ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A rare case of acute rheumatic fever with three different types of atrioventricular blocks in the same patient [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-69370 | DOI: 10.14744/nci.2020.69370

A rare case of acute rheumatic fever with three different types of atrioventricular blocks in the same patient

Kahraman Yakut1, Busra Eybek2, Elif Erolu3, Mehmet Karacan4
1Bezmiâlem Vakıf University School of Medicine, Department of Pediatric Cardiology
2Umraniye Educational Research Hospital, Pediatrics, İstanbul, Turkey
3Umraniye Educational Research Hospital, Department of Pediatric Cardiology, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences, Umraniye Educational Research Hospital, Department of Pediatric Cardiology, İstanbul, Turkey

Acute rheumatic fever (ARF) is a systemic autoimmune disease that results from abnormal immune response to group A streptococcus (GAS) pharyngitis. Although first degree atrioventricular (AV) block is the most common rhythm problem associated with the disease other conduction abnormalities also could be seen. We reported three different types of conduction defects (First-degree AV block, second-degree AV block and complete AV block) in a 15 years old case diagnosed with ARF. 15 years old male patient presented with palpitation. Physical exam findings were unremarkable except dysrhythmic heart sounds. Acute phase reactants were positive, and electrocardiogram showed second degree type I AV block at hospital admission. In the second day of admission right first metatarsophalangeal arthritis as well as arthralgia involved both knees and ankles developed. Echocardiography revealed moderate rheumatic mitral regurgitation. First degree AV block with brief complete AV block episode was seen on 24 hours rhythm Holter recordings. Based on clinical and laboratory findings acute rheumatic fever diagnosis was made and anti-inflammatory therapy (naproxen sodium) with benzathine penicillin G was started to the patient. First degree AV block lasted 3 weeks and other conduction disorders were not seen again First, second and complete AV block could be seen during acute rheumatic fever episode and acute rheumatic fever should be considered as a one of causes of arrhythmias.

Keywords: Acute rheumatic fever, atrioventricular block, arthritis.

Üç farklı tipte atriyoventriküler bloğun aynı hastada ortaya çıktığı nadir bir akut romatizmal ateş olgusu

Kahraman Yakut1, Busra Eybek2, Elif Erolu3, Mehmet Karacan4
1Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
3Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Akut romatizmal ateş (ARA) grup A streptokok farenjiti sonrası gelişen otoimmün sistemik bir hastalıktır. Akut romatizmal ateş seyrinde en sık görülen ileti bozukluğu birinci derece atriyoventriküler (AV) blok olmakla birlikte, diğer ileti kusurları da görülebilmektedir. İleti bozukluğu saptanan akut romatizmal ateşli hastalarda ileti bozukluklarından genellikle biri bildirilmiştir. Bu çalışmada akut romatizmal ateşin akut seyri esnasında üç farklı ileti bozukluğunun (I. derece AV blok, II. derece tip 1 AV blok ve komplet AV blok) eşlik ettiği 15 yaşındaki hastayı sunduk. Çarpıntı şikâyeti ile acil polikliniğe başvuran 15 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde disritmi dışında özellik yoktu. Elektrokardiyogramda II. derece tip I AV blok saptanan hastanın akut faz reaktanları pozitif saptandı. Yatışının ikinci gününde her iki diz ve ayak bileğinde artralji, sağ ayak birinci metatarsofalangeal ekleminde artrit bulgusu gelişti. Ekokardiyografisinde romatizmal karakterde orta derece mitral kapak yetersizliği saptandı. Hastaya ARA tanısı konularak anti-enflamatuar tedavi (Naproksen sodyum) başlandı ve benzatin penisilin G intramuskuler uygulandı. Hastanın 24 saat ritim holterinde I. derece AV blok ve kısa süreli III. derece AV blok saptandı. Olgunun izleminde II ve III. derece ritim bozuklukları yeniden saptanmadı, I. derece AV blok ise tedavinin üçüncü haftasında düzeldi. Akut romatizmal ateş seyrinde birinci, ikinci ve üçüncü derece AV bloklar ortaya çıkabilmektedir. Disritmilerin etiyolojik araştırmasında ARA özellikle akılda tutulmalıdır. (NCI-2019-0350.R1)

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, atriyoventriküler blok, artrit.Corresponding Author: Kahraman Yakut
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale