ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Impact of central sensitization on clinical parameters in patients with rheumatoid arthritis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(2): 140-146 | DOI: 10.14744/nci.2023.81231

Impact of central sensitization on clinical parameters in patients with rheumatoid arthritis

Nilgun Mesci1, Erkan Mesci2, Emine Unkun Kandemir1, Duygu Geler Kulcu1, Talha Celik1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the effects of central sensitization (CS) on pain sensitivity, disease activity,
neuropathic symptoms and quality of life (QoL) in patients with rheumatoid arthritis (RA).
METHODS: Sixty patients diagnosed with RA according to the American College of Rheumatology and the European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) 2010 classification criteria were included in the study. Patient assessment tools included visual analog scale (VAS) for pain, algometer for pain pressure threshold (PPT), disease activity score in 28 joints (DAS-28) for disease activity (DA), central sensitization inventory (CSI) for CS and rheumatoid arthritis QoL questionnaire for QoL.
RESULTS: Central sensitization was identified in 29 (48.3%) patients. Although erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein and swollen joint count were comparable between patients with or without CS, higher VAS, tender joint count and DAS-28 scores were observed in patients with CS (all p<0.05). Pain pressure thresholds (PPT) at the wrist (PPTW) and the trapezius muscle (PPTT) were lower in patients with CS (p=0.004, p=0.001, respectively). It was found that neuropathic pain components increased and quality of life decreased as CSI scores increased (all p=0.000).
CONCLUSION: The presence of CS leads to pain sensitivity as well as overestimation of disease activity in RA patients. The presence of CS should not be overlooked in RA patients to avoid overtreatment for inflammation and to determine the treatment need for nociplastic pain.

Keywords: Central sensitization, pain threshold, rheumatoid arthritis.

Romatoid artritli hastalarda santral sensitizasyonun klinik parametreler üzerine etkileri

Nilgun Mesci1, Erkan Mesci2, Emine Unkun Kandemir1, Duygu Geler Kulcu1, Talha Celik1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda santral sensitizasyonun (SS) ağrı duyarlılığı, hastalık aktivitesi, nöropatik semptomlar ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı
Yöntemler: Çalışmaya RA tanısı American College of Rheumatology ve European League Against Rheumatism (ACR-EULAR) 2010 sınıflandırma kriterlerine göre konulan 60 hasta alındı. Hastaların vizüel analog skala (VAS) ile ağrı şiddeti, algometre ile basınç ağrı eşiği (BAE), disease activity score 28 (DAS-28) ile hastalık aktivitesi (HA), santral sensitizasyon ölçeği (SSÖ) ile santral sensitizasyon varlığı ve RA Yaşam Kalitesi Ölçeği ile yaşam kalitesi değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 29’unda (%48.3) SS olduğu saptandı. Bu hastaların eritrosit sedimantasyon hızı, C-reaktif protein ve şiş eklem sayıları SS olmayanlara benzer olmasına rağmen VAS, hassas eklem sayıları ve DAS-28 skorlarının yüksek olduğu gözlendi (Tüm p’ler <0.05). SS olan hastaların BAE elbileği (BAEE) ve BAE trapezius (BAET) değerlerinin düşük olduğu görüldü (Sırasıyla p=0.004, p=0.001). SSÖ skoru arttıkça hastaların ağrılarında nöropatik bileşenin arttığı, yaşam kalitesinin azaldığı saptandı (Tüm p değerleri=0.000).
Sonuç: RA’lı hastalarda SS varlığı ağrı duyarlılığına ve hastalık aktivitesinin olduğundan yüksek saptanmasına neden olmaktadır. Bu hastalarda enflamasyona yönelik aşırı tedavinin engellenmesi ve nosiplastik ağrı tedavi gereksiniminin saptanması için SS varlığı gözden kaçırılmamalıdır. (NCI-2023-2-18)

Anahtar Kelimeler: Santral sensitizasyon, ağrı eşiği, romatoid artrit.

Nilgun Mesci, Erkan Mesci, Emine Unkun Kandemir, Duygu Geler Kulcu, Talha Celik. Impact of central sensitization on clinical parameters in patients with rheumatoid arthritis. North Clin Istanb. 2024; 11(2): 140-146

Corresponding Author: Erkan Mesci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale