ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Attitudes and practices against COVID-19 vaccines in Turkiye [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 484-494 | DOI: 10.14744/nci.2022.82652

Attitudes and practices against COVID-19 vaccines in Turkiye

Omer Atac1, Baris Elmaslar2, Emin Faruk Yavuz2, Fatih Eren Yurdabak2, Furkan Kaya2, Samil Aktas2, Muhammed Atak3, Osman Hayran4
1Department of Public Health, Istanbul Medipol University, International Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye; Department of Health Management and Policy, College of Public Health, Lexington, Kentucky, USA
2Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
3Department of Public Health, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
4Department of Public Health, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Vaccination is the primary way to mitigate the COVID-19 pandemic. Vaccine hesitancy and refusal are one of the most important challenges against to reach herd immunity. The aim of this study is to examine the reasons for not getting vaccinated and the attitudes toward vaccines by people in Turkiye, who were not vaccinated, even though a COVID-19 vaccine was available for them.
METHODS: This cross-sectional study is conducted in Eyupsultan district of Istanbul. The study population is 12,540. A questionnaire consisted of three sections as sociodemographic characteristics, attitudes toward COVID-19 vaccines, and Vaccination Attitudes Examination (VAX) scale was used. Among the sample size, participation rate is 69.4%.
RESULTS: About 50.2% of the participants (n=259) are male, 80.3% are married, 13.1% are university graduates, and 44.0% are working in a job. About 32.8% of the participants have COVID-19 history. About 34.4% of the participants stated that they would be vaccinated against COVID-19. Although those who define themselves as vaccine refuser are 5.4%, those who still refuse to be vaccinated for COVID-19 are 20.1%. In addition to this, those who are hesitant about COVID-19 vaccines are 45.6%. The most frequently preferred vaccine is comirnaty (41.7%). About 13.1% of the participants stated that “if we had a domestic COVID-19 vaccine, I would have it.” The most common sources of information about vaccines are television with 78.4%, and health workers are in the last place with 14.7%. “Concerns about side effects” are the most frequently cited (85.9%) reason for not vaccinating. The mean score of the VAX scale is 42.34±10.93, and the “mistrust of vaccine benefit” is higher among primary school graduates than other educational status groups (p=0.001).
CONCLUSION: Anti-vaccination attitudes have increased with the COVID-19 vaccines during pandemic. Our study is valuable in terms of examining the reasons of individuals who have not gotten vaccinated even though they had no access problems. Prominent concerns of the population should be approached seriously. Otherwise, vaccine hesitancy can be a decisive factor that would prevent the success of the struggle against pandemic.

Keywords: Anti-vaccination attitudes examination, COVID-19; herd immunity; vaccination attitudes examination scale; vaccine hesitancy.

Türkiye’de COVID-19 Aşılarına Yönelik Tutum ve Davranışların İncelenmesi

Omer Atac1, Baris Elmaslar2, Emin Faruk Yavuz2, Fatih Eren Yurdabak2, Furkan Kaya2, Samil Aktas2, Muhammed Atak3, Osman Hayran4
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul; College of Public Health, Sağlık Yönetimi ve Politikası Departmanı, Lexington, Kentucky, ABD
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Aşılama COVID-19 pandemisini yavaşlatmanın birincil yoludur. Aşı kararsızlığı ve karşıtlığı, toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşmanın önündeki en önemli engellerden birisidir. Bu çalışmanın amacı, kendisine COVID-19 aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmamış kişilerin yaptırmama nedenlerinin ve aşılara yönelik tutumlarının incelenmesidir.
Yöntemler: Bu kesitsel araştırma İstanbul ilinin Eyüpsultan ilçesinde yürütülmüştür. Araştırma evrenini 12.540 kişi oluşturmaktadır. Sosyodemografik özellikler, COVID-19 aşılarına yönelik tutumlar ve Aşı Tutumlarını İnceleme (VAX) ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Örnek büyüklüğünün %69,4’üne çalışmaya katılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların (n=259) %50,2’si erkek, %80,3’ü evli, %13,1’i üniversite mezunu ve %44,0’ı çalışmaktadır. COVID-19 öyküsü bulunanlar %32,8’dir. Katılımcıların %34,3’ü COVID-19’a karşı aşılanacağını ifade etmiştir. Her ne kadar kendini aşı karşıtı olarak tanımlayanlar %5,4 iken, COVID-19 aşısı yaptırmayı reddedenler ise %20,1’dir. Ayrıca, COVID-19 aşılarına yönelik kararsız olanlar ise %45,6’dır. En sık tercih edilen aşı Comirnaty (%41,7) idi. Katılımcıların %13,1’i, COVID-19’a karşı yerli bir aşı olursa aşı yaptıracağını belirtmiştir. Aşılar hakkında en sık başvurulan bilgi kaynağı %78,4 televizyon iken sağlık çalışanları %14,7 ile son sıradadır. ‘’Yan etkilere dair endişeler’’ en sık belirtilen (%85,9) aşı yaptırmama nedenidir. Katılımcıların VAX skoru ortalaması 42.34±10.93 olup, aşının faydasına yönelik güvensizlik öğrenim durumuna göre ilkokul mezunlarında diğer gruplara göre yüksektir (p=0,001).
Sonuç: Aşı karşıtı tutumlar pandemi döneminde COVID-19 aşılarına yönelik artmıştır. Çalışmamız, aşılara erişim problem olmadığı halde aşı yaptırmayan kişilerin yaptırmama nedenlerini incelemesi açısından önemlidir. Toplumun önde gelen kaygıları ciddiye alınmalıdır. Aksi takdirde, aşı kararsızlığı pandemiyle mücadelede başarıyı engelleyecek belirleyici bir faktör olabilir. (NCI-2021-11-12/R1)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, toplum bağışıklığı, aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığı, Aşı Tutumlarını İnceleme Ölçeği

Omer Atac, Baris Elmaslar, Emin Faruk Yavuz, Fatih Eren Yurdabak, Furkan Kaya, Samil Aktas, Muhammed Atak, Osman Hayran. Attitudes and practices against COVID-19 vaccines in Turkiye. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 484-494

Corresponding Author: Omer Atac
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale