ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Normal range of BMD in proximal tibia as a different skeletal site at women [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 201-208 | DOI: 10.14744/nci.2016.95866

Normal range of BMD in proximal tibia as a different skeletal site at women

Mustafa Arif Aluclu1, Fatih Bati2, Ersoy Kekilli3
1Yenisehir Hospital, Department Of Pediatrics, Mersin, Turkey.
2Malatya Government Hospital, Department Of Nuclear Medicine, Malatya, Turkey.
3Inonu University, Medical Faculty, Department Of Nuclear Medicine, Malatya, Turkey.

INTRODUCTION: Osteoporosis is progressive metabolic bone disease that decreases bone density and features deterioration of bone structure. Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) is commonly used and reliable method to measure bone mineral density (BMD). Aim of this study was to determine normal ranges of BMD in left proximal tibia.
METHODS: Fifty-five females were included in this study. BMD was measured at the lumbar spine and the left proximal tibia using DXA. BMD value of subregions in the left proximal tibia was significantly correlated with BMD value of the total lumbar spine (r=0.111–0.766). New average BMD values of the left proximal tibia were calculated according to age using linear regression formula, leading to average BMD value for the total lumbar spine (L1-L4) in normal population. New simulated T-scores for proximal subregions of the tibia were then calculated.
RESULTS: T-scores for proximal subregions were not different from T-scores of total lumbar spine (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that proximal tibia is an ideal region for measurement of BMD in osteoporosis.

Keywords: Bone mineral density, correlation, regression, T-score.

Kadınlarda farklı bir iskelet bölgesi olarak proksimal tibianın kemik mineral yoğunluğunun normal aralığı

Mustafa Arif Aluclu1, Fatih Bati2, Ersoy Kekilli3
1Yenişehir Hastanesi, Pediatri Kliniği, Mersin, Türkiye
2Malatya Devlet Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Malatya, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Osteoporoz kemik yoğunluğunun azalması ve kemik yapısının bozulması ile karekterize ilerleyici metabolic kemik hastalığıdır. Çift enerji X-ışını absorpsiyometre (DXA) kemik mineral yoğunluğu ölçümünde yaygın kullanılan güvenilir ölçüm tekniğidir. Çalışmamızın amacı sol proksimal tibia kemik mineral yoğunluğunun normal aralığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 25-69 yaşları arasındaki 55 kadında yapıldı. Lumbal vertebra ve sol proksimal tibianın DXA kullanılarak kemik mineral yoğunlukları ölçüldü. Sol proksimal tibia alt-bölgelerin kemik mineral yoğunluğu değerleri ile total lumbal vertebra BMD değeri arasında anlamlı korelasyon vardı (r=0.111-0.766). Normal populasyonda total lumbal vertebra (L1-L4) ortalama KMY değerine götüren lineer regresyon formülüyle yaş ile uyumlu sol proksimal tibia bölgelerinin ortalama KMY değeri hesaplandı. Bundan yeni simüle edilmiş T skorları ölçüldü.
BULGULAR: Proksimal tibia alt-bölgelerinin yeni simüle edilmiş T skorları ile total lumbal vertebra T skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proksimal tibianın osteoporozda KMY ölçümü için ideal yeni bir değerlendirme alanı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, T skoru, regresyon, korelasyon.

Mustafa Arif Aluclu, Fatih Bati, Ersoy Kekilli. Normal range of BMD in proximal tibia as a different skeletal site at women. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 201-208

Corresponding Author: Fatih Bati, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale