ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of radiological findings in pediatric patients with COVID-19 in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 332-339 | DOI: 10.14744/nci.2020.97947

Evaluation of radiological findings in pediatric patients with COVID-19 in Turkey

Sevinc Kalin1, Saliha Ciraci1, Deniz Cakir2, Aslihan Semiz Oysu3, Betul Sozeri4, Ferhat Demir4, Yasar Bukte1
1Department of Pediatric Radiology, Health Sciences University, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Health Sciences University, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Rheumatology, Health Sciences University, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The objective of the study was to describe the findings of pediatric patients diagnosed with COVID-19 in computed tomography (CT) and chest X-ray (CXR) images. Therefore, the aim of this study is to show protecting the children from radiation as much as possible while guiding the diagnosis.
METHODS: Between March and June 2020, 148 pediatric patients examined who underwent CT due to suspicion of COVID-19. Fifty patients of 148 with normal thorax CT and negative reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) were excluded from the study. Of the remaining 98 patients were evaluated retrospectively by two pediatric radiologists with 15 years of experience.
RESULTS: The demographic, clinical, and laboratory data were evaluated for 52 RT-PCR-positive patients. CT finding of 23 RT-PCR positive and 12 negative patients was classified. According to our study, unilateral (61–67%), multifocal (50–52%), and peripheral (83–91%) involvement were higher in all groups. Lower lobe involvement was frequently detected (58–65%). The most frequently detected parenchymal lesion was ground-glass opacity followed by consolidated areas accompanying ground-grass opacities. Halo sign and vascular enlargement signs were the common signs of lung lesions (35%). In addition, some rare findings not previously described in this disease in children were mentioned in this study. The clinical course of all our patients was mild and control radiological imaging checked by CXR.
CONCLUSION: Most pediatric patients have a mild course. Hence, a balance between the risk of radiation and necessity for chest CT is very important. Low-dose CT scan is more suitable for pediatric patients but still it should be used cautiously.

Keywords: COVID-19, infectious diseases; pediatric patients; thorax computed tomography.

COVID-19 Tanılı Pediatrik Hastalarda Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Sevinc Kalin1, Saliha Ciraci1, Deniz Cakir2, Aslihan Semiz Oysu3, Betul Sozeri4, Ferhat Demir4, Yasar Bukte1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı, COVID-19 tanısı almış pediyatrik hastaların bilgisayarlı tomografi (BT) ve akciğer grafi (CXR) bulgularını tanımlamaktır. Aynı zamanda tanıya rehberlik ederken çocukları mümkün olduğunca radyasyondan korumak vurgulanmıştır.
Yöntem: Mart ve Haziran 2020 tarihleri arasında COVID-19 şüphesiyle BT yapılan 148 pediatrik hasta incelendi. Toplam incelenen 148 hastadan toraks BT'si normal ve negatif ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) olan 50 tane hasta çalışma dışı bırakıldı. Kalan 98 hasta 15 yıllık deneyime sahip iki pediatrik radyolog tarafından retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: RT-PCR pozitif 52 hastanın demografik, klinik ve laboratuvar verileri değerlendirildi. 23 RT-PCR pozitif ve 12 negatif hastanın BT bulgusu sınıflandırıldı. Çalışmamıza göre tek taraflı (% 61-67), multifokal (% 50-52) ve periferik (% 83-91) tutulum tüm gruplarda daha yüksek oranda izlendi. Alt lob tutulumu sıklıkla mevcuttu (% 58-65). En sık saptanan parankimal bulgu buzlu cam dansite (GGO) artışıydı. İkinic sıklıkla en sık bulgumuz buzlu cam danssitelerine eşlik eden konsolide alanlardı. Halo işareti ve vasküler genişleme ise en sık rastlanan akciğer işareti bulgularındandır (% 35). Tüm hastalarımızın klinik seyri hafif olup kontrol radyolojik görüntüleme tetkiki olarak CXR tercih edildi.
Sonuç: COVID-19N tanılı pediyatrik hastalarda klinik hafif seyretmektedir. Bu nedenle radyasyon riski gözönünde bulundurularak toraks BT ile CXR tercihi arasında bir denge gerektirir. Her ne kadar vücut volümüne göre üşük doz BT uygulaması yapılsa da pediyatrik hastalarda BT dikkatli kullanılmalıdır. (NCI-2020-0325.R1)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, enfeksiyon hastalıkları, pediatrik radyoloji, Toraks BT

Sevinc Kalin, Saliha Ciraci, Deniz Cakir, Aslihan Semiz Oysu, Betul Sozeri, Ferhat Demir, Yasar Bukte. Evaluation of radiological findings in pediatric patients with COVID-19 in Turkey. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 332-339

Corresponding Author: Sevinc Kalin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale