ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Intravitreal dexamethasone implant results in the treatment of non-infectious uveitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 638-645 | DOI: 10.14744/nci.2021.92342

Intravitreal dexamethasone implant results in the treatment of non-infectious uveitis

Nejla Tukenmez Dikmen1, Ece Turan Vural2, Nursal Melda Yenerel2, Funda Dikkaya3, Emine Savran Elibol4, Alev Kockar5
1Department of Ophthalmology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Ophthalmology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Ophthalmology, Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
4Department of Ophthalmology, Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
5Department of Ophthalmology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The objective of this study was to evaluate the efficacy of intravitreal dexamethasone implant in non-infectious uveitic macular edema.
METHODS: Between April 2013 and February 2017, 27 eyes of 21 patients were included in the study at Haydarpasa Numune Training and Research Hospital. The files of patients who underwent intravitreal dexamethasone implantation for non-infectious uveitic macular edema and followed up at least 6 months were retrospectively reviewed. The patients were evaluated in terms of best-corrected visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) before and at the 1st, 3rd, and 6th months after injection and the need for re-injection.
RESULTS: Twenty-seven eyes of 21 patients were included in the study. The mean age of the patients was 39.2±11.7 years. The mean monitoring time was 24.15±10.08 months. In patients who received single-dose intravitreal dexamethasone implant, the decrease in CMT measurements and improvement in BCVA measurements at 1, 3, and 6 months after injection compared to baseline was found to be statistically significant (p=0.001 for each). Recurrence was detected in 33.3% (n=9) of the cases during follow-up; in cases with recurrence, second implants were repeated after an average of 9.67±3.12 months. The third dexamethasone implantation was applied due to the second relapse of four cases from nine relapsing cases. Third implants were performed at an average of 12.50±4.79 months. During the follow-up period, the most common complications in our patients were cataract (37%) and increased intraocular pressure (40.7%).
CONCLUSION: Intravitreal dexamethasone implantation is an effective and reliable treatment option in non-infectious uveitic macular edema. There was no difference between the first dose and re-implantations in terms of efficacy and safety.

Keywords: Intravitreal dexamethasone implant, macular edema; non-infectious uveitis.

Non-Enfeksiyöz Üveit Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplant Sonuçlarımız

Nejla Tukenmez Dikmen1, Ece Turan Vural2, Nursal Melda Yenerel2, Funda Dikkaya3, Emine Savran Elibol4, Alev Kockar5
1Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
5Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul

Amaç: Non-enfeksiyöz üveitlere bağlı gelişen makula ödemi tedavisinde yavaş salınımlı intravitreal deksametazon implantın etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde Nisan 2013 - Şubat 2017 tarihleri arasında enfeksiyöz olmayan üveite bağlı makula ödemi nedeniyle intravitreal deksametazon implantı uyguladığımız ve sonrasında en az 6 ay takip ettiğimiz hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olgular enjeksiyon öncesi, enjeksiyon sonrası 1. ay,3. ay ve 6 ayda en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK), santral makula kalınlıkları (SMK) ve tekrar enjeksiyon gerekliliği açısından değerlendirildi.
Bulgular: Yirmi bir hastanın (11 erkek, 10 kadın) 27 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 39,2+11,7 (21-61) yıldır. Olguların takip süreleri ortalama 24.15±10.08 aydır. Tek doz intravitreal deksametazon implant yapılan hastaların başlangıca kıyasla enjeksiyon sonrası 1. ay, 3. ay ve 6. ay SMK ölçümlerindeki düşüş ve EİDGK ölçümlerindeki iyileşme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (her biri için p=0.001). Takiplerde olguların %33,3’ünde (n=9) nüks saptanmıştır; Nüks görülen olgularda ikinci implantlar ortalama 9,67±3.12 ay sonrasında tekrarlanmıştır. Takiplerde nüks görülen 9 olgudan 4’üne 3.kez deksamatezon implant ihtiyacı gelişmiştir. Üçüncü implantlar ortalama 12.50±4.79 ayda yapıldı.
Sonuç: Non-enfeksiyöz üveitlere bağlı gelişen makula ödemi tedavisinde intravitreal deksametazon implant etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir. İlk doz ile re-implantasyonlar arasında etkinlik ve güvenlik açısından bir fark bulunmamıştır. (NCI-2021-1-2/R1)

Anahtar Kelimeler: Non-enfeksiyöz üveit, intravitreal deksametazon implant, makula ödemi

Nejla Tukenmez Dikmen, Ece Turan Vural, Nursal Melda Yenerel, Funda Dikkaya, Emine Savran Elibol, Alev Kockar. Intravitreal dexamethasone implant results in the treatment of non-infectious uveitis. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 638-645

Corresponding Author: Nejla Tukenmez Dikmen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale