ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Does DPP-4 inhibitor treatment affect the clinical outcomes of COVID-19 in type 2 diabetes mellitus patients? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 207-214 | DOI: 10.14744/nci.2022.34341

Does DPP-4 inhibitor treatment affect the clinical outcomes of COVID-19 in type 2 diabetes mellitus patients?

Rumeysa Selvinaz Erol1, Esra Cil Sen1, Feyza Yener Ozturk1, Zeynep Sarac2, Gizem Leyla Kokoglu2, Muhammed Masum Canat1, Duygu Yildiz1, Yunus Emre Aytekin1, Dilek Yildiz Sevgi3, Yuksel Altuntas1
1Department of Endocrinology and Metabolism, University of Health Sciences, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiy
2Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: We aim to investigate whether the use of dipeptidyl peptidase inhibitors (DPP-4i) affects the severity of disease, hospital mortality, and 3-month post-discharge mortality in type 2 diabetes mellitus (T2DM) individuals with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection.
METHODS: The study included 217 patients with type 2 diabetes hospitalized due to COVID-19 between March and October 2020. The patients included in the study were divided into two groups those using DPP-4i and those not using DPP-4i. Demographic characteristics, laboratory parameters, accompanying risk factors, concomitant comorbidities, hospital mortality, clinical course, and 3-month post-discharge mortality were compared between the patients who used DPP-4i and those who did not use.
RESULTS: The duration of hospitalization was 10.96±9.16 days in the group using DPP-4i, 12.22±9.1 days in the group not using DPP-4i, and when both groups were evaluated together, it was determined as 11.91±9.11 days. The hospitalization periods were similar between DPP-4i users and non-DPP-4i users (p=0.384). The need for mechanical ventilation (p=0.478 OR 0.710 95% confidence interval [CI], 0.274–1.836) and high-flow nasal cannula (p=0.457, OR: 0.331, 95% CI: 0.41–2.67) were similar between DPP-4i users and non-users. It was determined that the mortality (p=0.208, OR: 0.409, 95% CI: 0.117–1.429) and 3-month post-discharge mortality (p=0.383) were similar in the group using DPP-4i and those not using DPP-4i.
CONCLUSION: This study demonstrated that the use of DPP-4i by patients with T2DM in catching COVID-19 does not affect the mortality due to COVID-19, the severity of COVID-19 disease, and 3-month post-discharge mortality.

Keywords: COVID-19, diabetes mellitus; dipeptidyl peptidase-4 inhibitors.

DPP-4 inhibitör tedavisi tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda COVID-19’un klinik sonuçlarını etkiler mi?

Rumeysa Selvinaz Erol1, Esra Cil Sen1, Feyza Yener Ozturk1, Zeynep Sarac2, Gizem Leyla Kokoglu2, Muhammed Masum Canat1, Duygu Yildiz1, Yunus Emre Aytekin1, Dilek Yildiz Sevgi3, Yuksel Altuntas1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Dipeptidil peptidaz inhibitör (DPP-4i) ile tedavinin, tip 2 diabetes mellitus (Tip 2DM) tanılı hastalarda, COVID-19 klinik ciddiyeti, COVID-19’a bağlı hastane içi mortalitesi ve taburculuk sonrası 3 aylık mortalite üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Mart 2020 -Ekim 2020 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılmış, tip2 DM tanılı 217 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastalar, DPP-4i kullananlar ve DPP-4i kullanmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. DPP-4i kullananlar ile DPP-4i kullanmayanlar arasındaki demografik özellikler, laboratuvar parametreleri, eşlik eden risk faktörleri, eşlik eden komorbiditeler, hastane mortalitesi, klinik seyir ve taburculuk sonrası 3 aylık mortalite oranları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastanede kalış süresi DPP-4i kullanan grupta 10.96 ± 9.16 gün, DPP-4i kullanmayan grupta 12.22 ± 9.1 gün, her iki grup birlikte değerlendirildiğinde ise 11.91 ± 9.11 gün olarak belirlendi. DPP-4i kullananlar ve DPP-4i kullanmayanlar arasında hastanede yatış sürelerinin benzer olduğu saptandı (p=0,384). Mekanik ventilasyon ihtiyacı (p=0.478 OR 0.710 %95 CI, 0.274 ile 1.836) ve high flow nazal kanül ihtiyacı (p=0.457, OR 0.331 %95 CI 0.41 ile 2.67) DPP-4i kullananlar ve kullanmayanlar arasında benzerlik göstermekte idi. Hastane içi mortalitenin (p=0.208, OR 0.409 %95 CI, 0.117 ila 1.429) ve taburculuk sonrası 3 aylık mortalitenin de (p=0.383) DPP-4i kullananlar ve DPP-4i kullanmayanlar grupta benzer olduğu belirlendi.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, tip2 DM’li hastalarda, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmadan önce DPP-4i kullanımının, COVID-19’un klinik ciddiyeti, COVID-19’a bağlı hastane içi mortalite ve taburculuk sonrası 3 aylık mortalite üzerine etkisi olmadığını göstermiştir. (NCI-2021-11-11/R1)

Anahtar Kelimeler: Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri, diyabetes mellitus, COVID-19

Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Feyza Yener Ozturk, Zeynep Sarac, Gizem Leyla Kokoglu, Muhammed Masum Canat, Duygu Yildiz, Yunus Emre Aytekin, Dilek Yildiz Sevgi, Yuksel Altuntas. Does DPP-4 inhibitor treatment affect the clinical outcomes of COVID-19 in type 2 diabetes mellitus patients?. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 207-214

Corresponding Author: Rumeysa Selvinaz Erol
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale