ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul An analysis of 1344 consecutive acute intoxication cases admitted to an academic emergency medicine department in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 377-384 | DOI: 10.14744/nci.2020.98957

An analysis of 1344 consecutive acute intoxication cases admitted to an academic emergency medicine department in Turkey

Melis Efeoglu Sacak1, Haldun Akoglu2, Ozge Onur2, Arzu Denizbasi Altinok2
1Department of Emergency Medicine, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: One of the major causes of emergency department (ED) visits is acute poisoning. Acute intoxications occur soon after either single or multiple exposures to toxic substances, and they started to be a more serious problem in developing countries. The objective of this study was to investigate the local patterns of acute intoxications, as well as clinical and sociodemographic characteristics of patients with acute poisoning, admitted to our hospital’s ED.
METHODS: This single-center, retrospective study was conducted using medical records of consecutive patients admitted to the ED between January 2016 and December 2017.
RESULTS: A total of 1344 patients were included in the statistical analysis. Of these, 673 (50.1%) were female. Mean (±SD) age was 32.2 (±12.0), ranging between 17 and 84 years. The highest number of poisoning cases was observed in summer, especially in July (10.0%) and August (11.8%), whereas lowest number of admissions related to poisoning occurred during winter in November (5.1%) and December (5.2%). Among admitted cases, many were suicide attempts (55.7%) followed by non-intentional (accidental) ingestion of non-pharmaceutical (n=553, 41.2%) and pharmaceutical agents (n=42, 3.1%). Single agents were the most common cause of acute intoxications (63.2%) rather than multidrug intoxications. Most frequently observed causes of poisonings were recreational substances (30.0%) and agents exposed by inhalation (13.2%). INR, lactate, and pH levels at admission were significant predictors of 7-day mortality without a significant paired difference between each other. The AUCs for each were 0.89 (SE 0.04; p<0.0001), 0.84 (SE 0.10; p=0.0007), and 0.79 (SE 0.11; p=0.0102), respectively.
CONCLUSION: We conclude that recreational substances and medicinal drug intoxications were the leading cause of acute poisonings in our region, occurring mostly during the summer.

Keywords: Demographics, poisoning; toxicity.

Türkiye’de Üniversite Hastanesine Başvuran 1344 Ardışık Akut Zehirlenme Vakasının Analizi

Melis Efeoglu Sacak1, Haldun Akoglu2, Ozge Onur2, Arzu Denizbasi Altinok2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Acil polikliniklerine başvuruların önemli nedenlerinden birini akut zehirlenme oluşturmaktadır. Akut zehirlenmeler toksik maddelere tekli veya çoklu maruziyet sonrası oluşmaktadır ve gelişmekte olan ülkelerde daha büyük bir problem olmaktadır. Bu çalışmanın amacı hastanemiz acil polikliniklerine başvuran hastalarda akut zehirlenmenin bölgesel şablonunu çıkarabilmek ve akut zehirlenme ile gelen hastaların klinik ve sosyo-demografik özelliklerini ortaya koyabilmektir.
Metot: Bu tek merkezli retrospektif çalışma acil polikliniğimize 2016 Ocak ve 2017 Aralık tarihleri arasında başvuran ardaşık hastaların kayıtları üzerinden yürütülmüştür.
Bulgular: Toplam 1344 hasta istatistiksel analize dahil edilmiştir. Bu hastaların 673'ü (50.1%) kadındır. Hasta yaşları 17 ve 84 yaş aralığında, ortalama (±SD) yaş 32.2 (±12.0) olarak saptanmıştır. En yüksek zehirlenme olgusu rakamlarına yaz aylarında, özellikle Temmuz'da (10.0%) ve Ağustos'da (11.8%) rastlanılırken, en düşük rakamlar Kasım (5.1%) ve Aralık (5.2%) aylarına aittir. Başvuruların çoğunluğunu intihar teşebbüsleri (55.7%) oluşturmakta, bunu intihar amacı gütmeyen ve farmasötik olmayan maddelerle (41.4%) gelişen zehirlenmeler, ve ilaç zehirlenmeleri (3.1%) izlemektedir. Tekli ajanlar akut zehirlenmelerin en sık nedenidir (63.2%). En sık gözlenen zehirlenme sebepleri keyif verici ajanlar (30.0%) ve inhalasyon ile maruz kalınan ajanlardır (13.2%). Başvuru anındaki INR, Laktat, ve pH değerleri, aralarında belirgin bir eşleştirilmiş fark olmaksızın, 7 günlük mortalitenin anlamlı öngörücüsüdürler. EAA değerleri sırasıyla 0.89 (SH 0.04; p<0.0001), 0.84 (SH 0.10; p=0.0007) ve 0.79 (SH 0.11; p=0.0102) olarak saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları keyif verici ajanlar ve farmasötik ajanların, yaz aylarında en fazla olmak üzere, bölgemizdeki zehirlenmelerin başlıca nedenleri olduğunu ortaya koymaktadır. (NCI-2019-0344.R3)

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, toksisite, demografi

Melis Efeoglu Sacak, Haldun Akoglu, Ozge Onur, Arzu Denizbasi Altinok. An analysis of 1344 consecutive acute intoxication cases admitted to an academic emergency medicine department in Turkey. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 377-384

Corresponding Author: Melis Efeoglu Sacak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale