ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Factors associated with acute kidney injury in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: Short-term outcomes and impact of right heart failure [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(2): 133-139 | DOI: 10.14744/nci.2024.87864

Factors associated with acute kidney injury in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: Short-term outcomes and impact of right heart failure

Dilek Aslan Kutsal1, Sait Terzi2
1Department of Nephrology, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Cardiology, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) was developed as an alternative to surgery for symptomatic, high-risk patients with severe aortic stenosis (AS). Acute kidney injury, a major complication of TAVI, is associated with a poor prognosis. In our study, we planned to investigate the effect of right heart failure on the development of acute kidney injury after TAVI and other factors contributing to the development of AKI.
METHODS: Between January 2015 and December 2020, 198 patients who underwent TAVI due to severe symptomatic aortic stenosis at Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Hospital were screened. Local ethics committee approval was obtained (HNEAH-KAEK 2021/134-3343). Transthoracic echocardiographic findings and laboratory evaluations were recorded. Patients were evaluated according to Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria.
RESULTS: The rate of AKI after TAVI was found to be 41.9%. The mean age of patients who developed AKI was higher (80.90±6.8). AKI development rates were higher in the female gender (68.7%) and patients with hypertension (44.8%). It was observed that the risk of developing AKI was higher in patients who underwent TAVI and developed AKI afterwards, es- pecially in patients with stage-3 and stage-4 advanced CKD before TAVI (p<0.01) We did not find an independent relationship between AKI and right-heart failure in our analysis.
CONCLUSION: We observed that chronic kidney disease before TAVI, advanced age, and female gender are important determinants of the development of AKI after TAVI. Although a relationship between TAVI and right heart failure has not been demonstrated, large-scale studies are needed in the future.

Keywords: Acute kidney injury; right heart failure; risk factors; transcatheter aortic valve implantation.

Transkateter aort kapak implantasyonu yapilan hastalarda akut böbrek hasarıyla ilişkili faktörler: Kısa dönem sonuçları ve sağ kalp yetersizliğinin etkisi

Dilek Aslan Kutsal1, Sait Terzi2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI), şiddetli aort stenozu (AS) olan semptomatik, yüksek riskli hastalar için cerrahiye alternatif olarak geliştirilmiştir. TAVI'nin önemli bir komplikasyonu olan akut böbrek hasarı ötü prognozla ilişkilidir. Çalışmamızda sağ kalp yetersizliğinin TAVI sonrası akut böbrek hasarı gelişimine etkisini ve ABH gelişimine katkıda bulunan diğer faktörleri araştırmayı planladık.
Yöntem: Ocak 2015 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde ciddi semptomatik aort darlığı nedeniyle TAVI yapılan 198 hasta tarandı. Yerel etik kurul onayı alındı (HNEAH-KAEK 2021/134-3343) Transtorasik ekokardiyografik bulgular ve laboratuvar değerlendirmesi kaydedildi. Hastalar Akut Böbrek Hasarı Ağı(AKIN) kriterlerine göre değerlendirildi
Bulgular: TAVI sonrası AKI oranı %41,9 olarak belirlendi. AKI gelişen hastaların yaş ortalaması daha yüksekti (80,90±6,8). AKI gelişme oranları kadın cinsiyette (%68,7) ve hipertansiyonlu hastalarda (%44,8) daha yüksekti. TAVİ uygulanan ve sonrasında AKI gelişen hastalarda, özellikle TAVİ öncesi evre-3 ve evre-4 ileri kronik böbrek hastalığı olan hastalarda AKI gelişme riskinin daha yüksek olduğu görüldü (p<0,000). ) Analizimizde AKI ile sağ kalp yetmezliği arasında bağımsız bir ilişki bulamadık.
Sonuç: TAVI öncesi kronik böbrek hastalığı, ileri yaş ve kadın cinsiyetin TAVI sonrası AKI gelişiminde önemli belirleyiciler olduğunu gözlemledik.TAVİ ile sağ kalp yetmezliği arasında ilişki gösterilememiş olsa da gelecekte geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. (NCI-2023-12-7)

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı; sağ kalp yetersizliği; risk faktörleri; transkateter aort kapak implantasyonu.

Dilek Aslan Kutsal, Sait Terzi. Factors associated with acute kidney injury in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: Short-term outcomes and impact of right heart failure. North Clin Istanb. 2024; 11(2): 133-139

Corresponding Author: Dilek Aslan Kutsal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale