ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Association of blood groups on the risk of COVID-19 infection, morbidity, and mortality [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 298-305 | DOI: 10.14744/nci.2021.91328

Association of blood groups on the risk of COVID-19 infection, morbidity, and mortality

Meltem Sertbas1, Volkan Kizilay2, Selma Dagci2, Pinar Eker2, Zeynep Yazici3, Ebru Elci3, Serkan Elarslan1, Nurettin Yiyit4, Yasar Sertbas1, Kamil Ozdil2
1Department of Internal Medicine, Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Health Sciences University Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University Sehit Prof. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the effects of blood groups and Rh factor on the development of coronavirus-19 disease (COVID-19) with all aspects such as clinical course, inflammatory parameters, and organ-specific biochemical parameters with a significant number of patients.
METHODS: This multicenter study was carried out retrospectively on 3551 patients hospitalized with the diagnosis of COVID-19 and whose blood groups were recorded during the time of hospitalization. As control groups, 22133 individuals’ medical data who were admitted to the blood bank affiliated with our hospitals during the last year was used. The differences between the blood groups and clinical characteristics were analyzed.
RESULTS: Of the 3551 patients, A Rh (+) blood group was found to be in a higher ratio in the case group than controls, with increased risk to be infected (case: 41.3% vs. control: 38.8%), (OR 1.113; 95% CI: 1.036–1.197; p=0.003). Meanwhile O Rh (+) blood group ratios were significantly lower in the case group than in the control group (case: 26% vs. control: 28.3%) (OR 0.862; 95% CI: 0.823–0.966; p=0.005). There was no significant difference between blood groups in terms of admission to the intensive care units and mortality, it was observed that patients with AB Rh (+) blood group have a greater risk for intubation than others (OR: 1.467; 95% CI: 1.040–2.071; p=0.028).
CONCLUSION: We demonstrated that people with blood group A Rh (+) more susceptible to COVID-19, whereas blood group 0 Rh (+) have a protective effect against the infection. Once a person has been infected with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, we should be mindful that patients with blood group AB Rh (+) would be prone to intubation more than other blood groups.

Keywords: Blood groups, coronavirus-19 disease; severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.

Kan gruplarının COVİD-19 enfeksiyonu, morbidite ve mortalite riski ile ilişkisi

Meltem Sertbas1, Volkan Kizilay2, Selma Dagci2, Pinar Eker2, Zeynep Yazici3, Ebru Elci3, Serkan Elarslan1, Nurettin Yiyit4, Yasar Sertbas1, Kamil Ozdil2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şehit Prof. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Kan gruplarının ve Rh faktörünün COVID-19 gelişimi üzerindeki etkilerini ve hastalığın klinik seyir, inflamatuar parametreler ve organa özgü biyokimyasal parametreler gibi diğer etkileri ile birlikte, tüm yönleriyle önemli sayıda hastada karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çok merkezli çalışmamız, retrospektif olarak COVID-19 tanısıyla hastaneye yatırılan ve hastanede kaldıkları süre boyunca kan grupları kaydedilen 3.551 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Kontrol grubu olarak hastanelerimize bağlı kan bankasına son bir yıl içinde başvuran 22.133 kişinin tıbbi verileri kullanıldı. Kan grupları ve klinik özellikler arasındaki farklılıklar analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 3.551 hasta içinde A Rh (+) kan grubuna sahip olanların enfeksiyon riski oranının kontrol grubuna göre yüksek olduğu bulundu (vaka: %41.3ve kontrol: %38.8), (OR 1.113; %95 CI: 1.036-1.197; p: 0.003). O Rh (+) kan grubuna sahip olanların ise kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (vaka grubu: % 26 ve kontrol grubu: %28.3) (OR 0.862; %95 CI: 0.823-0.966; p: 0.005). Yoğun bakım ünitelerine kabul ve mortalite açısından kan grupları arasında anlamlı fark yoktu, AB Rh (+) kan grubu olan hastaların diğerlerine göre entübasyon riskinin daha yüksek olduğu görüldü. (OR: 1.467; %95 CI: 1.040-2.071; p: 0.028).
SONUÇ: Bu çalışmada, kan grubu A Rh (+) olan kişilerin COVID-19'a daha duyarlı olduğu, bununla birlikte, kan grubu 0 Rh (+) olanların ise enfeksiyona karşı koruyucu etkiye sahip oldukları görüldü. SARS - CoV-2 ile enfekte olan olguların kan grubu AB Rh (+) ise diğer kan gruplarından daha fazla entübasyona eğilimli olacağı konusunu göz önünde bulundurmalıyız. (NCI-2021-3-8/R1)

Anahtar Kelimeler: Kan grupları, COVID-19, SARS-CoV-2.

Meltem Sertbas, Volkan Kizilay, Selma Dagci, Pinar Eker, Zeynep Yazici, Ebru Elci, Serkan Elarslan, Nurettin Yiyit, Yasar Sertbas, Kamil Ozdil. Association of blood groups on the risk of COVID-19 infection, morbidity, and mortality. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 298-305

Corresponding Author: Yasar Sertbas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale