ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A rare case of acute rheumatic fever with three different types of atrioventricular blocks in the same patient [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 279-281 | DOI: 10.14744/nci.2020.69370

A rare case of acute rheumatic fever with three different types of atrioventricular blocks in the same patient

Kahraman Yakut1, Busra Eybek2, Elif Erolu3, Mehmet Karacan4
1Department of Pediatric Cardiology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
2Department of Pediatrics, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Pediatric Cardiology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

Acute rheumatic fever (ARF) is a systemic autoimmune disease that results from abnormal immune response to group A streptococcus pharyngitis. Although first-degree atrioventricular (AV) block is the most common rhythm problem associated with the disease, other conduction abnormalities also could be seen. We reported three different types of conduction defects (first-degree AV block, second-degree AV block, and complete AV block) in a 15-year-old case diagnosed with ARF. A 15-year-old male patient presented with palpitation. Physical examination findings were unremarkable except dysrhythmic heart sounds. Acute phase reactants were positive, and electrocardiogram showed second-degree type I AV block at hospital admission. In the 2nd day of admission, right first metatarsophalangeal arthritis as well as arthralgia involved both knees and ankles developed. Echocardiography revealed moderate rheumatic mitral regurgitation. First-degree AV block with brief complete AV block episode was seen on 24 h rhythm Holter recordings. Based on clinical and laboratory findings, ARF diagnosis was made and anti-inflammatory therapy (naproxen sodium) with benzathine penicillin G was started to the patient. First-degree AV block lasted 3 weeks and other conduction disorders were not seen again first, second, and complete AV block which could be seen during ARF episode and ARF should be considered as a one of the causes of arrhythmias.

Keywords: Acute rheumatic fever, atrioventricular block; arthritis.

Üç farklı tipte atriyoventriküler bloğun aynı hastada ortaya çıktığı nadir bir akut romatizmal ateş olgusu

Kahraman Yakut1, Busra Eybek2, Elif Erolu3, Mehmet Karacan4
1Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
3Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Akut romatizmal ateş (ARA) grup A streptokok farenjiti sonrası gelişen otoimmün sistemik bir hastalıktır. Akut romatizmal ateş seyrinde en sık görülen ileti bozukluğu birinci derece atriyoventriküler (AV) blok olmakla birlikte, diğer ileti kusurları da görülebilmektedir. İleti bozukluğu saptanan akut romatizmal ateşli hastalarda ileti bozukluklarından genellikle biri bildirilmiştir. Bu çalışmada akut romatizmal ateşin akut seyri esnasında üç farklı ileti bozukluğunun (I. derece AV blok, II. derece tip 1 AV blok ve komplet AV blok) eşlik ettiği 15 yaşındaki hastayı sunduk. Çarpıntı şikâyeti ile acil polikliniğe başvuran 15 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde disritmi dışında özellik yoktu. Elektrokardiyogramda II. derece tip I AV blok saptanan hastanın akut faz reaktanları pozitif saptandı. Yatışının ikinci gününde her iki diz ve ayak bileğinde artralji, sağ ayak birinci metatarsofalangeal ekleminde artrit bulgusu gelişti. Ekokardiyografisinde romatizmal karakterde orta derece mitral kapak yetersizliği saptandı. Hastaya ARA tanısı konularak anti-enflamatuar tedavi (Naproksen sodyum) başlandı ve benzatin penisilin G intramuskuler uygulandı. Hastanın 24 saat ritim holterinde I. derece AV blok ve kısa süreli III. derece AV blok saptandı. Olgunun izleminde II ve III. derece ritim bozuklukları yeniden saptanmadı, I. derece AV blok ise tedavinin üçüncü haftasında düzeldi. Akut romatizmal ateş seyrinde birinci, ikinci ve üçüncü derece AV bloklar ortaya çıkabilmektedir. Disritmilerin etiyolojik araştırmasında ARA özellikle akılda tutulmalıdır. (NCI-2019-0350.R1)

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, atriyoventriküler blok, artrit.

Kahraman Yakut, Busra Eybek, Elif Erolu, Mehmet Karacan. A rare case of acute rheumatic fever with three different types of atrioventricular blocks in the same patient. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 279-281

Corresponding Author: Kahraman Yakut
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale