ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of neuropathic pain with diverse pathophysiologies in childhood cancers [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-60133 | DOI: 10.14744/nci.2021.60133

Evaluation of neuropathic pain with diverse pathophysiologies in childhood cancers

Hilal Susam Sen1, Tugce Aksu Uzunhan2
1Department of Pediatric Oncology, Okmeydanı Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul-Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Okmeydanı Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul-Turkey

Objective: Neuropathic pain is a pain that is caused by damage or disease affecting the somatosensory nervous system. The aim of this study was to evaluate the clinical characteristics, pathophysiologies, and treatments applied in pediatric cancer patients with neuropathic pain.
Methods: Patients with cancer having neuropathic pain between 5–18 years of age who were followed up in the pediatric oncology clinic of XXXXXX between January 2015 and April 2019 were included in this study. Neuropathic pain was described as tingling, burning, and stinging. Patients with acute lymphoblastic leukemia and brain tumors were excluded from the study. Number of pediatric cancer patients were also recorded. Patients’ age, gender, cancer diagnosis, neuropathic pain characteristics and causes, treatments, and response to those treatments were investigated retrospectively and groups of neuropathic pain according to their pathophysiological mechanism were established.
Results: Neuropathic pain was found in 26 (16%) of 160 patients followed up for childhood cancers. The average age was 11.8±4 years. Ten of the patients (38.4%) were female, and 16 (61.5%) were male. Osteosarcoma was the most common diagnosis in 10 (38%) patients. The most common cause of neuropathic pain was compression of a nerve/root/spinal cord in 9 (35%) patients and the second most common was related with limb-sparing surgery. Neuropathic pain was found to be associated with chemotherapy in 5 (19%) patients, mostly with vincristine. Gabapentin was administered in a total of 22 (85%) patients for treatment. Opioid administration was more common as the disease stage progressed (p <0.05). A good or partial response to treatment was achieved in 19 (73%) patients.
Conclusion: Neuropathic pain can occur in childhood cancers and is related to the cancer itself, chemotherapy, surgical treatment, and disseminated disease. Although there is no standard protocol, gabapentin and, for advanced-stage patients, opioids are the most commonly used treatment options.

Keywords: child, cancer, neuropathic pain, osteosarcoma, vincristine

Çocukluk çağı kanserlerinde nöropatik ağrının ve nöropatik ağrı patofizyolojisinin değerlendirilmesi

Hilal Susam Sen1, Tugce Aksu Uzunhan2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Nöropatik ağrı, somatosensoriyel sinir sistemini etkileyen hasar veya hastalıktan kaynaklanan bir ağrıdır. Bu çalışmanın amacı nöropatik ağrılı pediatrik kanser hastalarının klinik özelliklerini, patofizyolojilerini ve uygulanan tedavileri değerlendirmektir.
Yöntem: XXXXXXX çocuk onkoloji kliniğinde Ocak 2015-Nisan 2019 tarihleri arasında izlenen 5-18 yaş arası nöropatik ağrısı olan kanserli hastalar çalışmaya dahil edildi.
Nöropatik ağrı, karıncalanma, yanma ve batma olarak tanımlandı. Akut lenfoblastik lösemili ve beyin tümörlü hastalar çalışma dışı bırakıldı. Pediatrik kanser hastalarının sayısı da kaydedildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kanser tanısı, nöropatik ağrı özellikleri ve nedenleri, tedavileri ve bu tedavilere yanıtları geriye dönük olarak incelendi ve patofizyolojik mekanizmalarına göre nöropatik ağrı grupları oluşturuldu.
Bulgular: Çocukluk çağı kanserleri nedeniyle izlenen 160 hastanın 26'sında (% 16) nöropatik ağrı saptandı. Ortalama yaş 11,8 ± 4 yıldı. Hastaların 10'u (% 38,4) kız, 16'sı (% 61,5) erkekti. Osteosarkom 10 (% 38) hastada en sık görülen tanıydı. Nöropatik ağrının en sık nedeni 9 (% 35) hastada bir sinir / kök / omurilik basısı ve ikinci en sık ekstremite koruyucu cerrahi ile ilişkiliydi. Nöropatik ağrı, çoğu vinkristin ile olmak üzere 5 (% 19) hastada kemoterapi ile ilişkili bulundu. Tedavide 22 (% 85) hastaya Gabapentin verildi. Hastalık evresi ilerledikçe opioid uygulaması daha yaygındı (p <0.05). Hastaların 19’unda (% 73) tedaviye iyi veya kısmi yanıt elde edildi.
Sonuç: Nöropatik ağrı çocukluk çağı kanserlerinde ortaya çıkabilir ve kanserin kendisi, kemoterapi, cerrahi tedavi ve yaygın hastalıkla ilgilidir. Standart bir protokol olmamasına rağmen, gabapentin ve ileri evre hastalar için opioidler en sık kullanılan tedavi seçenekleridir. (NCI-2021-2-21/R1)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kanser, nöropatik ağrı, osteosarkom, vinkristinCorresponding Author: Hilal Susam Sen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale