ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The Turkish adaptation of scale to measure patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services: A validity and reliability study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 187-193 | DOI: 10.14744/nci.2016.42650

The Turkish adaptation of scale to measure patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services: A validity and reliability study

Besey Ören1, Neriman Zengin2, Nebahat Yıldız3
1University of Health Sciences, Health Sciences Faculty, Midwifery Department
2Istanbul University, Health Sciences Faculty, Midwifery Department
3Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital

INTRODUCTION: This study aimed to test the validity and reliability of a version of the tool developed in Sri Lanka in 2011 to assess patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services created for use with Turkish patients.
METHODS: This methodological study was conducted between November 2013 and November 2014 after obtaining ethical approval and organizational permission. Data was collected during discharge from 180 adult patients who were hospitalized for at least 3 days at a medical school hospital located in Istanbul. After language validation, validity and reliability analyses of the scale were conducted. Content validity, content validity index (CVI), construct validity, and exploratory factor analysis were assessed and examined, and reliability was tested using the Cronbach’s alpha coefficient and item-total correlations.
RESULTS: Mean CVI was found to be 0.95, which is above expected value. Exploratory factor analysis revealed 4 factors with eigenvalues above 1, which explained 82.4% of total variance in the Turkish version of the tool to measure patient perceptions of nursing care and other hospital services. Factor loading for each item was ≥.40. Cronbach’s alpha coefficient of sub-dimensions and total scale were found to be 0.84-0.98 and 0.98, respectively. Item-total correlations ranged from 0.56 to 0.83 for the entire group, which was above expected values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the scale to assess patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services, which comprised 4 sub-dimensions and 36 items, was found to be valid and reliable for use with the Turkish population.

Keywords: Nursing care, nursing services, reliability and validity.

Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlamasi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Besey Ören1, Neriman Zengin2, Nebahat Yıldız3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma 2011 yılında Sri Lanka’da geliştirilen hemşirelik hizmetleri ve ilgili hastane hizmetlerinin kalitesine dair hasta algıları ölçeğinin Türk hastalarda geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tipteki araştırma, etik onay ve kurum izinleri alındıktan sonra İstanbul ilinde yer alan bir tıp fakültesi hastanesinde tedavi olmak üzere en az 3 gün yatan, 180 erişkin hastaya taburculukları sırasında Kasım 2013-Kasım 2014 tarihleri arasında uygulandı. Ölçeğin dil geçerliği yapıldıktan sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapıldı. İçerik geçerliliği, içerik geçerliliği indeksi, yapı geçerliliği, açıklayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbah’s alpha ve madde toplam korelasyonu ile incelendi.
BULGULAR: İçerik geçerliliği indeksi ortalaması 0.95 ile beklenen değerin üzerinde bulundu. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Türkçe ölçeğinde, toplam varyansın 82.40’ını açıklayan, öz değeri 1’in üzerinde olan 4 faktör saptandı. Her bir ifadenin faktör yükünün ≥ 40 olduğu saptandı. Alt boyutlarda Cronbah alpha değerleri 0.84 to 0.98 arasında, toplamda ise 0.98 bulundu. Madde toplam korelasyon değerinin tüm grupta 0.56-0.83 arasında değiştiği ve beklenen sınırın üzerinde olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dört alt boyut ve 36 maddelik Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Türkçe ölçeğinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hasta algıları, hemşirelik bakımı, hemşirelik hizmetleri, güvenilirlik ve geçerlilik.

Besey Ören, Neriman Zengin, Nebahat Yıldız. The Turkish adaptation of scale to measure patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services: A validity and reliability study. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 187-193

Corresponding Author: Besey Ören, Türkiye
LookUs & Online Makale