ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Early-onset basal cell carcinoma; wide case series at a single tertiary center in middle Anatolia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 261-265 | DOI: 10.14744/nci.2020.78872

Early-onset basal cell carcinoma; wide case series at a single tertiary center in middle Anatolia

Ayse Nur Ugur Kilinc, Zeynep Bayramoglu, Yasar Unlu
Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkiye

OBJECTIVE: Although basal cell carcinoma (BCC) is prevalent in the older population, it can be rarely seen in younger people. This study aims to investigate the risk factors and characteristics of BCC in young patients.
METHODS: Pathology reports in a single tertiary care institution between 2010 and 2020 were retrospectively reviewed. Patients under the age of 35 who were diagnosed with BCC were included for the analysis. Data were gathered from medical records and pathology reports. Demographic characteristics, accompanying pathologies, and clinical findings of these patients were analyzed.
RESULTS: There were a total of 32 patients in our cohort. Out of 32 patients, 20 were female and 12 were male. One male patient and five female patients were younger than 18. An accompanying risk factor (Gorlin syndrome, XP, renal transplantation, etc.) was present in six patients. There were no known additional diseases or risk factors in 26 patients. Metastasis and recurrence were not reported in any of our patients. Contrary to the information in the literature, the patients with BCC at a young age were not found more aggressive in our study.
CONCLUSION: Contrary to the information in the literature, the patients with BCC at a young age were not found more aggressive in our study. Understanding the risk factors associated with BCC is essential for designing prevention strategies and favoring early diagnosis. Awareness of early-onset BCC aids in early diagnosis and treatment of the disease. Therefore, BCC should be in the differential diagnosis of skin lesions in the young population. In addition, when we encounter early-onset BCC, we should not forget the accompanying risk factors and syndromes.

Keywords: Basal cell carcinoma, early-onset; young patients.

Erken Başlangıçlı Bazal Hücreli Karsinom; Orta Anadoluda Üçüncü Basamak Tek Merkezde Geniş Vaka Serisi

Ayse Nur Ugur Kilinc, Zeynep Bayramoglu, Yasar Unlu
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Konya

AMAÇ
Bazal hücreli karsinom (BHK) yaşlılar arasında yaygın bir hastalık olsa da nadiren gençlerde de görülebilir. Bu çalışma genç hastalardaki bazal hücreli karsinom olgularının risk faktörlerini ve özelliklerini araştırmayı amaçlamıştır.
METOD
2010-2020 yılları arasında üçüncü basamak tek merkezde bazal hücreli karsinom tanılı hastaların patoloji raporları retrospektif olarak gözden geçirildi. 35 yaşın altındaki bazal hücreli karsinom tanılı hastalar analize dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları hastane bilgi sisteminden ulaşılarak kaydedildi.
BULGULAR
Çalışmamızda 20 tanesi bayan 12 tanesi erkek 32 hasta mevcuttur. 1 erkek hasta ve 5 bayan hasta 18 yaşın altında idi.eşlik eden risk faktörleri 6 hastada mevcuttur.26 hastada bilinen risk faktörü mevcut değildi. Hastaların takiplerinde metastaz ve rekürrens hiç bir hastada mevcut değildi.
SONUÇ
Literatürdeki bilgilerin aksine, çalışmamızda genç yaşta bazal hücreli karsinom olgularında agresif özelliklere rastlanmamıştır. Erken başlangıçlı BHK ile ilişkili risk faktörlerini anlamak, önleme stratejilerinin tasarlanması ve erken teşhis için önemlidir. Bu nedenle BKH, genç popülasyondaki deri lezyonlarının ayırıcı tanısında olmalıdır. Ayrıca erken başlangıçlı BHK ile karşılaştığımızda, eşlik edebilen risk faktörlerini ve sendromları da unutmamalıyız. (NCI-2020-0318.R1)

Anahtar Kelimeler: bazal hücreli karsinom, erken başlangıç, genç hastalar

Ayse Nur Ugur Kilinc, Zeynep Bayramoglu, Yasar Unlu. Early-onset basal cell carcinoma; wide case series at a single tertiary center in middle Anatolia. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 261-265

Corresponding Author: Ayse Nur Ugur Kilinc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale