ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Validity and reliability of geriatric depression scale-15 (short form) in Turkish older adults [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 216-220 | DOI: 10.14744/nci.2017.85047

Validity and reliability of geriatric depression scale-15 (short form) in Turkish older adults

Busra Durmaz1, Pinar Soysal2, Hulya Ellidokuz3, Ahmet Turan Isik2
1Department of Neuroscience, Health Science Institute, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Geriatric Medicine, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turke
3Department of Biostatistics, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The present study aimed to assess the validity and reliability of Geriatric Depression-15 Scale (GDS-15) in Turkish older adults and to compare the results with Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fifth edition (DSM-5) depression criteria.
METHODS: A total of 329 outpatients were enrolled. In the first step, the patients underwent the Mini-Mental State Examination. After assessing whether the patients meet the diagnosis of depression based on DSM-5 diagnostic criteria, another researcher applied the long form of GDS. After sorting the items of short form out of the long form, two separate scores were obtained. The scores of GDS-30 and GDS-15 scales were compared with the scores of DSM-5.
RESULTS: The correlation of GDS-30 with GDS-15 was r=0.966 (p<0.001). The analysis performed considering DSM-5 criteria revealed that the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of GDS-15 in determining depression were 92%, 91%, 76%, and 97%, respectively, when the cutoff value was taken as ≥5. The area under the receiver operating characteristics curve [95% confidence interval (CI)] was 0.97 (95% CI=0.947–0.996) for GDS-15 (p<0.001). The Cronbach alpha coefficient for the total scale was 0.920.
DISCUSSION AND CONCLUSION: GDS-15, just as GDS-30, is a beneficial scale in determining depression in older adults. This study provides an evidence for the validity and reliability of GDS-15 in Turkish elderly population and primary care centers.

Keywords: Depression, DSM-5; GDS-15; geriatrics; Turkey.

Geriatrik Depresyon Skalası-15 (Kısa Form)' in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlik Ve Güvenirliği

Busra Durmaz1, Pinar Soysal2, Hulya Ellidokuz3, Ahmet Turan Isik2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sinir Bilimleri Departmanı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Departmanı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Geriatrik Depresyon- 15 Scale (GDS-15)’in Türk yaşlı nüfusunda geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi ve DSM-5 depresyon kriterleri ile sonuçların kıyaslanması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 329 ayaktan tedavi gören hasta dahil edilmiştir. İlk aşamada hastalara Mini Mental Durum Değerlendirme testi uygulanmıştır. Hastaların DSM-5 tanı kriterleri baz alınarak depresyon tanısını karşılayıp karşılamadıkları incelendikten sonra, başka bir uygulayıcı tarafından GDS uzun formu uygulanmıştır. Uzun formun içinden kısa formun maddeleri ayrıştırılarak iki ayrı ölçek puanı elde edilmiştir. Oluşturulan GDS-30 ve GDS-15 puanları DSM-5 ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: GDS-30 un GDS-15 ile korelasyonu r = 0.966 idi (P < 0.001). DSM - 5 kriterleri dikkate alınarak yapılan analizde, kesme noktası 5 ve üzeri olarak alındığında, GDS-15'in depresyonu saptamasındaki duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri sırasıyla % 92,% 91,% 76 ve% 97 olarak bulundu. GDS-15 için ROC eğrisi altında kalan alan 0,97 idi (%95 güven aralığı) (p < 0.001). Toplam ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.920 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GDS-15, tıpkı GDS-30 gibi yaşlılarda depresyonu ortaya koymada yararlı bir ölçektir. Bu çalışma, GDS-15’in Türk yaşlı nüfusunda ve birincil bakım merkezlerinde, geçerlilik ve güvenilirliğine kanıt sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: GDS- 15, depresyon, DSM-5, Türkiye, geriatrics

Busra Durmaz, Pinar Soysal, Hulya Ellidokuz, Ahmet Turan Isik. Validity and reliability of geriatric depression scale-15 (short form) in Turkish older adults. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 216-220

Corresponding Author: Ahmet Turan Isik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale