ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Retrospective evaluation of clinical profile and comorbidities in patients with alopecia areata [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 451-458 | DOI: 10.14744/nci.2022.78790

Retrospective evaluation of clinical profile and comorbidities in patients with alopecia areata

Sule Goksin
Department of Dermatology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of the study was to determine the clinical profile of the patients with alopecia areata (AA) and whether or not any differences between the AA patients with and without comorbidity.
METHODS: A total of 218 patients diagnosed with AA between January 1, 2016, and August 31, 2020, in our outpatient clinic were analyzed retrospectively.
RESULTS: The mean age was 27.8±12.3. 61.5% of the patients were male (M/F=1.59). There were AA in 96.3%, alopecia universalis in 3.2%, and alopecia totalis in 0.5% of the patients. Most of them showed unifocal involvement (85.8%) and multifocal involvement to a smaller extent (10.5%). Number of patches was 1 in 75.2%, 2 in 16.7% and 3 or more in 8.1% of AA patients. Average disease duration was 18.1 months. Comorbid diseases were accompanying to 51.8% of the patients. Dermatological diseases were among the most common accompanying diseases (17.9%). However, hypothyroidism (12.8%) was the most frequent comorbid disease. There were thyroidal diseases in 15.1%, allergic disorders in 7.7%, psychiatric disorders in 7.3%, anemia in 5.9%, rheumatic diseases in 2.2%, other endocrine diseases in 1.8%, malignancy in 1.3%, and morbid obesity in 1.3% of the patients. Down syndrome accompanied in 0.9%. Vitamin-D deficiency (38.9%), low ferritin (13.8%), and B12 deficiency (9.6%) were also detected. Female gender (46.9 to 29.5%, p=0.008), extensive disease (p=0.085), Vitamin B12 deficiency (13.3 to 5.7%, p=0.059), and low ferritin level (20.4 to 6.7%, p=0.003) were observed more in patients with comorbidity than those without one.
CONCLUSION: AA accompanies various systemic, autoimmune, and psychiatric diseases. Dermatologists need to recognize potential comorbid diseases, evaluate and manage these patients with a multidisciplinary approach to achieve a better outcome.

Keywords: Alopecia areata, B12; comorbidity; ferritin; hypothyroidism; vitamin D.

Alopesi Areata Hastalarında Klinik Profil ve Komorbid Hastalıklar

Sule Goksin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Çalışmanın amacı, alopesi areata (AA) hastalarının klinik profilini ve komorbiditesi olan ve olmayan AA hastaları arasında fark olup olmadığını belirlemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Polikliniğimizde 1 Ocak 2016 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında AA tanısı alan 218 hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Ortalama yaş 27,8 ± 12,3 idi. Hastaların %61,5'i erkekti (E / K = 1,59). Hastaların %96,3'ünde AA, %3,2'sinde A.universalis ve %0,5'inde A.totalis vardı. AA hastalarının %85,8'inde unifokal, %10,5'inde multifokal tutulum mevcuttu. AA hastalarının %75,2'sinde 1, %16,7'sinde 2 ve % 8,1'inde 3 veya daha fazla yama mevcuttu. Ortalama hastalık süresi 18,1 aydı. Hastaların %51,8'ine komorbid hastalıklar eşlik ediyordu. Dermatolojik hastalıklar en sık görülen hastalıklardı (%17,9). Ancak %12,8 ile hipotiroidizm en sık görülen komorbid hastalıktı. Hastaların %15’inde tiroid hastalıkları, %7,7’inde alerjik bozukluklar, %7,3’inde psikiyatrik bozukluklar, %5,9’inde anemi, %2,2’inde romatizmal hastalıklar, %1,8'inde diğer endokrin hastalıklar, % 1,3'ünde malignite,% 1,3'ünde morbid obezite vardı. Down sendromu %0,9 oranında eşlik ediyordu. Hastaların %38,9’inde D vitamini eksikliği, %13,8’inde düşük ferritin düzeyi, %9,6’sında B12 eksikliği vardı. Kadın hasta (% 46,9 ila 29,5, p = 0,008), yaygın hastalık (p = 0,085), B12 vitamini eksikliği (% 13,3 ila 5,7, p = 0,059) ve düşük ferritin düzeyi (20,4’e % 6,7, p = 0,003) komorbiditesi olan AA’lı hastalarda olmayanlara göre daha yüksekti.
SONUÇ: AA çeşitli sistemik, otoimmün ve psikiyatrik hastalıklara eşlik etmektedir. AA'da daha iyi sonuç elde etmek için dermatologların olası komorbid hastalıkları tanıması, bunları multidisipliner yaklaşımla değerlendirmesi ve tedavi etmesi gerekir. (NCI-2021-11-9/R1)

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, komorbidite, hipotiroidi, D vitamini, B12, ferritin.

Sule Goksin. Retrospective evaluation of clinical profile and comorbidities in patients with alopecia areata. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 451-458

Corresponding Author: Sule Goksin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale