ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Toxoplasmic encephalitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 282-285 | DOI: 10.14744/nci.2020.66049

Toxoplasmic encephalitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Feyza Izci Çetinkaya1, Necati Mumcu1, Gamze Kalin Unuvar1, Aysegul Ulu Kilic1, Leylagul Kaynar2
1Department of Infectious Diseases, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye
2Department of Hematology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Cerebral toxoplasmosis is a rare but often life-threatening infection after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). In such cases, early diagnosis and initiation of treatment are vital. We describe a case of cerebral toxoplasmosis in a patient who underwent HSCT for acute myeloid leukemia. Infection was diagnosed with polymerase chain reaction (PCR) test of cerebrospinal fluid and cranial magnetic resonance imaging scan. The patient treated with trimethoprim-sulfamethoxazole and clindamycin combination. However, she died from nosocomial infection after 15 days of treatment. This life-threatening infection should be considered in a patient who is post-HSCT present with neurologic symptoms and brain lesions. PCR is an important and rapid diagnostic tool for toxoplasmosis. Cranial imaging scan and PCR should be used together to diagnosed.

Keywords: Allogeneic stem cell transplantation, encephalitis; toxoplasmosis.

Allojenik hematopetik kök hücre transplantasyonu sonrasi gelişen toksoplazma ensefaliti

Feyza Izci Çetinkaya1, Necati Mumcu1, Gamze Kalin Unuvar1, Aysegul Ulu Kilic1, Leylagul Kaynar2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş: Toksoplazma ensefaliti hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT) sonrası nadir görülen ancak sıklıkla yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu gibi durumlarda erken teşhis ve tedaviye erken başlanması hayati önem taşır.
Olgu: Akut miyeloid lösemi (AML) tanısı konulan ve HKHT uygulanan bir hastada gelişen serebral toksoplazmoz vakasını sunduk.Toksoplazma ensefaliti tanısı, beyin omurilik sıvısından (BOS) bakılan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi ve kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması ile konuldu. Hasta trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) ve klindamisin kombinasyonu ile tedavi edildi. Ancak tedavisinin on beşinci gününde nozokomiyal enfeksiyon nedeni ile öldü.
Sonuç: Nörolojik semptomları olan ve beyin lezyonları ile başvuran HKHT sonrası bir hastada Hayatı tehdit eden bu enfeksiyon düşünülmelidir. PCR, toksoplazmoz için önemli ve hızlı bir tanı aracıdır. Kraniyal görüntüleme taraması ve PCR, teşhis için birlikte kullanılmalıdır. (NCI-2020-0319.R1)

Anahtar Kelimeler: Allojenik kök hücre nakli, ensefalit, toksoplazmoz

Feyza Izci Çetinkaya, Necati Mumcu, Gamze Kalin Unuvar, Aysegul Ulu Kilic, Leylagul Kaynar. Toxoplasmic encephalitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 282-285

Corresponding Author: Feyza Izci Çetinkaya
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale