ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Safety, efficiency, and treatment satisfaction in children with primary immunodeficiency receiving subcutaneous immunoglobulin treatment [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 228-234 | DOI: 10.14744/nci.2020.16870

Safety, efficiency, and treatment satisfaction in children with primary immunodeficiency receiving subcutaneous immunoglobulin treatment

Sevgi Bilgic Eltan1, Ozlem Keskin1, Mehmet Fatih Deveci2
1Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkiye
2Department of Pediatrics, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkiye

OBJECTIVE: Patients with Inborn Errors of Immunity, also known as Primary Immunodeficiency (PID), are prone to recurrent bacterial infections and these patients often require lifelong IgG replacement therapy. The aim of this presentation is to evaluate the efficacy, safety, and patient satisfaction in PID patients receiving subcutaneous immunoglobulin (SCIG) treatment and to share our expe-riences.
METHODS: Twenty-one patients who were followed up with the diagnosis of PID by our Pediatric Allergy and Immunology Clinic and received regular intravenous immunoglobulin therapy (IVIG) befo-re starting SCIG treatment were included in the study.
RESULTS: A total of 21 patients were included in the study. 10 of the patients (47.6%) were female, 11 (52.4%) were male, and the mean age was 8.8±4.42 years. Five of the patients were Syrian patients living in the refugee camp. Threshold IgG levels of the patients were evaluated every 3 months. IgG levels were significantly higher than baseline IVIG levels at weeks 3, 6, and 12 of SCIG treatment, respectively. There was no significant difference between 3rd, 6th and 12th months of SCIG treatment. A statistically significant decrease was observed in the frequency of infections in patients who received SCIG treatment (p=0.003). During SCIG treatment, the total infection rate was 4.1/person/year. According to the TSQM-9 satisfaction questionnaire, the annual hospitalization rate was 0.9/patient/year for IVIG and 0.4/patient/year for SCIG (p>0.005), and 61.9% of patients were moderately satisfied, 14.2%. 19% were very satisfied and 4.7% were not satisfied with the treatment. When the satisfaction criteria were evaluated, it was observed that the patients mostly (71%) were satisfied with the absence of vascular access prob-lems and the comfort of self-application at home.
CONCLUSION: SCIG therapy causes high serum IgG levels and a reduced frequency of infections and can be a safe, effective, and well-tolerated treatment alternative in patients with PID with high patient satisfaction.

Keywords: Child, primary immunodeficiency; subcutaneous immunoglobulin therapy.

Subkutan İmmünoglobulin Tedavisi Alan Primer İmmün Yetmezlikli Çocuklarda Güvenlik, Etkinlik ve Tedavi Memnuniyeti

Sevgi Bilgic Eltan1, Ozlem Keskin1, Mehmet Fatih Deveci2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep

Giriş Primer İmmün Yetmezlik (PİY) olarak da bilinen Doğuştan İmmünite Kusurları olan hasta-lar, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlara eğilimlidir ve bu hastalar genellikle ömür boyu IgG replasman tedavisi gerektirir. Bu sunumun amacı, subkutan immünoglobulin (SKİG) tedavisi alan PID hastalarında etkinlik, güvenlik ve hasta memnuniyetini değerlendirmek ve deneyimleri-mizi paylaşmaktır. Yöntemler Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Kliniğimiz tarafından PİY tanısını ile izlenen ve SKİG tedavisine geçmeden önce düzenli intravenöz immünoglobulin tedavisi (İVİG) alan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular Çalışmaya toplam 21 hasta dahil edildi. Hastaların 10'u (% 47,6) kadın, 11'i (% 52,4) erkek ve yaş ortalaması 8,8±4,42 yıl idi. Hastalar-dan beşi, mülteci kampında yaşayan Suriyeli hastalardı. Hastaların eşik IgG düzeyleri, 3 ayda bir değerlendirildi. SKİG tedavisinin 3, 6 ve 12. haftalarında IgG seviyeleri, sırasıyla başlangıç İVİG seviyelerinden önemli ölçüde daha yüksekti, SKİG tedavisinin 3, 6 ve 12. ayları arasında anlamlı bir fark yoktu. SKİG tedavisi alan hastalarda enfeksiyon sıklığında istatistiksel olarak anlamlı azalma gözlendi (p: 0,003). SKİG tedavisi süresince toplam enfeksiyon oranı kişi başına yılda 4,1 idi. TSQM-9 memnuniyet anketine göre, yıllık hastaneye yatış oranı İVİG için hasta başına yılda 0,9 ve SKİG için hasta başına yılda 0,4 idi (p> 0,005) ve hastaların % 61,9'u tedaviden memnun, % 14,2'si biraz memnun,% 19'u çok memnun ve % 4,7'si memnun değildi. Memnuni-yet kriterleri değerlendirildiğinde, hastaların en çok (% 71) damar yolu problemlerinin olmaması ve evde kendi kendine uygulama yapabilme rahatlığından memnun oldukları görüldü. Tartışma SKİG tedavisi, yüksek serum IgG seviyelerine, azalmış enfeksiyon sıklığına neden olur ve yük-sek hasta memnuniyeti ile PİYli hastalarda güvenli, etkili ve iyi tolere edilen bir tedavi alternatifi olabilir. (NCI-2020-0331.R1)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, primer immün yetmezlik, subkutan immunoglobulin tedavisi

Sevgi Bilgic Eltan, Ozlem Keskin, Mehmet Fatih Deveci. Safety, efficiency, and treatment satisfaction in children with primary immunodeficiency receiving subcutaneous immunoglobulin treatment. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 228-234

Corresponding Author: Sevgi Bilgic Eltan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale