ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Clinical characteristics of mechanically ventilated children in pediatric intensive care unit: A single-center study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 597-601 | DOI: 10.14744/nci.2023.90767

Clinical characteristics of mechanically ventilated children in pediatric intensive care unit: A single-center study

Cansu Durak, Kubra Boydag Guvenc
Department of Pediatric Intensive Care, Health Sciences University, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Mechanical ventilation (MV) remains the most challenging and important issue in the field of pediatrics. It is a life-saving, invasive procedure that supports the cardiovascular and respiratory systems until the underlying disease is cured. The aim of this study was to evaluate the demographic profile, clinical aspects, indications and complications of MV, and outcome of the children in the pediatric intensive care unit (PICU) of a tertiary hospital in a developing country.
METHODS: The demographic profile, clinical aspects, MV indications and complications, and outcomes of pediatric patients (0–18 years of age) who required MV in the Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital PICU from February 2022 to January 2023 were retrospectively reviewed.
RESULTS: A total of 139 patients were analyzed, of whom 79 (56.8%) were males. The median age was 36 months (1–214). Respiratory diseases (38.8%) were the most common indication for MV. We observed a 19.4% mortality rate with a statisti-cally significant association with sepsis (p=0.001). Compared to other diseases, a large number of sepsis patients were found to require a variety of critical care treatment modalities and prolonged respiratory support.
CONCLUSION: Although MV is an indispensable treatment method in PICUs, it should not be forgotten that it carries the risk of morbidity and mortality in addition to the underlying disease. Therefore, the establishment of experienced teams in PICUs could make an important contribution to the prognosis of the patients.

Keywords: Critical care; critical illness; mechanical ventilation; mortality.

Çocuk yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon uygulanan çocukların klinik özellikleri: Tek merkezli bir çalışma

Cansu Durak, Kubra Boydag Guvenc
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Mekanik ventilasyon (MV), pediatri alanında en zorlu ve önemli konu olmaya devam etmektedir. Altta yatan hastalık iyileşene kadar kardiyovasküler ve solunum sistemlerini destekleyen hayat kurtarıcı invaziv bir prosedürdür. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan bir ülkedeki üçüncü basamak bir hastanenin pediatrik yoğun bakım ünitesindeki (ÇYBÜ) çocukların demografik profilini, klinik özelliklerini, mekanik ventilasyonun endikasyonlarını ve komplikasyonlarını ve sonuçlarını değerlendirmektir.
Metot: Şubat 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇYBÜ'de mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan pediatrik hastaların (0-18 yaş) demografik profili, klinik özellikleri, mekanik ventilasyon endikasyonları ve komplikasyonları ve sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Yetmiş dokuz (%56.8) erkek olmak üzere toplam 139 hasta analiz edildi. Ortanca yaş 36 aydı (1-214). Solunum yolu hastalıkları (%38.8) en sık MV endikasyonuydu. Sepsis ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ile %19.4'lük bir ölüm oranı gözlemledik (p=0.001). Diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında, çok sayıda sepsis hastasının çeşitli kritik bakım tedavi modalitelerine ve uzun süreli solunum desteğine ihtiyaç duyduğu bulunmuştur.
Sonuç: Mekanik ventilasyon ÇYBÜ'lerde vazgeçilmez bir tedavi yöntemi olsa da altta yatan hastalığa ek olarak morbidite ve mortalite riski taşıdığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle ÇYBÜ'lerde deneyimli ekiplerin oluşturulması hastaların prognozuna önemli katkı sağlayabilir. (NCI-2023-5-24)

Anahtar Kelimeler: Kritik bakım; kritik hastalık; mekanik ventilasyon; mortalite.

Cansu Durak, Kubra Boydag Guvenc. Clinical characteristics of mechanically ventilated children in pediatric intensive care unit: A single-center study. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 597-601

Corresponding Author: Cansu Durak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale