ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Origin of polyps and accompanying sinonasal pathologies in patients with antrochoanal polyp: Analysis of 22 patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 166-170 | DOI: 10.14744/nci.2018.87513

Origin of polyps and accompanying sinonasal pathologies in patients with antrochoanal polyp: Analysis of 22 patients

Süha Ertuğrul
Department of Otorhinolaryngology, Karabuk University Faculty of Medicine, Karabuk, Turkey

INTRODUCTION: Solitary, benign soft tissue masses originating at the maxillary sinus and extending to the nasopharynx are called antrochoanal polyps (ACP). The aim of the study was to determine the origins of ACP accompanying sinonasal pathologies and the effectiveness of endoscopic sinus surgery in patients with ACP.
METHODS: Twenty-two patients (13 men, 9 women; age range: 6–50; average age: 28.3±13.3) who were treated for ACP using endoscopic sinus surgery between January 2014 and September 2017 were included in the study. The patient’s age, sex, symptom at presentation to the clinic, sinonasal pathologies accompanying the ACP, and adhesion site of ACP inside the maxillary sinus were retrospectively examined.
RESULTS: The most frequently encountered symptom in patients was nasal congestion (95.4%). This was followed by snoring and sleeping with an open mouth (31.8%), nasal discharge (22.7%), headache (18.1%), feeling of a foreign body in the throat (9.1%), and epistaxis (4.5%). When the adhesion site of ACP in the maxillary sinus was checked, it was seen that it was the most frequently located in the medial wall (27.2%), followed by the posterior (18.1%) and lateral wall (13.6%). One patient (4.54%) developed recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the origin of ACP cannot be detected in the paranasal sinus tomography scan, accompanying sinonasal pathologies should be preoperatively identified. Development of angled endoscopes and angled instruments enabling easy removal of cystic lesions renders endoscopic sinus surgery sufficient for the treatment of ACP.

Keywords: Antrochoanal polyp, nasal obstruction, endoscopic sinus surgery, paranasal sinus

Antrokoanal polip hastalarında poliplerin kökeni ve eşlik eden sinonazal patolojiler: 22 hastanın analizi

Süha Ertuğrul
Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Karabük, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Maksiller sinüs içerisinden başlayarak nazofarenkse uzanan, soliter, benign yumuşak doku kitlelerine antrokoanal polip (AKP) denilir. Bu çalışmada amacımız AKP hastalarında poliplerin orjinini, eşlik eden sinonazal patolojileri ve endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliğini saptamaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Eylül 2017 tarihleri arasında AKP'si, endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilen 22 hasta (13 erkek, 9 kadın, yaş dağılımı: 6-50, ortalama yaş: 28.3±13.3) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, kliniğe başvuru yakınması, AKP'ye eşlik eden sinonazal patolojiler ve AKP'nin maksiler sinüs içerisindeki tutunma yeri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastalarda en sık saptanan semptom burun tıkanıklığı (%95.4) idi. Bunu sırasıyla horlama ve ağzı açık uyuma (%31.8), burun akıntısı (%22.7), baş ağrısı (%18.1), boğazda yabancı cisim hissi (%9.1) ve epistaksis (%4.5) izlemekteydi. AKP'nin maksiler sinüs içerisindeki tutunma yerine bakıldığında en sık medial duvar (%27.2) yerleşimli olduğu, bunu sırasıyla posterior (%18.1) ve lateral duvarın (13.6) izlediği görüldü. Hastalarda AKP'ye eşlik eden sinonazal patolojiler olarak en sık septum deviasyonu (%63.6) ve konka bülloza (%45.4) varlığı görüldü. Bunu sırasıyla alt konka hipertrofisi (%36.3) ve maksiler sinüzitin (%18.1) izlediği görüldü. Bir hastada (%4.54) nüks gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Paranazal sinüs tomografisinde AKP'nin orjinini saptanamasa da, eşlik eden sinonazal patolojilerin preoperatif saptanması gerekir. Uygun görüşü sağlayan açılı endoskopların ve kistik lezyonu kolaylıkla çıkarabilmeyi mümkün kılan açılı aletlerin geliştirilmesiyle tek başına endoskopik sinüs cerrahisi, AKP tedavisinde yeterlidir.

Anahtar Kelimeler: Antrakoanal polip, burun tıkanıklığı, endoskopik sinüs cerrahisi, paranazal sinüs

Süha Ertuğrul. Origin of polyps and accompanying sinonasal pathologies in patients with antrochoanal polyp: Analysis of 22 patients. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 166-170

Corresponding Author: Süha Ertuğrul, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale