ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The successful management of type III coronary perforation [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(5): 533-536 | DOI: 10.14744/nci.2021.43067

The successful management of type III coronary perforation

Mustafa Adem Tatlisu, Adem Atici, Aysu Oktay, Omer Faruk Baycan, Mustafa Caliskan
Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

The coronary artery perforation during percutaneous coronary intervention is a nightmare for interventional cardiologists and is always hard to manage timely and properly. We present a 60-year-old male with periprocedural coronary perforation during ST-segment elevation myocardial infarction. A coronary balloon was inflated in the proximal left anterior descending (LAD) artery just after perforation and the 600 cc of hemorrhagic fluid was drained with the pericardial drainage set. The covered stent was deployed in the LAD and he was discharged on the 7th day. At an 18-month follow-up, he is on dual-antiplatelet therapy and the exercise stress test shows no ischemic changes.

Keywords: Coronary artery perforation, coronary covered stent; primary percutaneous coronary intervention.

Tip III Koroner Perforasyonun Başarılı Bir Şekilde Yönetimi

Mustafa Adem Tatlisu, Adem Atici, Aysu Oktay, Omer Faruk Baycan, Mustafa Caliskan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Perkütan koroner girişim sırasında koroner perforasyon girişimsel kardiyologlar için bir kabustur ve her zaman zamanında ve uygun biçimde yönetimi zordur. ST-segment elevasyonlu myokard infarktüsü sırasında peri-prosedürel koroner perforasyon gelişen 60 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Perforasyondan hemen sonra koroner balon, sol anterior inen arterin (LAD) proksimalinde şişirildi ve perikardiyosentez seti ile 600 cc hemorajik sıvı drene edildi. Kaplı stent LAD’ye yerleştirildi ve hasta 7.günde taburcu edildi. 18. ay kontrolünde, hasta ikili antiplatelet tedavi altındadır ve egzersiz stres testi iskemi saptamamıştır. (NCI-2020-0360.R1)

Anahtar Kelimeler: Koroner arter perforasyonu, koroner kaplı stent; primer peruktan koroner girişim

Mustafa Adem Tatlisu, Adem Atici, Aysu Oktay, Omer Faruk Baycan, Mustafa Caliskan. The successful management of type III coronary perforation. North Clin Istanb. 2022; 9(5): 533-536

Corresponding Author: Mustafa Adem Tatlisu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale