ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The association between QT interval changes and the treatment protocols of COVID-19 patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 199-206 | DOI: 10.14744/nci.2022.86836

The association between QT interval changes and the treatment protocols of COVID-19 patients

Yasar Sertbas1, Kamil Ozdil2, Sait Terzi3, Selma Dagci2, Bengu Saylan4, Volkan Kizilay5, Goktug Savas3, Aysun Erdem3, Meltem Sertbas1, Habip Yilmaz6, Cevdet Ugur Kocogullari7
1Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Cardiology, Health Sciences University, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Chest Diseases, Health Sciences University, Sultan II. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
5Department of Statistics, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
6Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
7Department of Cardiovasculer Surgery, Health Sciences University, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the QT, QTc, and QTc dispersion changes that may occur with the use of hydroxychloroquine (HCQ), favipiravir, and moxifloxacin in combination or alone in COVID 19 patients.
METHODS: This study was retrospectively conducted on 193 inpatients diagnosed with COVID-19. We divided the patients into four separate groups due to their medications as, group-1: favipiravir, group-2: favipiravir + HCQ, group-3: favipiravir + moxifloxacin, and group-4: favipiravir + moxifloxacin + HCQ. We recorded their pre and post-treatment QT parameters of each group and evaluated the changes of these parameters with the SPSS statistical program.
RESULTS: The mean age of the patients was 63.1±17.7. In group 1 and 2, although there were slight changes in QT parameters, these results were not statistically significant. In group 3, significant increases in QT and QTc dispersion occurred (p=0.005 and p=0.018). In the 4th group where the triple therapy was applied, there was a significant increase only in the QTc values (p=0.027). When we compared the changes of QT parameters for each group, a significant difference was found in ΔQTc dispersion, and post hoc analysis showed that it was due to changes in the third group (p=0.047).
CONCLUSION: We thought that, if there is a COVID-19 infection with an additional bacterial infection, and if there is a need of using moxifloxacin alone or together with HCQ, additional risk factors that may cause QT interval prolongation should be reviewed and ECG monitoring of the patients should be performed during the treatment period.

Keywords: COVID-19, favipiravir; hydroxychloroquine; moxifloxacin.

The association between QT interval changes and the treatment protocols of COVID-19 patients

Yasar Sertbas1, Kamil Ozdil2, Sait Terzi3, Selma Dagci2, Bengu Saylan4, Volkan Kizilay5, Goktug Savas3, Aysun Erdem3, Meltem Sertbas1, Habip Yilmaz6, Cevdet Ugur Kocogullari7
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Bölümü, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada COVID 19 hastalarında hidroksiklorokin, favipiravir ve moksifloksasinin birlikte veya tek başına kullanımı ile oluşabilecek QT, QTc ve QTc dispersiyon değişikliklerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışma, COVİD-19 tanısı konan 193 yatan hasta üzerinde retrospektif olarak gerçekleştirildi. Hastaları kullandıkları ilaçlara göre grup-1: favipiravir, grup-2: favipiravir + hidroksiklorokin, grup-3: favipiravir + moksifloksasin ve grup-4: favipiravir + moksifloksasin + hidroksiklorokin olarak dört ayrı gruba ayırdık. Bunların tedavi öncesi ve sonrası QT parametrelerini kaydettik ve bu parametrelerdeki değişiklikleri SPSS istatistik programı ile değerlendirdik.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 63.1±17.7 idi. Grup 1 ve 2'de QT parametrelerinde hafif değişiklikler olmasına rağmen bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Grup 3'te QT ve QTc dispersiyonunda istatistiksel olarak önemli artışların meydana geldiği tespit edildi (p: 0.005 ve p: 0.018). Üçlü tedavinin uygulandığı 4. grupta ise sadece QTc değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar saptandı (p: 0.027). Her grup için QT parametrelerinde meydana gelen değişimleri karşılaştırdığımızda, ΔQTc dispersiyonunda anlamlı bir fark bulunmuş olup, post hoc analizlerinde bu farkın üçüncü gruptaki değişiklikler nedeni ile olduğu görülmüştür (p: 0.047).
SONUÇ: COVİD-19 enfeksiyonuna bakteriyel bir enfeksiyon eşlik ediyorsa ve moksifloksasinin tek başına veya hidroksiklorokin ile birlikte kullanılmasına ihtiyaç duyuluyorsa QT intervali uzamasına neden olabilecek ek risk faktörlerinin gözden geçirilmesi ve hastaların tedavi süresince EKG takibinin yapılması gerektiğini düşündük. (NCI-2021-10-1/R1)

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, hidroksiklorokin; moksifloksasin; favipiravir.

Yasar Sertbas, Kamil Ozdil, Sait Terzi, Selma Dagci, Bengu Saylan, Volkan Kizilay, Goktug Savas, Aysun Erdem, Meltem Sertbas, Habip Yilmaz, Cevdet Ugur Kocogullari. The association between QT interval changes and the treatment protocols of COVID-19 patients. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 199-206

Corresponding Author: Yasar Sertbas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale