji polikliniğinde taranan 86 yetişkin hastadan (erkek: %80.2, ortalama yaş: 35.35 yıl) oluşuyordu. Veriler hastanenin elektronik veri tabanından elde edildi. Hastalardan iki grup oluşturuldu: Grup I, KBH evre I-II olan ODPKBH hastalarını ve Grup II, KBH evre III-V olan ODPKBH hastalarını içeriyordu.
Bulgular: Grup II'de NLO (2.64 ± 1.43 vs 2.02 ± 0.89, p= 0.024), MPV (9.84 ± 1.65 vs 9.08 ± 1.17, p= 0.045) ve hs-CRP (10.7 ± 2.2 vs 22.4 ± 8.3, p=0.001) değerleri grup I'e göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
Sonuç: Çalışma sonuçları, KBH progresyonu olan ODPKBH hastalarında NLO ve MPV' nin önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Bu nedenle, NLR ve MPV seviyesini düşürmek, ODPKBH olan hastalar için yeni, terapötik ve profilaktik alternatifler olabilir. (NCI-2021-6-10)

Anahtar Kelimeler: Polikistik böbrek hastalığı, ortalama trombosit hacmi; c reaktif protein; inflamasyon

Mahmut Gok. Evaluation of the relationship between the mean platelet volume and the neutrophil/lymphocyte ratio with progression of chronic kidney disease in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 317-322

Corresponding Author: Mahmut Gok
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale