ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Effect of Extractum cepae, heparin sodium and allantoin combination (contractubex) on adhesion and fibrosis after neck surgery (thyroidectomy) in rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 495-500 | DOI: 10.14744/nci.2021.80000

Effect of Extractum cepae, heparin sodium and allantoin combination (contractubex) on adhesion and fibrosis after neck surgery (thyroidectomy) in rats

Sener Balas1, Serhat Tokgoz1, Kerim Bora Yilmaz2, Evrim Onder3, Harun Karabacak1, Melih Akinci2, Bahattin Bayar4, Attila Isgoren4
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Diskapi Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences Diskapi Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
4Ministery of Health, Mus State Hospital, Mus, Turkiye

OBJECTIVE: Reoperative thyroid surgery is technically difficult process with increased complications due to the adhesions and fibrosis caused by the previous surgery. In this experimental animal model, we planned to investigate the effect of Contract Tubex tm, a mixture of Extractum Cepae, Heparin sodium and Allantoin, on adhesion and fibrosis after neck surgery (thyroidectomy).
METHODS: The current study is an experimental animal model of post-thyroidectomy adhesion. Twelve Wistar-Albino male rats in two groups were used. Under sterile conditions, a midline incision on the neck was made. The anterior thyroid muscles were separated and the thyroid lodge was reached. As a minor interventional procedure, a sponge was applied to the thyroid tissue, and then a combination of 1 g Extractum capae, heparin, sodium, and allantoin was applied to the dissection site in the drug group. Rats in both groups were sacrificed on 30th day. Cervical regions were dissected and evaluated for macroscopic adhesion. Tissue samples were taken for microscopic evaluation for fibrosis and inflammation.
RESULTS: In the experimental group in which ContractubexTM was applied, inflammation was not detected in five (83.3%) of six rats while no inflammation was detected in four (66.7%) of six rats in the control group (p=0.505). Considering the fibrosis score, mild or moderate fibrosis was detected in four (66.7%) of six rats in the control group, while fibrosis was found in only two (33.3%) rats in the experimental group (p=0.264). When macroscopic adhesion was evaluated, two (33.3%) rats of the control group subjects were Grade 4, and one (16.7%) was Grade 3. No rats in the experimental group were Grade 4 (p=0.392).
CONCLUSION: ContractubexTM seems to be effective in preventing adhesions and fibrosis after thyroidectomy and neck surgery, but further research is needed for use in human studies.

Keywords: Adhesion, Extractum cepae; fibrosis; re-operative surgery; thyroidectomy.

Sıçanlarda Boyun Cerrahisi (Tiroidektomi) Sonrası Extractum Cepae, Heparin Sodyum ve Allantoin Kombinasyonunun (Contractubex) Yapışıklık ve Fibrozis Üzerine Etkisi

Sener Balas1, Serhat Tokgoz1, Kerim Bora Yilmaz2, Evrim Onder3, Harun Karabacak1, Melih Akinci2, Bahattin Bayar4, Attila Isgoren4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi, Muş

Re-operatif tiroid cerrahisi, önceki cerrahinin neden olduğu yapışıklıklar ve fibrozis nedeniyle komplikasyonları yüksek ve teknik olarak zor bir süreçtir. Bu deneysel hayvan modelinde, Extractum Cepea, Heparin sodyum ve Allantoin karışımı olan Contract Tubex TM 'nin boyun cerrahisi (tiroidektomi) sonrası gelişen adezyon ve fibrozis üzerine etkisini araştırmayı planladık.
Yöntem:
Bu çalışma, tiroidektomi sonrası gelişen adezyonun deneysel bir hayvan modelidir. İki grupta 12 adet Wistar-Albino erkek rat kullanıldı. Steril koşullar altında boyunda orta hat kesi yapıldı. Ön tiroid kasları ayrılarak tiroid lojuna ulaşıldı. Minör girişimsel bir işlem olarak tiroid dokusu spanç ile manipüle edildi ve ardından ilaç grubunda diseksiyon bölgesine 1 g Extractum capea, heparin, sodyum ve allantoin kombinasyonu uygulandı. Her iki gruptaki ratlar 30. günde sakrifiye edildi. Ratların servikal bölgeleri diseke edildi ve makroskopik adezyon açısından değerlendirildi. Fibrozis ve inflamasyon oranlarının mikroskobik değerlendirmesi için doku örnekleri alındı.
Bulgular:
ContractubexTM uygulanan deney grubunda altı ratın beşinde (%83.3) inflamasyon saptanmazken, kontrol grubundaki altı ratın dördünde (%66.7) inflamasyon saptanmadı (p=0.505). Fibrozis skoru dikkate alındığında, kontrol grubundaki altı ratın dördünde (%66.7) hafif veya orta derecede fibrozis, deney grubunda ise sadece iki (%33.3) ratta fibrozis saptandı (p=0.264). Makroskopik adezyon değerlendirildiğinde kontrol grubundaki deneklerden ikisinde (%33.3) grade 4, birin (%16.7) grade 3 adezyon tespit edildi. Deney grubundaki hiçbir sıçanda Grade 4adezyon izlenmedi (p=0,392).
Sonuç:
Contractubex TM, tiroidektomi ve boyun cerrahisi sonrası gelişen yapışıklıkları ve fibrozisi önlemede etkili görünmektedir, ancak insan çalışmalarında kullanılmak üzere daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. (NCI-2021-7-3)

Anahtar Kelimeler: Adhezyon, Extractum cepae, Fibrozis, Re-operatif cerrahi, Tiroidektomi

Sener Balas, Serhat Tokgoz, Kerim Bora Yilmaz, Evrim Onder, Harun Karabacak, Melih Akinci, Bahattin Bayar, Attila Isgoren. Effect of Extractum cepae, heparin sodium and allantoin combination (contractubex) on adhesion and fibrosis after neck surgery (thyroidectomy) in rats. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 495-500

Corresponding Author: Sener Balas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale