ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Immunomodulator effect of topical zinc oxide application in tuberculin skin test [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(1): 37-40 | DOI: 10.14744/nci.2017.88896

Immunomodulator effect of topical zinc oxide application in tuberculin skin test

Cagatay Nuhoglu1, Evrim Hepkaya1, Zehra Esra Onal1, Narin Akici1, Tamay Gurbuz1, Vildan Atasayan1, Omer Ceran2
1Department of Pediatrics, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the sensitivity of tuberculin skintest (purified protein derivative-PPD) by topical zinc application on test site to improve diagnostic reliability.
METHODS: We performed this study in 100 children aged 6–14 years, and plasma zinc levels were analyzed after 10–12 hours fasting. After PPD,we applied 40% zinc oxide cream on one forearm and placebo on the other forearm. PPD indurations were measured 72 hours later.
RESULTS: In this study, 26% of the children showed increases in PPD induration following local zinc applications. There was no correlation between indurations size and serum zinc levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that topical zinc cream application can enhance sensitivity of tuberculin reactivityin the diagnosis of tuberculosis.

Keywords: Purified protein derivative, tuberculin skin test; zinc.

Topikal çinko oksit uygulamasının tüberkülin deri testi üzerine immünomodülatör etkisi

Cagatay Nuhoglu1, Evrim Hepkaya1, Zehra Esra Onal1, Narin Akici1, Tamay Gurbuz1, Vildan Atasayan1, Omer Ceran2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada topikal çinko uygulamasıyla tüberkülin deri testinin (PPD) tanısal güvenilirliğinin arttırılmasının mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Altı, on dört yaş aralığında 100 çocuk olguda 10-12 saatlik açlık sonrası plazma çinko düzeylerine bakılmış, her iki ön kola PPD yapılmış, bir kola %40 çinko oksit krem, diğer kola plasebo olarak baz krem sürülmüştür. 72 saat sonunda endürasyon çapları ölçülmüştür.
BULGULAR: Olguların %26’sında yerel çinko uygulanan tarafta PPD çaplarında anlamlı artış saptanmıştır. Ancak endürasyon çaplarıyla serum çinko düzeyleri arasında ilişki bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüberküloz tanısında, topikal çinko uygulamasıyla tüberkülin yanıtının duyarlılığının arttırılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tüberkülin deri testi, PPD, çinko

Cagatay Nuhoglu, Evrim Hepkaya, Zehra Esra Onal, Narin Akici, Tamay Gurbuz, Vildan Atasayan, Omer Ceran. Immunomodulator effect of topical zinc oxide application in tuberculin skin test. North Clin Istanb. 2018; 5(1): 37-40

Corresponding Author: Cagatay Nuhoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale