ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Anxiety, depression, and sleep disorders among healthcare workers during the COVID-19 pandemic [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 295-303 | DOI: 10.14744/nci.2022.06936

Anxiety, depression, and sleep disorders among healthcare workers during the COVID-19 pandemic

Sacit Icten1, Alper Gorkem Solakoglu2, Neslihan Uluk3, Yasemin Cag4, Kurtulus Aciksari2, Sunay Guner5, Sevim Karakis6
1Department of Chest Diseases, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Emergency Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkiye
3Department of Pediatric Emergency Medicine, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkiye
5Department of Healthcare Services, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin Goztepe City Hospital, Istanbul, Turkiye
6Department of Research and Development in Education Branch, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: In this study, we examined the level of anxiety and depression, daytime sleepiness, and sleep quality in healthcare workers working during the COVID-19 pandemic.
METHODS: This study was conducted in a tertiary care university hospital. Socio-demographic information form, Beck Anxiety Scale, Beck Depression Scale, Pittsburg Sleep Quality Index, and Epworth Sleepiness Scale were used as data collection tools.
RESULTS: A total of 273 healthcare workers were recruited into the study. It was determined that there is an enormous mental health burden on healthcare workers. About 100% and 45.4% of the participants got above-threshold scores from Beck Anxiety Scale, and Beck Depression Scale, and the prevalence of daytime sleepiness and impaired sleep quality was 11.4% and 38.8%, respectively. The female gender was found to have more severe anxiety levels and lower sleep quality (p<0.001). In logistic regression analysis, the female gender was a risk factor for having a level of severe anxiety, and the nursing profession was a risk factor for having severe anxiety and low sleep quality (p<0.05).
CONCLUSION: Global serious outbreaks cause increased depression and anxiety levels and sleep disorders in healthcare workers. Therefore, we believe that trainings and support which aims to strengthen the psychological well-being of healthcare workers should be implemented.

Keywords: Anxiety, COVID-19; depression; epworth daytime sleepiness scale; healthcare workers; Pittsburg sleep quality index; sleep.

COVID-19 Pandemisi Sırasında Sağlık Çalışanlarında Anksiyete, Depresyon ve Uyku Bozuklukları

Sacit Icten1, Alper Gorkem Solakoglu2, Neslihan Uluk3, Yasemin Cag4, Kurtulus Aciksari2, Sunay Guner5, Sevim Karakis6
1Göztepe Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Göztepe Prof Dr. Süleyman Yalçın Göztepe Şehir Hastanesi, Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı, İstanbul
6Göztepe Prof. Dr. SüleymanYalçın Şehir Hastanesi, Eğitim Şubesi Araştırma ve Geliştirme Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 pandemi sırasında görev yapan sağlık çalışanlarında anksiyete ve depresyon düzeyleri, gündüz uykululuk ve uyku kalite düzeyini incelenmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışma, pandemi hastanesi olan üçüncü basamak üniversite hastanesinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik bilgi formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ve Epworth Uykululuk Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Toplam 273 sağlık çalışanı çalışmaya dahil edildi. Sağlık çalışanlarının üzerinde büyük bir ruh sağlığı yükünün olduğu belirlendi. Katılımcıların %100’ü (n=34) Beck Anksiyete Ölçeğinden, %45.4’ü Beck Depresyon Ölçeğinden, eşik üstü puan aldı. Gündüz uykululuk ve bozulmuş uyku kalitesi prevelansı sırasıyla %11.4 ve %38.8 idi. Cinsiyet açısından kadınların daha fazla şiddetli anksiyete düzeyine ve düşük uyku kalitesine sahip oldukları tespit edildi. (p<0,001). Lojistik regresyon analizinde kadın cinsiyetinin şiddetli anksiyete düzeyi için bir risk faktörü olduğu, hemşirelik mesleğinin ise hem şiddetli anksiyete düzeyi hem de düşük uyku kalitesi için bir risk faktörü olduğu saptandı(P<0.05).
Sonuç: Küresel çapta ciddi salgınlar sağlık çalışanlarında artmış depresyon ve anksiyete seviyeleri ve uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının psikolojik iyilik hallerini güçlendirmeyi amaçlayan güven ve strese yönelik destek ve eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. (NCI-2021-5-26/R1)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sağlık Çalışanları, Uyku, Anksiyete, Depresyon, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi, Epworth Gündüz Uykululuk Ölçeği

Sacit Icten, Alper Gorkem Solakoglu, Neslihan Uluk, Yasemin Cag, Kurtulus Aciksari, Sunay Guner, Sevim Karakis. Anxiety, depression, and sleep disorders among healthcare workers during the COVID-19 pandemic. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 295-303

Corresponding Author: Sacit Icten
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale