ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of MMP-9, MMP-13, MMP-21, and TIMP-1 expressions in malign melanom, dysplastic nevi, and banal nevi [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(2): 158-166 | DOI: 10.14744/nci.2023.69009

Evaluation of MMP-9, MMP-13, MMP-21, and TIMP-1 expressions in malign melanom, dysplastic nevi, and banal nevi

Meryem Yuvruk1, Rabia Burcin Girgin2, Ebru Zemheri3
1Department of Pathology, Sancaktepe Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Pathology, Inonu University Faculty of Medicine, Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Although the role of MMPs in the pathogenesis of melanoma is known, few studies have investigated their role in the development of nevi and dysplastic nevi. This study aims to search the expression differences of MMP-9, MMP-13, MMP-21, and TIMP-1 between malignant melanoma (MM), intradermal nevi (IDN), and dysplastic nevi (DN).
METHODS: MMP-9, MMP-13, MMP-21, and TIMP-1 antibodies were studied immunohistochemically for 60 cases in our pathology clinic archive between 2013 and 2014.
RESULTS: The MM group had the highest expression percentage and intensity for MMP-9 (p<0.001). There was no statistical significance between MMP-13 expression intensities of lesion cells and stromal cells and stromal expression intensities (p>0.05). MMP-21 lesion staining intensities in DN and MM compared to IDN were statistically significant (p=0.001, p=0.011, respectively). For TIMP-1, there was a significant difference between the IDN and the MM group regarding the staining proportion of lesion cells (p<0.01). There was a statistically significant difference in all groups according to lesion cells’ expression intensity. (IDN-DN p<0.001, IDN-MM p=0.044, DN-MM p<0.001).
CONCLUSION: The following markers can be helpful when lesions cannot be differentiated; increased staining proportions and intensity of MMP-9 in both lesion and stromal cells favor MM in cases where MM and IDN cannot be differentiated. The increased MMP-13 staining proportion of lesion cells can favor DN in cases where the pathologist cannot differentiate DN and MM. Intense expression of MMP-21 by lesion cells can be a potential marker for evaluating the lesion in favor of DN in cases where DN and IDN cannot be differentiated. The high expression intensity of TIMP-1 in lesion cells can favor DN in cases where there is ambiguity between DN and MM. High expression proportion and intensity of stromal cells of TIMP-1 can be useable in favor of MM in cases where MM and DN cannot be differentiated.

Keywords: Dysplastic nevus; intradermal nevus; malignant melanoma; MMP; TIMP-1.

Malign melanom, displastik nevüs, banal nevüs ve normal ciltlerde MMP-9, MMP-13, MMP-21 ve TIMP-1 ekspresyonlarının değerlendirilmesi

Meryem Yuvruk1, Rabia Burcin Girgin2, Ebru Zemheri3
1Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Patoloji Kliniği, Malatya
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Ekstraselüler proteinazların önemli bir üyesi olan matriks metaloproteinaz (MMP) ailesi, ekstraselüler matriksi (ECM) yıkarak neoplastik hücrelerin invazyonunda çok önemli bir rol oynar. Mmp'lerin melanom patogenezindeki rolü bilinmesine rağmen, az sayıda çalışma nevüs ve displastik nevüs gelişimindeki rollerini araştırmıştır. Çalışmamız, malign melanom (MM), intradermal nevus (IDN) ve displastik nevus (DN) arasındaki MMP-9, MMP-13, MMP-21 ve TIMP-1 ekspresyon farklılıklarını araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: 2013-2014 yılları arasında patoloji kliniği arşivimizde 60 olgu MMP-9, MMP-13, MMP-21 ve TIMP-1 antikorları ile immünohistokimyasal olarak incelendi.
Bulgular: MMP-9 için en yüksek ekspresyon yüzdesi ve yoğunluğu MM grubunda saptanmıştır (p<0.001). Lezyon hücrelerinin ve stromal hücrelerin MMP-13 ekspresyon yoğunlukları ile stromal ekspresyon yoğunlukları arasında istatistiksel anlamlılık görülmemiştir (p>0,05). IDN ile karşılaştırıldığında DN ve MM'deki MMP-21 lezyon boyama yoğunlukları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla p=0,001; p=0,011). TIMP-1 için lezyon hücrelerinin boyanma oranı açısından IDN ve MM grubu arasında anlamlı bir fark mevcut idi (p<0,01). Lezyon hücrelerinin ekspresyon yoğunluğuna göre tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (IDN-DN p<0,001, IDN -MM p= 0,044, DN-MM p.0,001).
Sonuç: Lezyonların ayırt edilemediği durumlarda aşağıdaki belirteçler yardımcı olabilir; Hem lezyonda hem de stromal hücrelerde MMP-9'un artan boyanma oran ve yoğunluğu, MM ve IDN'nin ayırt edilemediği durumlarda MM'yi destekler. Lezyon hücrelerinin artan MMP-13 boyama oranı, patoloğun DN ve MM'yi ayırt edemediği durumlarda DN'yi destekleyebilir. MMP-21'in lezyon hücreleri tarafından yoğun ekspresyonu, DN ve IDN'nin ayırt edilemediği durumlarda lezyonu DN lehine değerlendirmek için potansiyel bir belirteç olabilir. Lezyon hücrelerinde TIMP-1'in yüksek ekspresyon yoğunluğu, DN ile MM arasında belirsizliğin olduğu durumlarda DN'yi destekleyebilir. Stromal hücrelerede TIMP-1'in yüksek ekspresyon oran ve yoğunluğu, MM ve DN'nin ayırt edilemediği durumlarda MM lehine kullanılabilir. (NCI-2022-12-12)

Anahtar Kelimeler: Displastik nevus; intradermal nevus; malign melanom; MMP; TIMP-1.

Meryem Yuvruk, Rabia Burcin Girgin, Ebru Zemheri. Evaluation of MMP-9, MMP-13, MMP-21, and TIMP-1 expressions in malign melanom, dysplastic nevi, and banal nevi. North Clin Istanb. 2024; 11(2): 158-166

Corresponding Author: Rabia Burcin Girgin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale