ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The effects of barnidipine on an experimental ischemia reperfusion model of spinal cord injury and comparison with methyl prednisolone [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 103-109 | DOI: 10.14744/nci.2018.89411

The effects of barnidipine on an experimental ischemia reperfusion model of spinal cord injury and comparison with methyl prednisolone

İskender Samet Daltaban1, Sema Mısır2, Vugar Ali Turksoy3, Hakan Ak1, Ertugrul Cakir4
1Department of Neurosurgery, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
2Department of Biochemistry, Cumhuriyet University Faculty of Pharmacy, Sivas, Turkey
3Department of Public Health, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
4Department of Neurosurgery, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: Increased intracellular calcium concentration plays an important role in the secondary mechanism of spinal cord injury. In the presenting experimental study, we aimed to evaluate the healing effect of barnidipine, which has a high affinity for L-type calcium channels, on acute spinal cord injury and to compare its effects with those of methylprednisolone.
METHODS: A total of 32 Spraque Dawley albino adult female rats were divided into 4 groups; group 1: sham-operated (n=8), group 2: only ischemia (n=6), group 3: barnidipine-treated (n=8), and group 4: methylprednisolone-treated (n=6). An ischemia-reperfusion model was created by clipping the abdominal aorta in the rats. Motor examination was performed 1 hour after the surgical procedure and before sacrification. Immediately following the second motor examination, rats were sacrificed and tissue samples were taken for histopathological examination and for testing of tissue malondialdehyde (MDA) levels.
RESULTS: A significant correlation of motor examination was found between the sham-operated and barnidipine-treated groups and the sham-operated and only ischemia groups at the 1st and 24th hour (p<0.008). There was no significant difference between the only ischemia and barnidipine-treated groups and only ischemia and methylprednisolone-treated groups (p>0.008). Light microscopic examination of the sham-operated group revealed findings consistent with normal spinal cord structure. In group 2, 3, and 4, light microscopic examination revealed polymorphonuclear leukocyte infiltration and a small amount of axonal swelling. There was no significant correlation between the ischemia and barnidipine-treated groups and the barnidipine and methylprednisolone groups in terms of MDA levels (p>0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A single dose of barnidipine (10 mg/kg) and methylprednisolone are not effective and not sufficient to prevent spinal ischemia-reperfusion injury in rats.

Keywords: Barnidipine, calcium channel blocker; methyl prednisolone; spinal cord injury.

Deneysel spinal kord iskemi reperfüzyon modelinde barnidipinin etkileri ve metil prednizolon ile karşılaştırılması

İskender Samet Daltaban1, Sema Mısır2, Vugar Ali Turksoy3, Hakan Ak1, Ertugrul Cakir4
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Yozgat
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Sivas,
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Yozgat
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Artmış hücre içi kalsiyum konsantrasyonu spinal kord hasarının sekonder mekanizmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada L-tipi kalsiyum kanallarına yüksek afinitesi olan barnidipinin spinal kord hasarı üzerine iyileştirici etkisinin varlığı ve bunun etkilerinin metilprednizolon ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 32 erişkin dişi Spraque Dawley albino sıçanlar dört gruba ayrılmıştır. Abdominal aortun kliplenmesi ile iskemi reperfüzyon modeli oluşturulmuştur. Cerrahi proseüdrden bir saat sonra ve sakrifikasyon öncesi motor muayene yapılmıştır. Histopatolojik değerlendirme ve malondialdehid düzeyleri ölçülmüştür.
BULGULAR: Kontrol ve barnidipin grupları ile kontrol ve iskemi grupları arasında motor muayene açısından birinci ve 24. saatte anlamlı bir korrelasyon bulundu (p <0.008). Bununla birlikte iskemi ve barnidipin grubu ile iskemi ve metil prednizolon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p> 0.008). Kontrol grubunun ışık mikroskopik incelemesinde normal omurilik yapısı ile uyumlu bulgular saptandı. Grup 2, 3 ve 4'de ışık mikroskopik incelemesinde polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu ve az miktarda aksonal şişme saptandı. İskemi ve barnidipin grupları ile barnidipin ve metil prednizolon grupları arasında MDA düzeyleri bakımından anlamlı bir korrelasyon bulunmadı (p> 0.008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek bir doz barnidipin (10 mg / kg) sıçanlarda spinal iskemi reperfüzyonunu önlemede yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: spinal kord hasarı, barnidipin, metil prednizolon, kalsiyum kanal blokeri

İskender Samet Daltaban, Sema Mısır, Vugar Ali Turksoy, Hakan Ak, Ertugrul Cakir. The effects of barnidipine on an experimental ischemia reperfusion model of spinal cord injury and comparison with methyl prednisolone. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 103-109

Corresponding Author: İskender Samet Daltaban, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale