ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Relationship between glycosylated hemoglobin and vitamin B12 deficiency anemia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 459-463 | DOI: 10.14744/nci.2022.76259

Relationship between glycosylated hemoglobin and vitamin B12 deficiency anemia

Bunyamin Aydin1, Guven Baris Cansu1, Can Ozlu2
1Department of Endocrinology and Metabolism, Kutahya Health Sciences University, Kutahya Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kutahya, Turkiye
2Department of Hematology, Kutahya Health Sciences University, Kutahya Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kutahya, Turkiye

OBJECTIVE: Previous studies showed that vitamin B12 deficiency anemia causes a false increase in glycosylated hemoglobin (HbA1c) and that HbA1c decreases with B12 treatment. However, no study has been conducted on how much an increase in hemoglobin (Hgb) level causes a decrease in HbA1c level after treatment.
METHODS: The study included 37 patients who were not diagnosed with diabetes, did not use anti-diabetic drugs, were pre-diabetic according to HbA1c level, and were diagnosed with vitamin B12 deficiency anemia in the patient group and 40 healthy volunteers of similar age and gender characteristics in the control group. The patient group was given 1 mg/day of cyanocobalamin (vitamin B12) orally for 3 months. Patients’ Hgb, mean corpuscular volume, fasting plasma glucose, HbA1c, and vitamin B12 values were compared at the beginning and at the end of the 3rd month.
RESULTS: In the patient group, it was determined that 0.94 mg/dL increase in Hgb after vitamin B12 treatment caused a 0.24 decrease in HbA1c (%). The initial HbA1c of the patient group was 6.01±0.20 and the 3rd-month HbA1c was 5.77±0.33; the initial and 3rd-month Hgb values were 11.31±0.28 and 12.26±0.33, respectively; the initial and 3rd-month vitamin B12 (ng/L) levels were 112.43±7.18 and 408.48±119.61, respectively; and there was a significant difference between the initial and 3rd-month values (p<0.001, p<0.001, p<0.001, respectively). Moreover, 35% of the patients in the patient group had no diagnosis of prediabetes according to the HbA1c level at the end of the 3rd month.
CONCLUSION: Elimination of vitamin B12 deficiency anemia before making a diagnosis or treatment decision according to HbA1c level will prevent patients from misdiagnosis of diabetes and unnecessary treatment changes in diabetic patients.

Keywords: Diabetes mellitus, glycosylated hemoglobin; vitamin B12 deficiency anemia.

Glikolize Hemoglobin ve Vitamin B12 Eksikliği Anemisi Arasındaki İlişki

Bunyamin Aydin1, Guven Baris Cansu1, Can Ozlu2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Kütahya

Giriş: Vit B12 eksikliği anemisinin glikolize hemoglobin (HBA1c) de yalancı yüksekliğine neden olduğu ve B12 tedavisi ile HBA1c’ nin düştüğü yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ancak tedavi sonrası hemoglobin (Hgb) düzeyindeki artışın ne kadarlık HbA1c düşmesine neden olduğu ile ilgili bir çalışma yoktur. Bu çalışmada megaloblastik anemili hastalarda vitamin B12 tedavisinin HbA1c üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Materyal-Metod: Çalışmaya diyabet tanısı olmayan, anti-diyabetik ilaç kullanmayan, HBA1c değerine göre prediyabetik olan ve vitamin B12 eksikliği anemisi tanılı 37 hasta ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet uyumlu 40 sağlıklı gönüllü alındı. Hasta grubuna üç ay süresince oral 1 mg/gün siyanokobalamin (B12 vitamini) verildi. Hastaların Hgb, mean corpuscular volum (MCV), açlık plazma glukozu (FPG), HbA1c, vitamin B12 ve vücut kitle indeksi (BMI) değerleri başlangıçta ve 3. ay sonunda karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Hasta grubunda vitamin B12 tedavisinden sonra Hgb de 0,94 mg/dL artışın HBA1c de (%) 0,24 azalmaya neden olduğu saptandı. Hasta grubu başlangıç HbA1c (%) 6.01 ± 0.20 iken, 3. ay HbA1c 5.77 ± 0.33, başlangıç Hgb 11.31 ± 0.28, 3. ay Hgb 12.26 ± 0.33 başlangıç vitamin B12 (ng/L) 112.43 ± 7.18, 3. ay vitamin B12 (ng/L) 408.48 ± 119.61 idi ve aralarında anlamlı bir farklılık vardı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001). Ayrıca çalışma grubundaki hastaların %35’ inin 3. ay sonunda HbA1c değerine göre prediyabet tanısından çıktığı saptandı.
Sonuç: Anemi derinleştikçe HBA1c’nin tanı ve tedavideki güvenilirliğini azalmaktadır. HbA1c düzeyine göre tanı veya tedavi kararı verilmeden önce vitamin B12 eksikliği anemisinin düzeltilmesi, hastaların yanlış diyabet tanısı almasını ve diyabetik hastalardaki gereksiz tedavi değişikliklerini engelleyecektir. (NCI-2022-4-8/R1)

Anahtar Kelimeler: tip 2 diyabetes mellitus, glukolize hemoglobin, vitamin B12 eksikliği anemisi

Bunyamin Aydin, Guven Baris Cansu, Can Ozlu. Relationship between glycosylated hemoglobin and vitamin B12 deficiency anemia. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 459-463

Corresponding Author: Bunyamin Aydin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale