ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Distribution of respiratory viruses: Evaluation of multiplex PCR results of 3074 patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 501-504 | DOI: 10.14744/nci.2021.28034

Distribution of respiratory viruses: Evaluation of multiplex PCR results of 3074 patients

Ulku Oral Zeytinli1, Ayca Ozer Durmuslu1, Ferhat Gurkan Aslan1, Solen Daldaban Dincer1, Pinar Eker1, Sebahat Aksaray2
1Istanbul Public Hospitals Services, 2. Presidency Central Laboratory, Istanbul, Turkiye
2Department of Microbiology, University of Health Sciences Hamidiye Medical Faculty, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Early and accurate diagnosis of acute respiratory infections is important because these diseases negatively affect public health and can lead to loss of workforce and an increase in health expenditures. In this study, we aimed to determine the respiration panel multiplex polymerase chain reaction (PCR) test results and seasonal distribution in our region.
METHODS: Three thousand and seventy-four patients samples multiplex PCR (Anatolia, Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v1) test results, which were sent to our laboratory, from 13 hospitals in our region between January 2018 and December 2018, were evaluated retrospectively.
RESULTS: A total of 3074 patients samples, 1465 (48%) were positive and 1609 (52%) were negative test results. The most common factors were rhinovirus 30.2%, influenza A 23.1%, and respiratory syncytial virus (RSV) A/B 19.1%, respectively. When the distribution of these three most common viruses by months is examined, the most frequent months were determined as June for rhinovirus, November for influenza A, and February for RSV A/B. In the period between October and February, there was a significant increase in the positivity level of viral factors.
CONCLUSION: The use of molecular methods in the diagnosis of respiratory infections will prevent unnecessary use of antibiotics and ensure correct and rapid treatment.

Keywords: Respiratory tract infection, multiplex polymerase chain reaction, virus.

Solunum yolu virüslerinin mevsimsel dağılımı: 3074 multipleks PCR sonucunun değerlendirilmesi

Ulku Oral Zeytinli1, Ayca Ozer Durmuslu1, Ferhat Gurkan Aslan1, Solen Daldaban Dincer1, Pinar Eker1, Sebahat Aksaray2
1İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri 2. Başkanlık Merkez Laboratuvarı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Akut solunum yolu enfeksiyonları, halk sağlığına olumsuz etkileri, iş gücü kaybı ve sağlık harcamalarında artışa neden olabildiğinden, bu hastalıkların erken ve doğru tanısı önemlidir. Bu çalışmada 2. Başkanlık Bölgesine bağlı hastanelerden gönderilen örneklerde, solunum paneli multipleks PCR test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Ocak ayı arasında bölgemizdeki 13 hastaneden laboratuvarımıza gönderilen 3074 hasta numunesi multipleks PCR (Anatolia, Bosphore® Solunum Patojenleri Panel Kiti v1) test sonuçları 2018 ve Aralık 2018 geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Değerlendirmeye alınan hasta örneklerinden 1465'i (% 48) pozitif, 1609'u (% 52) negatif olarak saptandı. En sık görülen etkenler, sırasıyla, % 30,2 rinovirüs, % 23,1 influenza A ve % 19,1 RSV A/B olarak belirlendi. Bu üç virüsün aylara göre dağılımı incelendiğinde en sık görülen aylar rinovirüs için Haziran, influenza A için Kasım ve RSV A/B için Şubat olarak tespit edildi. Ekim-Şubat arasındaki dönemde, viral etkenlerin pozitiflik oranlarında önemli bir artış olduğu görüldü.
Sonuç: Solunum yolu enfeksiyonlarının teşhisinde moleküler yöntemlerin kullanılması gereksiz antibiyotik kullanımını önleyecek, tanı ve tedaviye doğru ve hızlı şekilde ulaşmayı sağlayacaktır. (NCI-2021-1-48)

Anahtar Kelimeler: Solunum yolu enfeksiyonu, multiplex PCR, virüs

Ulku Oral Zeytinli, Ayca Ozer Durmuslu, Ferhat Gurkan Aslan, Solen Daldaban Dincer, Pinar Eker, Sebahat Aksaray. Distribution of respiratory viruses: Evaluation of multiplex PCR results of 3074 patients. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 501-504

Corresponding Author: Ulku Oral Zeytinli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale