ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The effects of IL28B rs12979860 and rs8099917 polymorphism on hepatitis B infection [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 439-444 | DOI: 10.14744/nci.2022.37542

The effects of IL28B rs12979860 and rs8099917 polymorphism on hepatitis B infection

Bulent Cakal1, Bilger Cavus2, Alp Atasoy2, Damla Altunok2, Mehves Poda3, Mesut Bulakci4, Mine Gulluoglu5, Mehmet Demirci6, Leyla Turker Sener7, Aslı Berru Arslan8, Filiz Akyuz2
1Department of Medical Microbiology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
2Division of Gastroenterohepatology, Department of Internal Medicine, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
3Department of Genetics, Istanbul University, Aziz Sancar Institute for Experimental Medical Research, Istanbul, Turkiye
4Department of Radiology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
5Department of Pathology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
6Department of Medical Microbiology, Kirklareli University Faculty of Medicine, Kirklareli, Turkiye
7Department of Biophysics, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
8Istanbul University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate the relationship of IL28B rs12979860 and rs8099917 polymorphisms with the clinical, histological, and virological outcomes of patients with chronic hepatitis B (CHB) also the treatment responses of patients who received Nucleos(t)ide analogs (NAs) therapy.
METHODS: This study included 152 CHB patients who were underwent liver parenchymal biopsy. The IL28B rs12979860 and rs8099917 polymorphism were genotyped using the TaqMan assay.
RESULTS: The IL28B rs12979860 CC and IL28B rs8099917 TT were identified as the genotypes with the highest frequency in all patients. On the other hand, IL28B rs12979860 TT and IL28B rs8099917 GG were the genotypes with the lowest frequency. The frequency of IL28B rs8099917 TG genotype was significantly different between patients with hepatitis B, who has histologically defined liver cirrhosis and no-fibrosis (p=0.02). In addition, a statistically significant correlation was found between the presence of IL28B rs8099917 G allele and virological unresponsiveness to NAs treatments in CHB patients (p=0.028).
CONCLUSION: The presence of the IL28B rs8099917 G allele in CHB patients might be associated with the risk of developing cirrhosis and virological unresponsiveness to NAs treatments.

Keywords: Chronic hepatitis B, cirrhosis; interleukin 28B; treatment response.

IL28B rs12979860 ve rs8099917 polimorfizminin Hepatit B enfeksiyonu üzerine etkileri

Bulent Cakal1, Bilger Cavus2, Alp Atasoy2, Damla Altunok2, Mehves Poda3, Mesut Bulakci4, Mine Gulluoglu5, Mehmet Demirci6, Leyla Turker Sener7, Aslı Berru Arslan8, Filiz Akyuz2
1İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırklareli
7İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul
8İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada IL28B rs12979860 ve rs8099917 polimorfizmlerinin kronik hepatit B’li hastaların klinik, histolojik ve virolojik sonuçları ve ayrıca Nükleoz(t)id (NA) analogları tedavisi alan hastalarda tedavi yanıtları ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya karaciğer biyopsi işlemi gerçekleştirilen toplam 152 kronik hepatit B hastası dahil edildi. The IL28B rs12979860 ve rs8099917 genotip ve polimorfizmlerinin belirlenmesinde TaqMan SNP Genotyping Assays kullanıldı.
Bulgular: IL28B rs12979860 CC ve IL28B rs8099917 TT tüm hastalarda frekansı en fazla tespit edilen genotipleri oluşturmaktaydı. IL28B rs12979860 TT ve IL28B rs8099917 GG ise en düşük frekansa sahip genotiplerdi. IL28B rs8099917 TG genotipinin frekansı histolojik olarak karaciğer sirozu tanımlananlar ile fibrosiz tanımlanmayan hepatit B’li hastalar arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık içermekteydi (p: 0.02). Ayrıca kronik hepatit B hastalarda IL28B rs8099917 G allel varlığı ile NA tedavilerine virolojik yanıtsızlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p: 0.028).
Sonuç: Kronik hepatit B’li hastalarda IL28B rs8099917 G allel varlığı, siroz gelişme riski ve NAs tedavilerine virolojik yanıtsızlık ile ilişkili olabilir. (NCI-2022-5-6/R1)

Anahtar Kelimeler: İnterlökin 28B, kronik hepatit B, siroz, tedavi yanıtı

Bulent Cakal, Bilger Cavus, Alp Atasoy, Damla Altunok, Mehves Poda, Mesut Bulakci, Mine Gulluoglu, Mehmet Demirci, Leyla Turker Sener, Aslı Berru Arslan, Filiz Akyuz. The effects of IL28B rs12979860 and rs8099917 polymorphism on hepatitis B infection. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 439-444

Corresponding Author: Bulent Cakal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale