ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Growth hormone level in COVID-19 patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 470-475 | DOI: 10.14744/nci.2021.90094

Growth hormone level in COVID-19 patients

Emine Kartal Baykan1, Ahmed Ramiz Baykan2, Mustafa Utlu3, Emre Deve3, Faruk Yildiz3, Canan Birdal3, Yilmaz Ozdemir4, Mehtap Hulya Aslan5, Konca Altinkaynak6
1Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkiye
2Department of Gastroenterology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkiye
3Department of Internal Medicine, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkiye
4Department of Gastroenterological Surgery, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkiye
5Department of Infectious Diseases, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkiye
6Departman of Biochemistry, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkiye

OBJECTIVE: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) disease can cause asymptomatic and mild flu-like symptoms as well as severe symptoms ranging from respiratory failure and death. Growth hormone (GH) is produced in the anterior pituitary and plays an important role in the immune system. COVID-19 is severe in the elderly, men, obese, diabetics, and people with immune deficiency. The probability of GH deficiency is high in these patient groups. In this study, we aimed to investigate the relationship between the severity of COVID-19 infection and GH level.
METHODS: A total of 456 patients, between 45 and 80-years-old, who were hospitalized with the diagnosis of COVID-19 disease were evaluated in the study. Our study was a retrospective study study. Demographic data of the patients, GH, insulin-like growth factor-I (IGF-1), and biochemical parameters and thorax tomography results were evaluated. Patients with chronic diseases that would affect GH levels and those in need of intensive care were excluded from the study.
RESULTS: 456 patients were included in the study, 168 female, 288 male, mean age 67.57±12.60 years. Patients were divided into two groups according to thorax tomography findings, patients with lung involvement in group-1: 352 (77%) and those without pulmonary involvement in group-2: 104 (23%). While the GH of group-1 was 0.125 ng/ml, the GH of group-2 was 0.238 ng/ml, the difference between them was statistically significant (p=0.000). IGF-1 in group-1 was: 55.05 ng/ml, while IGF-1 in group-2 was: 104.08 ng/ml, the difference between them was statistically significant (p=0.000). In multivariate regression analysis, low IGF-1 (p=<0,01, OR: 1,06 [1028–1093]) level was found to be significantly effective in lung involvement in COVID-19 disease.
CONCLUSION: In our study, we found GH and IGF-1 deficiency in COVID-19 cases with lung involvement, regardless of age and gender. We can say that COVID-19 infection progresses worse in GH and IGF-1 deficiency.

Keywords: COVID-19, growth hormone, IGF-1, lung involvement.

COVID-19 Hastalarında Büyüme Hormon Düzeyi

Emine Kartal Baykan1, Ahmed Ramiz Baykan2, Mustafa Utlu3, Emre Deve3, Faruk Yildiz3, Canan Birdal3, Yilmaz Ozdemir4, Mehtap Hulya Aslan5, Konca Altinkaynak6
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bölümü, Erzurum
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Erzurum
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü, Erzurum
4Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi Bölümü, Erzurum
5Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Erzurum
6Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Erzurum

Amaç: Koronavirus hastalığı-2019 (COVID-19), asemptomatik ve hafif grip benzeri semptomlarla neden olabildiği gibi solunum yetmezliğinden ölüme kadar değişen ciddi semptomlara neden olabilir. Büyüme hormonu (GH) ön hipofizde üretilir ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. COVID-19 yaşlılarda, erkeklerde, obezlerde, diyabet hastalarında ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde daha ciddi seyreder. Bu hasta grubunda GH eksikliği olma olasılığı yüksektir. Biz bu çalışmada, COVID-19 enfeksiyonunun şiddeti ile GH düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: COVID-19 hastalığı tanısı ile hastanede yatan, 45-80 yaş arası toplam 456 hasta çalışmaya alındı. Çalışmamız retrospektif bir çalışmadır. Hastaların demografik verileri, GH, insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-1) ve biyokimyasal parametreleri ile toraks tomografi sonuçları değerlendirildi. GH düzeyini etkileyecek kronik hastalığı olan ve yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar çalışmadan çıkarıldı.
Bulgular: 168 kadın, 288 erkek toplam 456 hasta çalışmaya alındı, hastaların yaş ortalaması; 67.57 ± 12.60 yıldı. Hastalar akciğer bilgisayarlı tomografi bulgularına Grup 1 (göre akciğer tutulumu olan): 352 (% 77) ve Grup 2 (akciğer tutulumu olmayanlar): 104 (% 23) şeklinde iki gruba ayrıldı. Grup 1'in GH'si 0.125 ng / ml iken, grup 2'nin GH'si 0.238 ng / ml idi, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p: 0.000). Grup 1’in IGF-1: 55.05 ng/ml iken grup 2’nin IGF-1: 104.08 ng/ml’ idi, aralarındaki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p: 0.000). Multivariate regresyon analizinde, COVID-19 hastalığında akciğer tutulumunda düşük IGF-1 [p: <0,01, OR: 1,06 (1028-1093)] seviyesinin anlamlı derecede etkili olduğu saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda akciğer tutulumu olan COVID-19 olgularında yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak GH ve IGF-1 eksikliği saptadık. GH ve IGF-1 eksikliğinde COVID-19 enfeksiyonunun daha kötü seyrettiğini söyleyebiliriz. (NCI-2021-8-9/R1)

Anahtar Kelimeler: Büyüme hormonu, IGF-1, COVID-19, akciğer tutulumu

Emine Kartal Baykan, Ahmed Ramiz Baykan, Mustafa Utlu, Emre Deve, Faruk Yildiz, Canan Birdal, Yilmaz Ozdemir, Mehtap Hulya Aslan, Konca Altinkaynak. Growth hormone level in COVID-19 patients. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 470-475

Corresponding Author: Emine Kartal Baykan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale