ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera-based extract of Nerium oleander [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 205-212 | DOI: 10.14744/nci.2017.94914

Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera-based extract of Nerium oleander

Sevcan Gul Akgun1, Sezgin Aydemir2, Naziye Ozkan2, Meral Yuksel3, Semra Sardas1
1Department of Pharmaceutical Toxicology, Faculty of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology Laboratory Technicianship, Vocational School of Health Related Services, Marmara University, Istanbul, Turkey
3Department of Medical Laboratory Technicianship, Vocational School of Health Related Services, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nerium oleander (Apocynaceae) and Aloe vera (Liliaceae) are among the widely used herbal remedies for treating skin diseases and possess numerous activities such as antibacterial, antiviral, antifungal, and antioxidant. The aim of this study was to investigate the possible wound healing effect of Aloev era-based extract of the N. oleander leaf (NAE-8®) based on its antioxidant, anti-inflammatory, and DNA repair capacity along with histological changes and to compare them with the traditional silver sulfadiazine treatment (SSD).
METHODS: Twenty-four Wistar albino rats were randomly grouped as follows: i) control, ii) burn alone (burn), iii) burn with topical NAE-8® (burn+NAE-8®) treatment, and iv) burn with topical 1% silver sulfadiazine (burn+SSD) treatment. All groups received their related topical application twice a day for 14 consecutive days. Upon completion of the experimental protocol, trunk blood and skin tissues were collected for measuring malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), myeloperoxidase (MPO), tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), %DNA in the tail (%DNAT) levels along with histological examinations.
RESULTS: Thermal injury-induced alterations in MDA, GSH, MPO, TNF-α, IL-1β, and %DNAT levels were significantly reversed by NAE-8® treatment. These ameliorative effects were also supported by histological findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Findings of the present study suggest that NAE-8® is a promising remedy for treating skin burn injury.

Keywords: Anti-inflammatory effect, antioxidant effect, DNA damage, nerium oleander.

Aloe vera bazlı Nerium oleander ekstraktının yara iyileştirme potansiyelinin incelenmesi

Sevcan Gul Akgun1, Sezgin Aydemir2, Naziye Ozkan2, Meral Yuksel3, Semra Sardas1
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Nerium oleander (Apocynacea, Zakkum) ve Aloe vera (Liliaceae) sahip oldukları antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antioksidan özellikleri nedeniyle deri hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Aloe vera bazlı Nerium oleander ekstraktının (NAE-8®) yara iyileştirici özelliğini antioksidan, antiinflamatuvar ve DNA onarım kapasitesi özellikleri açısından incelemek ve yara tedavisinde sık kullanılan bir ajan olan gümüş sülfadiazin (SSD) ile etkililiğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 24 adet Wistar albino sıçan randomize olarak 4 gruba ayrılmıştır: Kontrol (K), Yanık (Y), Yanık+NAE8®, Yanık+SSD. İlgili tedaviler tüm gruplara 14 gün boyunca, günde iki kez olmak üzere topikal olarak uygulanmıştır. Kan örnekleri tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), interlökin-1β (IL-1)β ve kuyruktaki DNA yüzdesi (%DNAT)’nin belirlenmesi için kullanılırken; deri doku örneklerinde malondialdehit (MDA) düzeyi, glutatyon (GSH) düzeyi, myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçülmüştür. Ayrıca Hematoksilen & Eozin ve Gomori’nin tek aşamalı trikrom boyama yöntemleri ile rutin histolojik incelemeler gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: MDA, GSH, MPO, TNF-,α IL-1β ve %DNAT değerlerinde oluşan termal travma kaynaklı değişikliklerin NAE-8® uygulaması ile istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan histolojik incelemelerin sonuçları da yanık yarasında NAE-8® tedavisinin neden olduğu pozitif değişimleri desteklemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, NAE-8®’in deri yanıklarının tedavisinde umut verici bir ajan olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nerium oleander, antioksidan etki, antiinflamatuar etki, DNA hasarı

Sevcan Gul Akgun, Sezgin Aydemir, Naziye Ozkan, Meral Yuksel, Semra Sardas. Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera-based extract of Nerium oleander. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 205-212

Corresponding Author: Semra Sardas, Türkiye
LookUs & Online Makale