ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Analysis of Doppler ultrasonography and computer tomography angiography for predicting amputation level and re-amputation rate [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 401-407 | DOI: 10.14744/nci.2021.25665

Analysis of Doppler ultrasonography and computer tomography angiography for predicting amputation level and re-amputation rate

Levent Adiyeke1, Bekir Karagoz2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Bayburt State Hospital, Bayburt, Turkiye

OBJECTIVE: Peripheral arterial disease of the lower extremities is one of the most common causes of non-traumatic lower extremity amputation. Computed tomography (CT) angiography and Doppler ultrasonography are mainly used to evaluate distal vascular structures. Our objective was to evaluate the predictive efficacy of Doppler ultrasound and CT angiographic radiographic examinations in determining amputation levels and reamputation rates in patients undergoing lower extremity amputation.
METHODS: Patients with major or minor amputation at various levels due to lower extremity lesions were included in the study. Standard demographic information, clinical accompanying diseases, reamputation datas, Doppler ultrasound, and CT angiography radiological evaluation reports were obtained retrospectively from the hospital system records of the patients.
RESULTS: A total of 166 cases including 119 (71.7%) males and 47 (28.3%) females were included in the study. About 36.7% (n=61) cases had amputation at the level of surgery above the knee, 38.6% (n=64) below the knee and 24.7% (n=41) at the level of foot/finger. In patients who underwent amputation above the knee, occlusion was seen at the level of the iliac artery (88.9%), femoral artery (47.8%), and popliteal artery (37%). The rate of occlusion at the level of the popliteral artery in patients with below-knee amputation (59.3%) was found in patients with foot/finger amputation (51.5%) at the levels arteria dorsalis pedis and posterior tibial artery. According to the level of occlusion at all blood flow levels, it was observed that the rate of reamputation was most common in occlusions at the level of popliteal artery.
CONCLUSION: It was found that radiological data are effective in planning amputation according to blood flow level and does not make any difference per se. It was found that the reamputation rates were related to the determination of the level of blood flow in the primary surgical phase.

Keywords: Amputation, angiography; Doppler ultrasound; limb.

Doppler US ve CT Anjiyografinin Amputasyon Düzeyi ve Yeniden Amputasyon Oranları Üzerinde Etkinliğinin Analizi

Levent Adiyeke1, Bekir Karagoz2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
2Bayburt Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Bayburt

Giriş: Alt ekstremite periferik arter hastalığı, travmatik olmayan alt ekstremite amputasyonlarının en yaygın nedenlerinden biridir. Bilgisayarlı tomografi anjiyografi ve doppler ultrasonografi esas olarak distal vasküler yapıların değerlendirilmesinde kullanılır.
Alt ekstremite amputasyon cerrahisi geçiren hastalarda amputasyon düzeyini ve yeniden amputasyon oranlarını belirlemede doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi radyolojik çalışmalarının prediktif etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Alt ekstremite lezyonları nedeniyle çeşitli düzeylerde majör veya minör amputasyonu olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların hastane sistem kayıtlarından standart demografik bilgiler, klinik eşlik eden hastalıklar, reamputasyon verileri, doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi radyolojik değerlendirme raporları geriye dönük olarak elde edildi.
Bulgular: Çalışmaya 119'u (%71,7) erkek, 47'si (%28,3) kadın olmak üzere toplam 166 olgu dahil edildi. Olguların %36,7'si (n = 61) diz üstü düzeyinde, %38,6'sında (n = 64) diz altı ve %24,7 (n = 41) ayak / parmak seviyesinde amputasyon ameliyatı vardı.
Diz üstü amputasyon yapılan hastalarda iliak arter (%88.9), femoral arter (%47.8) ve popliteral arter seviyesinde (%37) oranında oklüzyon saptandı. Diz altı amputasyon ameliyatı geçiren hastalarda popliteral arter seviyesinde tıkanma oranı (%59,3), Dorsalis Pedis Arteri ve Posterior Tibial Arter seviyelerinde Ayak / Parmak amputasyon ameliyatı geçiren hastalarda (%51,5) oranında bulundu. Tüm kan akım düzeylerindeki oklüzyon düzeyine göre yeniden amputasyon oranının en çok popliteal arter düzeyinde oklüzyonda olduğu görüldü.
Sonuç: Radyolojik verilerin kan akım düzeyine göre amputasyonun planlanmasında etkili olduğu ve kendi içinde bir fark yaratmadığı görülmüştür. Yeniden amputasyon oranlarının, birincil cerrahi aşamada kan akım düzeyine göre yapılan seviye tespiti ile ilişkili olduğu görüldü. (NCI-2021-4-8/R1)

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Doppler Ultrason, Anjiyografi, Ekstremite

Levent Adiyeke, Bekir Karagoz. Analysis of Doppler ultrasonography and computer tomography angiography for predicting amputation level and re-amputation rate. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 401-407

Corresponding Author: Levent Adiyeke
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale