ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Uncooled microwave ablation of osteoid osteoma: New approaches to an old problem [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 524-529 | DOI: 10.14744/nci.2021.26675

Uncooled microwave ablation of osteoid osteoma: New approaches to an old problem

Gulsah Yildirim1, Hakki Karakas1, Baris Yilmaz2
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the technical and clinical success of uncooled microwave ablation (MWA) in the treatment of osteoid osteoma with two-dimensional fluoroscopy guidance in the operating room.
METHODS: The clinical and imaging data of 9 patients were retrospectively evaluated. Mean patient age was 14.55 years. The mean size and volume of the lesions were 17.2 × 10.8 × 8.0 mm and the mean nidus size was 6.86±2.05 mm on computed tomography. MWA was performed with uncooled probe in operating room and in sterile conditions. Numerical pain score was recorded before the procedure, the day after, and at 1, 3 months after the procedure.
RESULTS: Clinical and technical success was achieved in 100% of patients. The mean volume of MWA-induced necrosis was 20.8 × 12.8 × 10.7 mm, peripheral scar thickness was 3.5±0.75 mm, and none of the patients had nidus enhancement on first month follow-up magnetic resonance imaging. Fluoroscopic guidance was conducted under digital c-arm. Patients received four to 12 spot films (mean: 6.6 kVp, 2.66 mAs) over the lower extremity. Mean radiation exposure to the skin due to imaging was 0.02 mGy per patient per procedure. The dose area product-the total amount of radiation deliverable to the patient was 0.75±0.32 Gy.cm2.
CONCLUSION: This study demonstrated the effectiveness and the safety of the uncooled MWA in osteoid osteoma. The technique may effectively be used in operating room under c-arm fluoroscopy. Such hybrid approach may ensure sterility, anesthetic safety, and lower radiation dose to patients.

Keywords: Bone neoplasms, child; interventional; microwaves/therapeutic use; osteoma osteoid; radiography.

Osteoid Osteomada Soğutmasız Mikrodalga Ablasyon Yöntemi: Eski Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar

Gulsah Yildirim1, Hakki Karakas1, Baris Yilmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, osteoid osteoma tedavisinde soğutulmasız mikrodalga ablasyon yönteminin, ameliyathanede, iki boyutlu floroskopi eşliğinde teknik ve klinik başarısını değerlendirmektir.
Yöntem: 9 hastanın klinik ve görüntüleme verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Ortalama hasta yaşı 14,55 idi. Bilgisayarlı tomografide lezyonların ortalama hacmi 17,2 x 10,8 x 8,0 mm ve ortalama nidus çapı 6,86 ± 2,05 mm idi. Mikrodalga ablasyon işlemi soğutmasız prob ile ameliyathanede ve steril koşullarda yapıldı. İşlemden önce, işlemden sonraki gün ve işlemden 1, 3 ay sonra ağrı skorları kaydedildi.
Bulgular: Hastaların% 100'ünde klinik ve teknik başarı elde edildi. Ortalama ablasyon kaynaklı nekroz hacmi 20.8x12.8x10.7 mm, periferik skar kalınlığı 3.5 ± 0.75 mm idi ve hastaların hiçbirinde 1. ay takip manyetik rezonans görüntülemede nidus kontrastlanması izlenmedi. Floroskopik rehberlik dijital c-kolu ile gerçekleştirildi. Hastalar alt ekstremiteleri üzerine dört ila on iki spot film (ortalama: 6,6 kVp, 2,66 mA) çekildi. Görüntülemeye bağlı olarak ortalama cilt radyasyon maruziyeti, prosedür başına, hasta başına 0,02 mGy'dir. Hastaya verilen toplam radyasyon miktarı 0.75 ± 0.32 Gy.cm2 idi.
Sonuç: Bu çalışma, soğutulmasız tip mikrodalga ablasyon işleminin osteoid osteoma tedavisindeki etkinliğini ve güvenilirliğini göstermiştir. Teknik, c kollu floroskopi altında ameliyathanede etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Böyle bir hibrit yaklaşım ile hastalara sterilite, anestezik güvenlik ve daha düşük radyasyon dozu sağlanabilir. (NCI-2021-4-14)

Anahtar Kelimeler: kemik neoplazileri, osteoid osteoma, çocuk, mikrodalga / terapötik kullanım, radyografi, girişimsel.

Gulsah Yildirim, Hakki Karakas, Baris Yilmaz. Uncooled microwave ablation of osteoid osteoma: New approaches to an old problem. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 524-529

Corresponding Author: Gulsah Yildirim
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale