ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The influence of corneal incision size on endothelial cell loss and surgically induced astigmatism following phacoemulsification cataract surgery [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 385-390 | DOI: 10.14744/nci.2021.81084

The influence of corneal incision size on endothelial cell loss and surgically induced astigmatism following phacoemulsification cataract surgery

Mustafa Hepokur1, Esra Bulut Kizilay2, Ebubekir Durmus2, Veysel Aykut2, Fehim Esen2, Halit Oguz2
1Department of Ophthalmology, Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Ophthalmology, Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye; Department of Ophthalmology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Corneal incision size has influence both on corneal biomechanics and intracameral fluid dynamics during phacoemulsification cataract surgery. The aim of this study was to evaluate the impact of corneal incision size on endothelial cell loss and surgically induced astigmatism (SIA) following phacoemulsification cataract surgery.
METHODS: This prospective, randomized, and comparative study included 61 eyes with senile cataracts. The patients were randomly assigned to 2.2 mm and 2.8 mm corneal incision sizes and were operated with the same phacoemulsification system. Phacoemulsifcation energy parameters, pre-operative and post-operative endothelial cell counts and corneal astigmatism values were specifically recorded. SIA was calculated according to Alpins method and the results of both groups were compared.
RESULTS: There were 31 eyes in the microincisional (2.2 mm) group and 30 eyes in the standard incision (2.8 mm) group. There was no significant difference between the groups for age and gender distribution (p=0.09 and p=0.18, respectively). Similar levels of cumulative dissipated energy was used during phacoemulsification in both groups (p=0.70). SIA was slightly higher in the standard incision group compared to microincisional group (0.47D at 64° vs. 0.37D at 61°, p=0.30). Pre-operative and post-operative uncorrected visual acuity (UCVA) was similar between the groups (p=0.45 and p=0.27).Endothelial cell loss tended to be slightly higher in the microincisional group compared to standard incision group (174.87±132.27 vs. 160.84±121.58, p=0.75), but this difference was not statistically significant.
CONCLUSION: Smaller corneal incisions slightly reduced SIA, but tended to induce more endothelial cell loss. This small difference in SIA did not cause a significant change in the postoperative UCVA. Therefore, the trend in reducing corneal incision sizes below 2.8 mm might not be contributing the surgical outcomes of the patients, especially when we consider potential corneal endothelial changes.

Keywords: Endothelial cell count, microincisional cataract surgery; standard incision cataract surgery; surgically induced astigmatism.

Fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisini takiben kornea kesi boyutunun endotel hücre kaybı ve cerrahi indüklenen astigmatizma üzerindeki etkisi

Mustafa Hepokur1, Esra Bulut Kizilay2, Ebubekir Durmus2, Veysel Aykut2, Fehim Esen2, Halit Oguz2
1Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi sırasında kornea kesisi boyutu hem kornea biyomekaniğini hem de intrakameral sıvı dinamiklerini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi sonrası kornea kesi büyüklüğünün endotel hücre kaybı ve cerrahi olarak indüklenen astigmatizma (CİA) üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif, randomize, karşılaştırmalı çalışma senil kataraktı olan 61 gözü içeriyordu. Hastalar randomize şekilde 2,2 mm ve 2,8 mm kornea kesi boyutlarına ayrıldı ve aynı fakoemülsifikasyon sistemi ile ameliyat edildi. Fakoemülsifikasyon enerji parametreleri, ameliyat öncesi ve sonrası endotel hücre sayıları ve korneal astigmatizma değerleri kaydedildi. CİA, Alpins yöntemine göre hesaplandı ve her iki grubun sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Mikroinsizyonel (2,2 mm) grupta 31, standart insizyon (2,8 mm) grubunda 30 göz vardı. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0,09 ve p = 0,18). Fakoemülsifikasyon sırasında her iki grupta da benzer seviyelerde enerji kullanıldı (p = 0.70). Standart insizyon grubunda CİA, mikroinsizyonel gruba kıyasla biraz daha yüksekti (0.47D @ 64 ° vs. 0.37D @ 61 °, p = 0.30). Preoperatif ve postoperatif düzeltilmemiş görme keskinliği gruplar arasında benzerdi (p = 0,45 ve p = 0,27). Endotel hücre kaybı, mikroinsizyonel grupta standart insizyon grubuna göre biraz daha yüksek olma eğilimindeydi (174.87 ± 132.27'ye karşı 160.84 ± 121.58, p = 0.75), ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuç: Daha küçük kornea kesileri CİA'yı hafifçe azaltırken, daha fazla endotel hücre kaybına neden olma eğilimindeydi. CİA'daki bu küçük fark, postoperatif düzeltilmemiş görme keskinliğinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Bu nedenle, kornea kesisi boyutlarını 2,8 mm'nin altına düşürme eğilimi, özellikle potansiyel korneal endotel değişiklikleri düşündüğümüzde, hastaların cerrahi sonuçlarına katkıda bulunmayabilir. (NCI-2021-4-24/R1)

Anahtar Kelimeler: Cerrahi olarak indüklenen astigmatizma, endotelyal hücre sayısı; standart insizyon katarakt cerrahisi; mikroinsizyonel katarakt cerrahisi

Mustafa Hepokur, Esra Bulut Kizilay, Ebubekir Durmus, Veysel Aykut, Fehim Esen, Halit Oguz. The influence of corneal incision size on endothelial cell loss and surgically induced astigmatism following phacoemulsification cataract surgery. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 385-390

Corresponding Author: Fehim Esen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale