ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Relationship between Vitamin D level and metabolic parameters in obese children and response to Vitamin D treatment [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(3): 235-240 | DOI: 10.14744/nci.2021.15870

Relationship between Vitamin D level and metabolic parameters in obese children and response to Vitamin D treatment

Dilek Damla Saymazlar1, Ozlem Kara2, Betul Biner Orhaner1
1Department of Pediatrics, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkiye
2Department of Pediatric Endocrinology, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkiye

OBJECTIVE: Vitamin D deficiency is common in children. The effects of Vitamin D on bone health are well-known. However, its effect on glucose and lipid metabolism in obese children remains controversial. This study projected to evaluate the association between Vitamin D level and glucose, lipid, and bone metabolism parameters in obese children. In addition, the objective of the study was to determine the change in insulin resistance after Vitamin D replacement therapy in obese children with Vitamin D deficiency.
METHODS: Hundred fifty children with obesity were included in our retrospective cross-sectional study. The patients were separated into two groups as the study group (serum 25(OH)D level <20 ng/ml) and the control group (serum 25(OH)D level ≥20 ng/ml). Physical examination, body fat mass, and laboratory findings of the two groups were compared. Moreover, patients in the study group were supplemented with Vitamin D 2000 IU/d for 24 weeks. Glucose, insulin levels were analyzed before and after treatment.
RESULTS: Body fat mass and percentage were evaluated as more raised in the study group than those in the control group. The study group had a higher level of insulin resistance. There was a significant loss in body weight of patients after treatment in the study group and insulin resistance of the study group decreased after Vitamin D3 treatment.
CONCLUSION: Considering the low side effects and affordability of Vitamin D, it would be a reasonable approach to identify serum Vitamin D levels in obese children and to administer a treatment to those with Vitamin D deficiency.

Keywords: Insulin resistance, obesity; Vitamin D deficiency.

Obez Çocuklarda Vitamin D Düzeyi ile Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki ve Vitamin D Tedavisine Yanıtı

Dilek Damla Saymazlar1, Ozlem Kara2, Betul Biner Orhaner1
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Bursa

Amaç: Çocuklarda vitamin D eksikliği sık görülmektedir. Vitamin D’nin kemik sağlığı üzerindeki etkileri iyi bilinmektedir. Bununla birlikte obez çocuklarda vitamin D’nin glikoz ve lipid metabolizması üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmayla obezlerde serum vitamin D seviyesi ile glukoz, lipid ve kemik metabolizması arasındaki ilişkiyi tespit edilecek, vitamin D eksikliği olan hastalarda vitamin D verilmesinden sonra insulin direncindeki değişikliğe bakılacaktır.
Metot: Çalışmaya yüzelli obez hasta alındı. Hastalar vitamin D düzeyine göre iki gruba ayrıldı. Vitamin D düzeyi (serum 25(OH)D) düzeyi <20 ng/ml olanlar çalışma grubu, ≥20 ng/ml olanlar kontrol grubu olarak belirtildi. İki grubun vücut yağ kitlesi, fiziksel ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı. Üstelik çalışma grubundaki hastalara vitamin D tedavisi verildi (vitamin D 2000 IU/g, 24 hafta). Tedavi öncesi ve sonrası glukoz ve insülin seviyeleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma grubunda vücut yağ kitle ve yüzdesi kontrol grubuna göre daha fazla saptandı. Çalışma grubunda insülin direnci daha yüksekti. Çalışma grubunda tedavi sonrası belirgin kilo kaybı gözlendi. Insülin direncinde düşüş saptandı.
Sonuç: Düşük yan etkiler ve düşük D vitamini maliyeti göz önüne alındığında obez hastalarda serum D vitamini düzeylerinin belirlenmesi ve D vitamini eksikliği olanlara tedavi uygulanması makul bir yaklaşım olacaktır. (NCI-2020-0396.R1)

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, obezite, vitamin D eksikliği

Dilek Damla Saymazlar, Ozlem Kara, Betul Biner Orhaner. Relationship between Vitamin D level and metabolic parameters in obese children and response to Vitamin D treatment. North Clin Istanb. 2022; 9(3): 235-240

Corresponding Author: Ozlem Kara
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale