ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The association of allergic rhinitis severity with neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratio in children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 602-609 | DOI: 10.14744/nci.2022.96236

The association of allergic rhinitis severity with neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratio in children

Murat Cansever1, Neslihan Sari2
1Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Mardin State Hospital, Mardin, Turkiye
2Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Mardin Artuklu University, Mardin, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate the relationship between the severity of allergic rhinitis (AR) and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (PLR) in pediatric patients.
METHODS: This study is a retrospective, cross-sectional, and observational study including 200 AR patients and 160 healthy controls. Of the patients, 39% were boys with a mean age of 10.5 years. The study included children with persistent and intermittent AR. Of the controls, 50.6% were boys with a mean age of 10.3 years. We compared NLR and PLR from blood test between study and control groups. They were also compared according to AR severity within the patient group.
RESULTS: The NLR was 1.64±1.29 in the study group whereas 1.18±0.31 in the control group. The PLR was 102.72±31.20 in the study group whereas 79.36±11.72 in the control group. When NLR and PLR were compared between groups, we found statistically significant differences in both NLR and PLR (p=0.003, p=0.001, respectively). We found a statistically significant difference when comparing both NLR and PLR in patients with intermittent and persistent AR. These rates increased with disease severity (p=0.000, p=0.000, respectively).
CONCLUSION: Both NLR and PLR are useful markers for the diagnosis and severity of AR. Clinicians can use these markers to assess disease severity in pediatric patients at the beginning of the diagnostic process.

Keywords: Aeroallergens, neutrophil-lymphocyte ratio; pediatric allergic rhinitis; platelet-lymphocyte ratio.

Çocuklarda alerjik rinit şiddeti ile nötrofil-lenfosit ve trombosit-lenfosit oranı arasındaki ilişki

Murat Cansever1, Neslihan Sari2
1Mardin Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Mardin
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Mardin

Amaç: Pediyatrik hastalarda alerjik rinit (AR) şiddeti ile nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) arasındaki ilişkiyi araştırmak.
Metod: Bu çalışma, 200 AR hastası ve 160 sağlıklı kontrolü içeren retrospektif kesitsel gözlemsel bir çalışmadır. Hastaların %39'u erkek ve ortalama yaş 10.5 idi. Çalışma, persistan ve aralıklı AR'li çocukları içeriyordu. Kontrollerin %50,6'sı, ortalama yaşları 10.3 olan erkek çocuklardı. Çalışma ve kontrol grupları arasında kan testinden elde edilen NLR ve PLR'yi karşılaştırdık. Hasta grubu içinde AR şiddetine göre de karşılaştırıldı.
Sonuçlar: NLR çalışma grubunda 1,64±1,29 iken kontrol grubunda 1,18±0,31 idi. PLR çalışma grubunda 102,72±31,20 iken kontrol grubunda 79,36±11,72 idi. Gruplar arasında NLR ve PLR karşılaştırıldığında, hem NLR hem de PLR'de istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulduk (sırasıyla p=0,003, p=0,001). Aralıklı ve persistan AR'li hastalarda hem NLR hem de PLR'yi karşılaştırırken istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulduk. Bu oranlar hastalık şiddeti ile artış gösterdi (sırasıyla p=0.000, p=0.000).
Sonuç: Hem NLR hem de PLR, AR'nin tanısı ve şiddeti için faydalı belirteçlerdir. Klinisyenler, tanı sürecinin başlangıcında pediatrik hastalarda hastalık şiddetini değerlendirmek için bu belirteçleri kullanabilir. (NCI-2021-10-15/R1)

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Alerjik rinit, Aeroalerjenler, Nötrofil-lenfosit oranı, Trombosit-lenfosit oranı

Murat Cansever, Neslihan Sari. The association of allergic rhinitis severity with neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratio in children. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 602-609

Corresponding Author: Murat Cansever
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale