ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The frequency of dyslipidemia in patients with idiopathic tinnitus [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 223-227 | DOI: 10.14744/nci.2021.90187

The frequency of dyslipidemia in patients with idiopathic tinnitus

Suleyman Erdogdu
Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: We aimed to investigate the presence of dyslipidemia in blood biochemistry of patients with idiopathic tinnitus and to point out that dyslipidemia poses a risk to coronary artery disease.
METHODS: Blood lipoprotein values and age and gender were compared between 158 patients with idiopathic tinnitus and 160 patients without tinnitus. Results were statistically evaluated.
RESULTS: In total, more than half of 318 patients had high blood cholesterol levels. In both groups, the cholesterol average was 215 mg/dl. Furthermore, low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein (HDL) levels were higher than normal. However, no statistically significant difference was determined in the comparison of Cholesterol, HDL, and LDL levels in both groups (p<0.05). However, serum triglyceride levels of patients with tinnitus were when compared with the control group, a statistically significant difference was found (p=0.001); The numbers of men and women were approximately close to each other and the number of patients between the ages of 50 and 60 was higher. The average age is 53. As a result, the risk of life-threatening coronary heart disease increases, as the majority of patients with tinnitus are in the middle age group and have high lipoprotein values.
CONCLUSION: In patients presenting with the complaint of tinnitus, high serum lipoprotein values may not be directly related to tinnitus. However, it should be remembered that the presence of dyslipidemia may affect coronary vessels and lead to coronary artery diseases. However, a significant correlation was found between high serum triglyceride levels and tinnitus. In addition, if the patient has dyslipidemia, it will be healthy to treat dyslipidemia.

Keywords: Dyslipidemia, hypercholesterolemia; lipoproteins; tinnitus; triglycerides.

İdyopatik Tinnituslu Hastalarda Dislipidemi Sıklığı

Suleyman Erdogdu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: İdyopatik tinnituslu hastaların kan biyokimyasında dislipidemi varlığını araştırmak ve dislipideminin koroner arter hastalığına risk oluşturduğuna dikkat çekmek.
Yöntemler: İdyopatik tinnitus tesbit edilen 158 hasta grubu ile, tinnitusu olmayan kontrol grubu 160 hasta arasında, kan lipoprotein değerleri ile yaş ve cinsiyetleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, istatistiki olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Bulgular: Toplamda 318 hastanın yarıdan fazlasında kan kolesterol seviyesi yüksekti. Her iki grupta da kolesterol ortalaması 215 mg/dl dir Ayrıca yüksek yoğunluklu lipoprotein(HDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) seviyeleri de normalden yüksek çıkmıştır. Ama tinnituslu hastaların serumundaki Kolesterol, HDL ve LDL sonuçlarının kontrol grubu ile karşılaştırılmasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p< 0.05). Buna karşın Tinnituslu hastaların serum trigliserid seviyeleri, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı fark elde edilmiştir (p=0.001); Olguların kadın ve erkek sayıları yaklaşık olarak birbirine yakındır ve 50-60 yaş aralığındaki hasta sayısı daha çoktu. Yaş ortalaması 53 dür. Sonuçta tinnituslu hastaların çoğunluğu orta yaş grubunda olması ve yüksek lipoprotein değerlerine sahip olması nedeniyle, yaşamı tehdit eden koroner kalb hastalık riski artmaktadır.
Sonuç: Tinnitus yakınması ile başvuran hastalarda, serum lipoprotein değerlerinin yüksek olması tinnitusu ile direk ilişkisi olmayabilir, fakat hastada dislipideminin varlığı özellikle
koroner damarlarını etkileyerek koroner arter hastalıklarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte serum trigliserid seviyelerinin yüksek olması ile tinnitus arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca hastanın dislipidemisi varsa, dislipidemiyi tedavi etmek sağlıklı olacaktır. (NCI-2021-3-7/R2)

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, Dislipidemi;Hiperkolesterolemi, Trigliseridler, Lipoproteinler.

Suleyman Erdogdu. The frequency of dyslipidemia in patients with idiopathic tinnitus. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 223-227

Corresponding Author: Suleyman Erdogdu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale