ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Examination of the change in sexual functions and anxiety as the pregnancy progresses and the effect of nulliparity on this change [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 514-520 | DOI: 10.14744/nci.2022.85226

Examination of the change in sexual functions and anxiety as the pregnancy progresses and the effect of nulliparity on this change

Omer Demir1, Hidayet Sal2, Mirac Ozalp3, Merve Bulut Adas4, Turhan Aran1, Mehmet Armagan Osmanagaoğlu1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkiye
2Department of Gynecology and Obstetrics, Arakli Bayram Halil State Hospital, Trabzon, Turkiye
3Department of Gynecology and Obstetrics, Prof. Dr. Cemil Tascioğlu City Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Family Medicine, Central Community Health Center, Rize, Turkiye

OBJECTIVE: The objective of the study is to examine the sexual functions and anxiety levels of the same pregnant women during the three periods of pregnancy, and to observe how they change between trimesters and also the effect of nulliparity on these changes.
METHODS: This prospective clinical study was conducted between 2019 and 2021 in the University Hospital. Healthy, heterosexual pregnant women were included in this study and were consecutively interviewed regarding their anxiety levels and sexual function in the three trimesters of pregnancy. Participants in the study filled out two questionnaires, the Female Sexual Function Index (FSFI) form and the beck anxiety inventory (BAI). All data were analyzed using SPSS 21 statistical software.
RESULTS: There were a total of 35 pregnant women who met the inclusion criteria and completed the questionnaire forms in the three trimesters of pregnancy. Nineteen of the study group were nulliparous (54.3%). FSFI scores were found to be below the cutoff value required to diagnose sexual dysfunction in all three trimesters. The anxiety scores were found to be statistically significantly compatible with mild anxiety in all three periods. In the variance analysis of the survey scores over the three periods, a statistical significance was found for both the FSFI scores and the BAI scores. It was observed that nulliparity had no effect on the change between periods.
CONCLUSION: Sexual functions decrease and anxiety increases as we approach the 3rd trimester of pregnancy. There was no significant effect of the parity on the significant change in sexual functions and anxiety between trimesters.

Keywords: Anxiety, nulliparity, pregnancy, sexuality.

Gebelik ilerledikçe cinsel işlevlerde ve anksiyetede meydana gelen değişimin ve nulliparitenin bu değişime etkisinin incelenmesi

Omer Demir1, Hidayet Sal2, Mirac Ozalp3, Merve Bulut Adas4, Turhan Aran1, Mehmet Armagan Osmanagaoğlu1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Trabzon
3Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
4Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, Rize

Amaç: Bu araştırmanın amacı; aynı gebelerde her üç trimesterda cinsel fonksiyonlarını ve kaygı düzeylerini incelemek, trimesterler arasında nasıl değiştiklerini ve nulliparitenin bu değişimlere etkisini gözlemlemektir.
Araç ve yöntemler: Bu prospektif klinik çalışma 2019 ve 2021 yılları arasında Üniversite Hastanesinde yürütülmüştür. Sağlıklı, heteroseksüel gebeler bu çalışmaya dahil edildi ve gebeliğin üç trimesterindeki kaygı düzeyleri ile cinsel işlevleri hakkında ardışık görüşmeler yapıldı. Çalışmaya katılanlar, Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) formu ve Beck Anksiyete Envanteri (BAI) olmak üzere iki anket doldurdu. Tüm veriler SPSS 21 istatistik yazılımı kullanılarak analiz edildi.
Sonuçlar: Gebeliğin üç trimesterında, dahil edilme kriterlerini karşılayan ve anket formlarını dolduran toplam 35 gebe vardı. Çalışma grubunun 19'u nullipardı (%54,3). FSFI skorları, her üç trimesterde de cinsel işlev bozukluğunu teşhis etmek için gereken eşik değerin altında olduğu bulundu. Anksiyete puanları her üç dönemde de hafif düzeyde anksiyete ile uyumlu olarak istatistiksel anlamlı bulundu. Üç dönem boyunca anket puanlarının varyans analizinde, hem FSFI puanları hem de BAI puanları için istatistiksel bir anlamlılık bulundu. Nulliparitenin dönemler arası değişime etkisi olmadığı görülmüştür.
Tartışma: Gebeliğin 3. trimesterine yaklaştıkça cinsel işlevler azalır ve kaygı artar. Üç aylık dönemler arasında cinsel işlevlerde ve anksiyetede anlamlı değişiklik üzerinde paritenin anlamlı bir etkisi yoktu. (NCI-2022-5-21)

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, nulliparite, gebelik, cinsellik.

Omer Demir, Hidayet Sal, Mirac Ozalp, Merve Bulut Adas, Turhan Aran, Mehmet Armagan Osmanagaoğlu. Examination of the change in sexual functions and anxiety as the pregnancy progresses and the effect of nulliparity on this change. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 514-520

Corresponding Author: Hidayet Sal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale