ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul EUS-FNA and ROSE in Solid Lesions of The Pancreas; Have The Same Diagnostic Efficacy Compared to Pancreatic Sites? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-79119 | DOI: 10.14744/nci.2022.79119

EUS-FNA and ROSE in Solid Lesions of The Pancreas; Have The Same Diagnostic Efficacy Compared to Pancreatic Sites?

Cagatay Ak1, Suleyman Sayar2, Ebru Tarikci Kilic3, Resul Kahraman2, Oguzhan Ozturk2, Ebru Zemheri4, Kamil Ozdil2
1Nigde Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Türkiye
2Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Türkiye
3Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology, Istanbul, Türkiye
4Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Department of Pathology Istanbul, Türkiye

Background/Aims: Various techniques, needle types and additional methods such as on-site pathological evaluation (ROSE) are used to increase the sensitivity of endoscopic ultrasound-fine needle aspiration (EUS-FNA), which is used in the diagnosis of pancreatic solid lesions. In this study, diagnosticity of the lesions according to the regions of the pancreas with EUS-FNA and ROSE performed with the slow pull technique using a 22 G needle will be evaluated.
Methods/Design: A total of 82 patients who underwent EUS-FNA between January 2, 2015 and March 14, 2020 were included in the study. General and clinical information of the patients were recorded retrospectively.The patients were diagnosed according to The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology Classification. If the diagnosis could not be made with EUS-FNA and ROSE, the diagnosis was made with alternative methods of surgery or percutaneous biopsy. Patients diagnosed as benign with EUS-FNA and ROSE were followed for at least one year and were accepted as benign.
Results: The mean age of the patients was 63,2 ±10,5 years and 54 (69.6%) of them were male. The mean lesion size was 36.8 mm and the number of needle passes was 2.87. The overall sensitivity was 82.9% and the specificity was 100%. The sensitivity of EUS-FNA and ROSE in solid lesions in the head and body of the pancreas was higher than in lesions in the tail region (p: 0.024).
Conclusions: EUS-FNA and ROSE are an effective method in the diagnosis of pancreatic solid lesions. The use of a 22 G needle may be more diagnostic in the head and body of the pancreas than in the tail region.

Keywords: Pancreas, Endoscopic Ultrasound; Fine Needle Aspiration; Slow Pull Technique; Rapid On-Site Cytopathologic Examination

Pankreasın Solid Lezyonlarında EUS-FNA ve ROSE; Pankreasın Bölgelerine göre Karşılaştırıldığında Aynı Tanısal Etkinlikte midir?

Cagatay Ak1, Suleyman Sayar2, Ebru Tarikci Kilic3, Resul Kahraman2, Oguzhan Ozturk2, Ebru Zemheri4, Kamil Ozdil2
1Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş/Amaç: Pankreatik solid lezyonların tanısında kullanılan endoskopik ultrason-ince iğne aspirasyonu (EUS-FNA) nın duyarlılığını artırmak için çeşitli teknikler, iğne tipleri ve yerinde patolojik değerlendirme (ROSE) gibi ek yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada 22 G iğne kullanılarak yavaş çekme tekniği ile yapılan EUS-FNA ve ROSE un pankreasın solid lezyonlarında, pankreas bölgelerine göre tanısal sensivitesi değerlendirilecektir.
Yöntem/Tasarım: 2 Ocak 2015 ile 14 Mart 2020 tarihleri arasında EUS-FNA yapılan toplam 82 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların genel özellikleri ve klinik bilgileri retrospektif olarak kaydedildi. Hastalara The Papanicolaou Society of Cytopatology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology Sınıflamasına göre tanı konuldu. EUS-FNA ve ROSE ile tanı konulamadıysa, alternatif cerrahi yöntemler veya perkütan biyopsi ile tanı koyuldu. EUS-FNA ve ROSE ile benign tanı alan hastalar en az bir yıl takip edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63,2 ±10,5 yıl olup 54'ü (%69,6) erkekti. Ortalama lezyon boyutu 36.8 mm ve iğne geçiş sayısı 2.87 idi. Genel sensivite %82.9 ve spesifite %100'dü. EUS-FNA ve ROSE un pankreasın baş ve gövdesindeki solid lezyonlarda sensivitesi kuyruk bölgesindeki lezyonlara göre daha yüksekti (p: 0.024).
Sonuç: EUS-FNA ve ROSE, pankreas solid lezyonlarının tanısında etkili bir yöntemdir. 22 G iğne kullanımı, pankreasın baş ve gövdesinde kuyruk bölgesine göre daha tanısal olabilir. (NCI-2022-4-3/R1)

Anahtar Kelimeler: Pankreas, Endoskopik Ultrason; İnce İğne Aspirasyonu; Yavaş Çekme Tekniği; Hızlı Yerinde Sitopatolojik İncelemeCorresponding Author: Cagatay Ak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale