ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Isolated abducens nerve palsy: Comparison of microvascular and other causes [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 353-357 | DOI: 10.14744/nci.2021.15483

Isolated abducens nerve palsy: Comparison of microvascular and other causes

Yuksel Erdal1, Taskin Gunes2, Ufuk Emre1
1Department of Neurology, Health Sciences University, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Neurology, VM Maltepe Medicalpark Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Abducens nerve paralysis is the most common ocular motor neuropathy. In this article, we aimed to compare the causes of isolated abducens nerve palsy in terms of demographic, clinical features, and prognosis.
METHODS: Thirty-six isolated abducens nerve palsy patients were prospectively enrolled in the study. The demographic, clinical features, and prognosis compared in two etiological groups as microvascular and other causes.
RESULTS: The most common etiology was microvascular, which was seen in 16/36 (44.4%) patients. Mean clinical recovery time was 2.5±1.3 months (range, 10 days–6 months). When etiological groups were compared as microvascular and other causes, the mean age of the microvascular group was significantly higher (62.8±13.3 vs. 44.5±16.4, p=0.001). Diabetes mellitus was seen significantly higher in the microvascular group than other causes group (p=0.001), but no significant difference was observed in terms of other atherosclerotic risk factors (p>0.05). The fasting blood glucose and hemoglobin A1c value were significantly higher in the microvascular group (p=0.02 and p=0.02, respectively). There was no significant difference in terms of clinical improvement and clinical recovery times between groups (p>0.05).
CONCLUSION: There is no difference between microvascular group and other causes in terms of clinical outcome, while the mean age and presence of diabetes were higher in the microvascular group. The presence of diabetes should be questioned in cases with isolated abducens nerve palsy.

Keywords: Abducens nerve, cranial neuropathy; isolated; palsy.

İzole abdusens sinir paralizisi: mikrovasküler ve diğer nedenlerin karşılaştırılması

Yuksel Erdal1, Taskin Gunes2, Ufuk Emre1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2VM Maltepe Medicalpark Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul

Giriş: Abdusens sinir paralizisi en sık görülen oküler motor nöropatidir. Bu yazıda izole abdusens sinir paralizisi nedenlerini demografik, klinik özellikler ve prognoz açısından karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 36 izole abdusens sinir paralizisi hastası prospektif olarak dahil edildi. Mikrovasküler ve diğer nedenler olmak üzere iki etyolojik grupta hastaların demografik, klinik özellikler ve prognozları karşılaştırıldı.
Bulgular: En sık görülen etiyoloji mikrovaküler nedenlerdi ve 16/36 (% 44.4) hastada görüldü. Ortalama klinik iyileşme süresi 2.5 ± 1.3 aydı (10 gün ila 6 ay). Etyolojik gruplar mikrovasküler ve diğer nedenler açısından karşılaştırıldığında mikrovasküler grubun yaş ortalaması anlamlı olarak daha yüksekti (62.8 ± 13.3'e karşı 44.5 ± 16.4, p = 0.001). Diabetes mellitus, mikrovasküler grupta diğer gruba göre istatistiksel olarak yüksek anlamlıydı (p = 0.001), ancak diğer aterosklerotik risk faktörleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05). Açlık kan şekeri ve HbA1c değerleri mikrovasküler grupta anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p = 0.02 ve p = 0.02). Gruplar arasında klinik iyileşme süreleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05).
Sonuç: Mikrovasküler grupta ortalama yaş ve diyabet oranı daha yüksek iken, prognozları bakımından her iki grup benzerdi. İzole abdusens sinir paralizisi olan olgularda diyabet varlığı sorgulanmalıdır. (NCI-2021-2-13/R2)

Anahtar Kelimeler: abdusens siniri, izole, paralizi, kraniyal nöropati

Yuksel Erdal, Taskin Gunes, Ufuk Emre. Isolated abducens nerve palsy: Comparison of microvascular and other causes. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 353-357

Corresponding Author: Yuksel Erdal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale